Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
Kinh Đại Phật Đỉnh Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ-tát Vạn Hạnh để Tu Chứng Liễu Nghĩa
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
  Quyển 5
  Quyển 6
  Quyển 7
  Quyển 8
  Quyển 9
  Quyển 10

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ▫ Quyển thượng
Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ▫ Quyển hạ
Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
  Quyển 5
  Quyển 6
  Quyển 7

Kinh Pháp Cú ▫ Quyển thượng
Kinh Pháp Cú ▫ Quyển hạ
Kinh Pháp Cú Thí Dụ
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
Kinh Pháp Tập Yếu Tụng
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
Kinh Bách Dụ
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4

Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân
Kinh 42 Chương
Kinh Di Giáo
Kinh Pháp Diệt Tận
Kinh Tương Lai Biến Đổi

Kinh Công Đức Tắm Phật
Kinh Phúc Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật
Kinh Tạc Hình Tượng Phật
Kinh Công Đức của Đi Nhiễu Bên Phải Tháp Phật
Kinh Công Đức của Xây Tháp
Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán
Kinh về Năm Sự Bố Thí Lớn
Kinh về Pháp Bố Thí
Kinh Thí Dụ
Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương
Kinh Vô Thường
Kinh về Tâm Thanh Tịnh
Kinh Lão Nữ Nhân
Kinh Lão Mẫu
Kinh Sáu Điều Thiết Yếu cho Bà Lão
Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Cửu Sắc Lộc
Kinh Cửu Sắc Lộc
Kinh Cứu Đảo Huyền
Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp
Kinh Cha Mẹ Ân Trọng
Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì
Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Thần Chú
Kinh Bách Thiên Ấn Thần Chú
Kinh Chữa Bệnh Trĩ
Kinh An Trạch Thần Chú
Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Thần Chú
Kinh Tối Thắng Phật Đỉnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú
Kinh Bảo Khiếp Ấn Thần Chú về Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi ở Trong Tâm của Tất Cả Như Lai
Kinh Bảy Ức Phật Mẫu Tâm Đại Thanh Tịnh Tổng Trì

Kinh Mười Danh Hiệu của Phật
Kinh Phật Danh
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
  Quyển 5
  Quyển 6
  Quyển 7
  Quyển 8
  Quyển 9
  Quyển 10
  Quyển 11
  Quyển 12
Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng
  Quyển 1
  Quyển 2
  Quyển 3
  Quyển 4
  Quyển 5
  Quyển 6
  Quyển 7
  Quyển 8
Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương
Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ▫ Quyển thượng
Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ▫ Quyển hạ
Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Trang Nghiêm ở Quá Khứ
Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Hiền ở Hiện Tại
Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai
Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật
Kinh về Danh Hiệu của Chư Phật
Kinh Quán Tưởng Thanh Tịnh Sắc Thân của Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát
Kinh về Nghi Thức Lễ Bái và Sám Hối ở Trước 35 Vị Phật
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ▫ Quyển thượng
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ▫ Quyển hạ
Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật
Kinh Đại Thừa về Đồng tử Bảo Nguyệt Thưa Hỏi Pháp
Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Khắp Mười Phương
Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
Kinh Tám Danh Hiệu của Chư Phật
Kinh Tám Bộ Danh Hiệu của Chư Phật
Kinh Tám Cát Tường Thần Chú
Kinh Bát Dương Thần Chú
Kinh Công Đức Có Được Do Thọ Trì Bảy Danh Hiệu của Chư Phật

Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký
Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Vào Cứu Cánh Tịch Diệt
Kinh Quán Từ Thị Bồ-tát Sinh Lên Trời Hỷ Túc
Kinh Từ Thị Bồ-tát Thành Phật
Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sinh
Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sinh Thành Phật
Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sinh Thành Phật
Kinh về Thời Gian Xuất Thế của Đức Phật Từ Thị
Kinh Đại Thừa về 12 Tương Khế với 108 Danh Hiệu Vô Cấu của Thiên nữ Đại Cát Tường
Kinh về 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm
Kinh Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
Kinh Vô Lượng Thọ ▫ Quyển thượng
Kinh Vô Lượng Thọ ▫ Quyển hạ

Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ
Kinh về Thánh Phật Mẫu của Trí Độ
Kinh Tâm Yếu của Phổ Biến Trí Tạng Trí Độ
Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
Kinh Tâm Yếu của Trí Độ
Kinh Kim Cang Trí Độ
Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Thuyết Giảng Đại Trí Độ ▫ Quyển thượng
Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Thuyết Giảng Đại Trí Độ ▫ Quyển hạ

Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì
Kinh Không Tăng Không Giảm
Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn
Kinh Trống Pháp Lớn ▫ Quyển thượng
Kinh Trống Pháp Lớn ▫ Quyển hạ
Kinh Vô Lượng Nghĩa
Kinh Đại Phương Quảng về Cảnh Giới Chẳng Thể Nghĩ Bàn của Như Lai

Kinh Mười Nghiệp Lành
Kinh Sám Hối Lỗi Lầm
Kinh Thọ Giới Mười Nghiệp Lành
Kinh Thanh Tịnh Các Nghiệp Chướng

Chứng Đạo Ca
Tín Tâm Minh
Mười Bức Tranh Chăn Trâu
Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật
Luận Kinh Vô Lượng Thọ: Bài Kệ Nguyện Vãng Sinh
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Phẩm Vào Cảnh Giới Giải Thoát Chẳng Thể Nghĩ Bàn của Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam

Tổng cộng có 109 tên Kinh, gồm 161 quyển.