Kinh Tâm Yếu của Trí Độ


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su] và chư Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn liền nhập chánh định, tên là Quảng Đại Thậm Thâm.

Khi ấy trong đại chúng, có một vị đại Bồ-tát tên là Quán Tự Tại. Khi tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và lìa xa hết thảy khổ ách.

Lúc đó, ngài Thu Lộ Tử nương uy lực của Phật, chắp tay cung kính, và thưa với Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Thưa thánh giả! Nếu có hành giả nào muốn học Trí Độ sâu xa, thì họ phải tu hành như thế nào?"Khi đã hỏi như thế xong, lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tuệ mạng Thu Lộ Tử rằng:

"Thu Lộ Tử! Nếu khi thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tu hành Trí Độ sâu xa, họ nên quán tánh không của năm uẩn.

Thu Lộ Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Thu Lộ Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, và đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú; có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Tâm Chú đã được tuyên nói."

Chú thuyết như vầy:

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

|| ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||Và như thế, Thu Lộ Tử! Chư đại Bồ-tát nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy."

Khi đã nói như thế, bấy giờ Thế Tôn liền từ Quảng Đại Thậm Thâm Chánh Định mà dậy, rồi Ngài ngợi khen Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

"Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hãy nên tu hành Trí Độ sâu xa như vậy. Khi tu hành như thế, tất cả Như Lai đều sẽ tùy hỷ."

Khi Thế Tôn nói lời ấy xong, Tuệ mạng Thu Lộ Tử vui mừng khôn xiết; Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cũng vô cùng hoan hỷ.

Lúc bấy giờ, hàng trời, người, phi thiên, và tầm hương thần ở trong Pháp hội, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Tâm Yếu của Trí Độ


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Trí Tuệ (734-?), Pháp sư Lợi Ngôn và những vị khác
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/2/2014 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam