Kinh Phật Danh ♦ Quyển 1


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Lúc bấy giờ ở bên cạnh Thế Tôn có bốn chúng đệ tử, cùng trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân.Khi ấy Thế Tôn bảo toàn thể đại chúng rằng:

"Tất cả hãy lắng nghe! Ta nay sẽ nói các danh hiệu của chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai cho các ông.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật, ở đời hiện tại, người ấy sẽ được an ổn, xa lìa mọi hoạn nạn, và các tội chướng tiêu trừ. Trong vị lai, họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn tiêu trừ các nghiệp tội, họ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, hai gối quỳ, chắp tay, rồi xưng niệm như vầy:♪ Quy mạng Bất Động Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Linh Mục Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Đại Sự Phật

♪ Quy mạng Thật Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiên Vương Hoa Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương đông như vậy.♪ Quy mạng Phổ Mãn Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Uy Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Tật Hành Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Kiến Thân Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Khởi Hành Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Vương Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương nam như vậy.♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Hương Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương tây như vậy.♪ Quy mạng Nan Thắng Phật ở phương bắc

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Sắc Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật

♪ Quy mạng Luân Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương bắc như vậy.♪ Quy mạng Trị Địa Phật ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Tư Phật

♪ Quy mạng Thường Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thường Lạc Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng đông nam như vậy.♪ Quy mạng Kiên Cố Phật ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Long Vương Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Địa Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng tây nam như vậy.♪ Quy mạng Nguyệt Quang Diện Phật ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Diện Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tu Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng tây bắc như vậy.♪ Quy mạng Tịch Chư Căn Phật ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Phật

♪ Quy mạng Hóa Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Trụ Trì Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở hướng đông bắc như vậy.♪ Quy mạng Thật Hạnh Phật ở phương dưới

♪ Quy mạng Tật Hành Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tề Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Như Thật Trụ Phật

♪ Quy mạng Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đắc Phật

♪ Quy mạng Thiện An Lạc Phật

♪ Quy mạng Thiên Kim Cang Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương dưới như vậy.

Trên đây là 100 vị Phật


♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Phật ở phương trên

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Vân Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Văn Thân Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Vương Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương trên như vậy.♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật ở đời vị lai

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Thế Chí Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thật Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Ý Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở đời vị lai như vậy.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, ở đời hiện tại, họ sẽ được an ổn, xa lìa mọi hoạn nạn, và các tội chướng tiêu trừ. Trong vị lai, họ cứu cánh sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.♪ Quy mạng Thiên Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Vương Phật

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trong mười ngày mà đọc tụng và tư duy các danh hiệu của chư Phật này, họ nhất định sẽ xa lìa tất cả nghiệp chướng.♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu

♪ Quy mạng Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Long Phấn Tấn Vương

♪ Quy mạng 60 vị Phật hiệu là Công Đức Bảo

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Công Đức Bảo

♪ Quy mạng 62 vị Phật hiệu là Tăng Trưởng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tăng Trưởng

♪ Quy mạng 84.000 vị Phật hiệu là Danh Tự Tại Tràng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tự Tại Tràng

♪ Quy mạng 300 vị Phật hiệu là Đại Pháp Tràng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Đại Pháp Tràng

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Tịnh Thanh Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tịnh Thanh Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Hồng Liên Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Hồng Liên Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhật Thanh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Thanh

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhạo Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhạo Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhật

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Phổ Quang

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Quang

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

♪ Quy mạng 700 vị Phật hiệu là Pháp Quang Trang Nghiêm

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Pháp Quang Trang Nghiêm

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Pháp Trang Nghiêm Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Pháp Trang Nghiêm Vương

♪ Quy mạng 100 ức vi trần vị Phật hiệu là Kim Cang Tạng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Tạng

♪ Quy mạng 1.800 vị Phật hiệu là Xưng Thanh Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Xưng Thanh Vương

♪ Quy mạng 30.000 vị Phật hiệu là Tán Hoa Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tán Hoa Vương

♪ Quy mạng 30.300 vị Phật hiệu là Xưng Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Xưng Thanh Vương

♪ Quy mạng 84.000 vị Phật hiệu là Hoan Hỷ

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Hoan Hỷ

♪ Quy mạng 1.800 vị Phật hiệu là Tịch Diệt

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tịch Diệt

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Hoan Hỷ

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Hoan Hỷ

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Uy Đức

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Uy Đức

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Thượng Uy Đức

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thượng Uy Đức

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhật Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Vân Lôi Thanh Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Vân Lôi Thanh Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Nhật Sí Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Sí Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Thế Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thế Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Diêm-phù-đàn

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Diêm-phù-đàn

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật hiệu là Bảo Tràng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bảo Tràng

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật hiệu là Kiên Tinh Tấn

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kiên Tinh Tấn

Trên đây là 200 vị Phật


♪ Quy mạng 8.000 vị Phật hiệu là Uy Đức

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Uy Đức

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật hiệu là Nhiên Đăng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhiên Đăng

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật hiệu là Ẩm Quang

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Ẩm Quang

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích

♪ Quy mạng 2 triệu ức vị Phật hiệu là Uy Âm Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Uy Âm Vương

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật hiệu là Trang Nghiêm Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Trang Nghiêm Vương

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật hiệu là Tinh Tú

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tinh Tú

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật hiệu là Kiên Cố Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Vương

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật hiệu là Phổ Hộ

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Hộ

♪ Quy mạng 40.000 vị Phật hiệu là Nguyện Trang Nghiêm

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nguyện Trang Nghiêm

♪ Quy mạng 3.000 vị Phật hiệu là Quang Minh Biến Chiếu

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Quang Minh Biến Chiếu

♪ Quy mạng 3.000 vị Phật hiệu là Phóng Quang

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Phóng Quang

♪ Quy mạng 3.000 vị Phật hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng 30.000 vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Thái Bạch

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Thái Bạch

♪ Quy mạng 60.000 vị Phật hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Hồng Liên Thượng Vương

♪ Quy mạng 60.000 vị Phật hiệu là Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến

♪ Quy mạng 60 tỷ vị Phật hiệu là Thành Tựu Nghĩa Kiến

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thành Tựu Nghĩa Kiến

♪ Quy mạng vô lượng tỷ vị Phật hiệu là Danh Bất Khả Thắng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bất Khả Thắng

♪ Quy mạng 2 ức vị Phật hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng 3 ức vị Phật hiệu là Tăng Thịnh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tăng Thịnh

♪ Quy mạng 60 ức vị Phật hiệu là Đại Trang Nghiêm

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Đại Trang Nghiêm

♪ Quy mạng 80 ức vị Phật hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

♪ Quy mạng 60 ức vị Phật hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thật Thể Pháp Quyết Định

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng 100 ức vị Phật hiệu là Quyết Định Quang Minh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Quyết Định Quang Minh

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Diệu Thanh Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Diệu Thanh Vương

♪ Quy mạng 200 ức vị Phật hiệu là Vân Tự Tại Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Vân Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 30 ức vị Phật hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng 20 ức ngàn vị Phật hiệu là Bố Úy Thanh Vương

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bố Úy Thanh Vương

♪ Quy mạng 40 ức nayuta [na du ta] vị Phật hiệu là Diệu Thanh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Diệu Thanh

♪ Quy mạng 1 ức ngàn vị Phật hiệu là Nhạo Trang Nghiêm

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhạo Trang Nghiêm

♪ Quy mạng 1 ức nayuta trăm ngàn vị Phật hiệu là Giác Hoa

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Giác Hoa

♪ Quy mạng 60 bimbara [bim ba ra] vị Phật hiệu là Viễn Ly Chư Bố Úy

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Viễn Ly Chư Bố Úy

♪ Quy mạng Đức Phật hiệu là Công Đức Sơn Vương Thắng Danh--số lượng chư Phật đó bằng số đếm được của tất cả vi trần trong một núi Diệu Cao

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Công Đức Sơn Vương Thắng Danh

♪ Quy mạng Đức Phật hiệu là Phổ Hiền--số lượng chư Phật đó bằng số đếm được của bất khả thuyết ức nayuta số vi trần trong mười cõi Phật.

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Hiền

♪ Quy mạng chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Tu Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Thượng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Trụ Hư Không Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Ma Oán Phật

♪ Quy mạng Bách Bảo Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tác Phật

♪ Quy mạng Nhật Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Quán Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quán Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Phổ Diệu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Úy Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tĩnh Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Thượng Phật

Trên đây là 300 vị Phật


♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thật Pháp Thượng Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Xuất Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Uy Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát Giải Đoạn Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Phiền Não Ám Chánh Định Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thủ Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Trí Tuệ Vương Vô Chướng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Tuệ Diệt Hôn Ám Phật

♪ Quy mạng Tượng Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Tiệt Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Dụ Phật

♪ Quy mạng Niệm Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Quán Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sở Y Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Phát Thú Tốc Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Tích Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thủ Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tuệ Vương Vô Chướng Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Nhãn Trụ Phật

♪ Quy mạng Trí Lai Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Quang Quán Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Diệu Cao Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật

♪ Quy mạng Trụ Vô Số Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Vân Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Lai Phật

♪ Quy mạng Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thân Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Đắc Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

Trên đây là 400 vị Phật


♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kiêu Mạn Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Ái Nhạo Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Trụ Pháp Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Trì Pháp Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Pháp Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng An Trụ Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Tịch Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Lực Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Đẳng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Quang Chiếu Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Ý Phật

♪ Quy mạng Đại Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Đại Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Từ Địa Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Phật

♪ Quy mạng Hóa Hiện Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Ma-hê-na Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Ưu Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Chư Tà Phật

♪ Quy mạng Tán Chư Tà Phật

♪ Quy mạng Phá Dị Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Nhạc Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhạc Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Nhạc Phật

♪ Quy mạng Hàng Ma Phật

♪ Quy mạng Thiện Tài Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Tài Phật

♪ Quy mạng Kiên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Kiên Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Phá Trận Phật

♪ Quy mạng Phá Tranh Phật

♪ Quy mạng Thật Thể Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Ni-thi-đà Phật

♪ Quy mạng Lực Kiên Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Thắng Hải Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Khố Tạng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tâm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

Trên đây là 500 vị Phật


♪ Quy mạng Công Đức Lâm Phật♪ Quy mạng Hư Không Thắng Ly Trần - Vô Cấu Trần - Bình Đẳng Nhãn Thanh Tịnh - Công Đức Tràng Quang Minh Hồng Liên Hoa - Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân - Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh - Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh - Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới - Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật--hiện đang thuyết Pháp ở Thế giới Phóng Quang

Ở trong thế giới của Đức Phật kia có một vị Bồ-tát tên là Vô Tỉ. Đức Phật ấy đã thọ ký rằng, ngài không bao lâu nữa sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Chủng Chủng Quang Hoa - Bảo Hồng Liên Kim Sắc Thân - Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn - Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới - Tràng Vương Phật.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tín tâm thọ trì và đọc tụng danh hiệu của Đức Phật và Bồ-tát kia, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó sẽ siêu việt số kiếp sanh tử nhiều bằng số lượng vi trần ở châu Thắng Kim. Họ sẽ đắc tổng trì và hết thảy mọi ác bệnh đều chẳng thể đến thân.♪ Quy mạng Thanh Tịnh Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Lạc Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Nhạo Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Đoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Thượng Diệu Cao Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Không Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Thượng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Động Sơn Nhạc Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Công Đức Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Ngân Tràng Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Vân Đăng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Bảo Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Diệu Cao Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vi Tế Hoa Phật

♪ Quy mạng Thuyết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phát Hạnh Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Sở Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nạn Phật

♪ Quy mạng Bất Định Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

♪ Quy mạng Vô Niệm Thị Hiện Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thất Phật

♪ Quy mạng Nhạo Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cảnh Giới Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhạo Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Tùy Thế Gian Ý Phật

♪ Quy mạng Tùy Thế Gian Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Ái Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Man Phật

♪ Quy mạng Bảo Hình Phật

♪ Quy mạng La Võng Thủ Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Đại Ái Phật

♪ Quy mạng Nhân Diện Phật

♪ Quy mạng Thiện Cát Phật

♪ Quy mạng Vi Diêu Âm Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tú Phật

Trên đây là 600 vị Phật


♪ Quy mạng Ly Thai Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Quảng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Thành Phật

♪ Quy mạng Đại Như Ý Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thân Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Hỷ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ba-đầu-trì-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hàng Ma Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đắc Thế Gian Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thật Đế Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Ái Phật

♪ Quy mạng Đắc Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Tràng Phật

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cho hết thảy chúng sanh được an ổn và an lạc như chư Phật, họ nên đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này."Lại nói lời như vầy:

"♪ Quy mạng Ly Chư Vô Trí Ê Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Thiện Vô Cấu Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hạnh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sanh Môn Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Quá Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quán Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Diệu Cao Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Diệu Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thâm Vương Phật

♪ Quy mạng Trị Chư Bệnh Vương Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Tượng Vương Phật

♪ Quy mạng Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Vương Phật

♪ Quy mạng Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Lôi Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Địa Lực Tiến Khứ Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Địa Trì Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Diện Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hình Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Sắc Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Lạc Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

Trên đây là 700 vị Phật


♪ Quy mạng Nan Thành Phật

♪ Quy mạng Nan Lương Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Ác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thành Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhật Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Lạc Hữu Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Diệu Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Chướng Phật

♪ Quy mạng Thủy Phật

♪ Quy mạng Thủy Thiên Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tiên Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Quán Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Trụ Hư Không Phật

♪ Quy mạng Trụ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Tích Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Phật

♪ Quy mạng Thiện Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thân Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tý Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Thượng Sơn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thật Trung Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hợp Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tề Phật

♪ Quy mạng Toái Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Toái Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Hiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Thượng Diệu Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chánh Định Phật

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Bất Thủ Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Phật

♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Chiếu Diệu Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Thâm Vương Phật

♪ Quy mạng Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thông Phật

♪ Quy mạng Thường Quán Phật

♪ Quy mạng Thường Vi Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Thường Bất Khinh Phật

♪ Quy mạng Thường Ưu Phật

♪ Quy mạng Thường Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn Phật

♪ Quy mạng Thường Mãn Túc Thủ Phật

♪ Quy mạng Thường Cử Thủ Phật

♪ Quy mạng Thường Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thường Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Hoa Khai Phật

♪ Quy mạng Thiện Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

Trên đây là 800 vị Phật


♪ Quy mạng Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Thủ Cước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Phật

♪ Quy mạng Ám Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Tướng Thân Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Đắc Nguyện Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật

♪ Quy mạng Đại Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Đại Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Tác Phật

♪ Quy mạng Thắng Tác Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tác Phật

♪ Quy mạng Nhật Tác Phật

♪ Quy mạng Quang Tác Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tác Phật

♪ Quy mạng Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Hiền Tác Phật

♪ Quy mạng Giác Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Khoái Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Thiên Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tạng Phật

♪ Quy mạng Như Lai Tạng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Căn Tạng Phật

♪ Quy mạng Như Ý Tạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Phật

♪ Quy mạng Đắc Tạng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Hương Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Hiền Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Ly Thế Gian Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thật Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Hộ Diệu Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đại Nguyện Quang Phật

Trên đây là 900 vị Phật


♪ Quy mạng Kim Quang Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Đa Uy Đức Vương Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tụ Tập Nhật Luân Phật

♪ Quy mạng Vân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bát-đầu-kỳ-bà-già Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phần Thiêu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sắc Quang Minh Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Cổ Xuất Thanh Phật

♪ Quy mạng Thanh Mãn Pháp Giới Thanh Phật

♪ Quy mạng Địa Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Thanh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Phân Biệt Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thanh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Thanh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nguyệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Xưng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thâm Tuệ Phật

♪ Quy mạng Giới Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Số Kiếp Tu Tập Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Lạc Công Đức Trang Nghiêm Hạnh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Ly Kiếp Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Diệt Kiếp Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thuyết Kiếp Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật

♪ Quy mạng Long Tịch Thượng Phật

♪ Quy mạng Ái Thượng Phật

♪ Quy mạng Độ Thượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thượng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thượng Phật

♪ Quy mạng Long Tịch Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Thắng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Thủy Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiên Thượng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Phóng Hương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Hương Phật

♪ Quy mạng Hương Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phấn Tấn Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật


♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Hương Phật

♪ Quy mạng Giới Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Hương Phật

♪ Quy mạng Huân Hương Phật

♪ Quy mạng Mộc Hương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vi Diêu Âm Hương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thủ Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Khởi Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Thắng Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Thắng Phật

♪ Quy mạng Man Thắng Vân Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Vân Phật

♪ Quy mạng Bảo Vân Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vân Phật

♪ Quy mạng Vân Hộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Thánh Hộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Hộ Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Hộ Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thượng Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thật Hỷ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Phật

♪ Quy mạng Long Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng Hỷ Khứ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tri Tịch Tĩnh Khứ Phật

♪ Quy mạng Đại Thế Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thế Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Xử Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xứ Thế Phật

♪ Quy mạng Khai Ngộ Giác Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Quá Tam Giới Xứ Thế Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Xứ Thế Phật

♪ Quy mạng Định Xứ Thế Phật

♪ Quy mạng Bất Động Xứ Thế Phật

♪ Quy mạng Cao Khứ Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Khứ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật

♪ Quy mạng Thiện Bộ Khứ Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hải Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trụ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Diệt Chư Ác Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Tuệ Phật

♪ Quy mạng Mật Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kiên Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phổ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tuệ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thế Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thượng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Khoái Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Quán Tuệ Phật

♪ Quy mạng Xưng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Quảng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Mãn Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Giác Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hổ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tích Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tích Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Tích Phật

♪ Quy mạng Hương Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Phật

♪ Quy mạng Thiên Kế Phật

♪ Quy mạng Long Kế Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kế Phật

♪ Quy mạng Đại Kế Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Nhu Nhuyễn Phật

♪ Quy mạng Bảo Ấn Thủ Phật

Trên đây là 1.100 vị Phật


Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 1


Chú Thích

Khi lạy hoặc quán tưởng danh hiệu, hành giả có thể tùy ý chọn lựa kiểu xưng niệm mà mình thích. Ví dụ như: «Quy mạng / Nam-mô / Kính lễ / Quy y / Chí tâm đảnh lễ / Con xin quy y và đảnh lễ ... Phật»

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 13/4/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
bimbara: bim ba ra
Đang dùng phương ngữ: BắcNam