Kinh Phật Danh ♦ Quyển 5

♪ Quy mạng Hữu Ngã Phật

♪ Quy mạng Như Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Căn Phật

♪ Quy mạng Địa Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tín Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Sắc Phật

♪ Quy mạng Phương Tiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Trí Vị Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tín Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng Thế Kiều Phật

♪ Quy mạng Tín Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Cái Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Hiền Phật

♪ Quy mạng Năng Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Khí Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Phổ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Kiên Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Năng Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thiên Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Đại Tận Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hành Giác Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Chủng Chủng Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Tín Phật

♪ Quy mạng Ly Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nghi Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Lâm Hoa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Quảng Đại Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhật Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Dữ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Năng Nhật Phật

♪ Quy mạng Khoái Khả Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Căn Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vũ Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Phá Oán Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thành Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ân Phật

♪ Quy mạng Đạo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Độ Nê Phật

♪ Quy mạng Ly Hữu Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Quang Minh Phật

Trên đây là 4.100 vị Phật


♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ái Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Đức Phật

♪ Quy mạng Thật Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Trệ Ngại Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đắc Lạc Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Quá Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Xưng Hống Phật

♪ Quy mạng Đại Hống Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhãn Phật

♪ Quy mạng Mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Quang Minh Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật ở phương bắc

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Phật ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hương Tượng Du Hí Phật ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bảo Tối Cao Đức Phật ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Phật ở phương dưới

♪ Quy mạng Quảng Chúng Đức Phật ở phương trên♪ Quy mạng Ly Nhiệt Trí Phật

♪ Quy mạng Ứng Kiều Phật

♪ Quy mạng Thiện Tập Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Thiết Thi Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Thành Phật

♪ Quy mạng Bất Hộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Hóa Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Cao Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Lực Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hy Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Tâm Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thánh Hoa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Uất-di Phật

♪ Quy mạng Vô Thí Trí Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Thứ Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Thành Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Giới Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Vật Tư Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Tâm Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tín Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tâm Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Thắng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Khả Tu Kính Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thiền Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Kiến Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Xưng Tín Phật

♪ Quy mạng Chư Phương Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Kiến Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Tụ Phật

Trên đây là 4.200 vị Phật


♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Uy Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Tín Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Ứng Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tu-đề-đà Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Đề-đà Phật

♪ Quy mạng Diễm Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Hy Lạc Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Mao Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Giác Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ứng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Thành Nghĩa Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Ma-kỳ-đa Phật

♪ Quy mạng Xả Mạn Lưu Phật

♪ Quy mạng Xả Bảo Phật

♪ Quy mạng Trí Mãn Phật

♪ Quy mạng Kiều Độ Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hiền Phật

♪ Quy mạng Chúng Bộ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Từ Lực Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xa-thi-la Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Hoa Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tư Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Liễu Thanh Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Ác Xứ Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Khoái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Ly Si Hạnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hy Phật

♪ Quy mạng Xả Tà Phật

♪ Quy mạng Tướng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hiền Quang Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Ý Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Ly Phiêu Hà Phật

♪ Quy mạng Điều Oán Phật

♪ Quy mạng Bất Khứ Xả Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Khoái Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Đại Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiên Tín Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Lực Bộ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Lục Thông Thanh Phật

Trên đây là 4.300 vị Phật


♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhân Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Ám Phật

♪ Quy mạng Quá Triều Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Thủ Xả Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hỏa Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Quy mạng Tín Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Tín Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Tín Phật

♪ Quy mạng Khả Kính Kiều Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Tối Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Địa Phật

♪ Quy mạng Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Trí Phật

♪ Quy mạng Khoái Thăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Ứng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Bộ Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Thâm Tâm Phật

♪ Quy mạng Hương Hy Phật

♪ Quy mạng Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Tâm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Tập Phật

♪ Quy mạng Diệu Tín Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Bất Khả Lực Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Thượng Khứ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tâm Phật

♪ Quy mạng Chư Chúng Sanh Thượng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhật Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Hoàn Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chuyển Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Thế Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Thiện Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Ly Vô Úy Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Vô Cấu Uy Đức Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhật Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhạo Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng Nhật Long Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Tràng Phật

♪ Quy mạng Ly Quang Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Tự Tại Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Xưng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Lương Phật

Trên đây là 4.400 vị Phật


♪ Quy mạng Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thắng Kiếp Phật

♪ Quy mạng Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Công Đức Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Đạo Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Ám Tích Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Tích Trí Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Giới Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Ba-la-bà Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Vũ Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tập Đại Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Trí Phước Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Y Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Công Đức Ám Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Hộ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Mật Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Tràng Phật

♪ Quy mạng Sơn Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nhạo Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Chí Phật

♪ Quy mạng Tràng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Trí Bộ Phật

♪ Quy mạng Kiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Tán Pháp Xưng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kiêu Mạn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Đăng Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Sổ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Thứ Đệ Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Tập Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Độ Phật

♪ Quy mạng Thiên Hương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Tật Vô Biên Công Đức Hải Trí Vương Phật

♪ Quy mạng Diêm-phù Ảnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Chủng Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Uy Đức Vương Kiếp

♪ Quy mạng Pháp Trí Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hoa Phật

♪ Quy mạng Long Hống Tự Tại Thanh Phật

Trên đây là 4.500 vị Phật


♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hoa Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hỏa Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Hoa Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thế Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Phật

♪ Quy mạng Diêm-phù Ảnh Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Lực Phật

♪ Quy mạng Thượng Thánh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thánh Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Phật Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Quảng Thắng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Thế Phật

♪ Quy mạng Thủ Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Nhật Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cao Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Xưng Hỷ Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Tật Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Tu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Phạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quảng Mục Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hiền Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tán Thán Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Hổ Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tạng Phật

♪ Quy mạng Phá Cấu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thật Căn Quảng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thanh Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tự Tại Thanh Hỏa Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tín Tạng Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Xỉ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tràng Phật

Trên đây là 4.600 vị Phật


♪ Quy mạng Vô Úy Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiến Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Trí Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Hống Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tập Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kiên Cố Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thắng Hiệt Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Chưởng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Tạng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nhãn Xưng Phật

♪ Quy mạng Phổ Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Phật

♪ Quy mạng Ca-la-tỳ-la Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Tật Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Thượng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Phạm, Thiên Đế Thanh Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Bức Não Phật

♪ Quy mạng Đa Văn Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Phá Ma Vương Cung Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Câu-la-già Kiên Cố Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Trí Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nguyệt Nhiên Đăng

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Diêm-phù-đàn Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Chủng Phật

♪ Quy mạng Trụ Hư Không Phật

♪ Quy mạng Thường Nhập Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Đế Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Thiện Độ Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thông Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vân Đăng Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Cao Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Phổ Quang Minh

♪ Quy mạng Đại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Thất Bảo Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật hiệu là Bảo Tràng

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng 100.000 vị Phật hiệu là Quang Minh Mãn Túc Tràng

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Thiên Kinh Bố Hống Thanh Vương

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Nhật Nguyệt Nhiên Đăng

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Diệu Thanh Vương

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Vân Thanh Vương

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thủy Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Lâm Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Thị Hiện Phật

♪ Quy mạng Nhạo Kiên Phật

♪ Quy mạng Giác Ý Phật

Trên đây là 4.700 vị Phật


♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Pháp Phật

♪ Quy mạng Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Thân Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Phổ Mãn Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Vân Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Thân Thượng Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Diệu Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Ý Dũng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Duy Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật

♪ Quy mạng Kiến Giả Sanh Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng 9.000 vị Phật hiệu là Pháp Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Bảo Kim Cái Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Năng Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Như Bảo Phật

♪ Quy mạng Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Lai Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Tác Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Dũng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Phật

♪ Quy mạng Thường Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Tập Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Đức Phổ Biến Chiếu Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Hương Diện Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hương Phật

Trên đây là 4.800 vị Phật


♪ Quy mạng Diệu Cao Hương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tập Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tác Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hộ Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Quyến Thuộc Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Tốc Lực Phật

♪ Quy mạng Diệu Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Trạch Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trạch Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Kiên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Hy Hỷ Khoái Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Vương Phật

♪ Quy mạng Thánh Tự Tại Thủ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Gian Thác Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Thanh Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo Trụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Minh Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Nhãn Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hiền Cao Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Uy Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Đại Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Trí Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Ba Tâm Diễm Phật

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Sơn Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sư Tử Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Ly Hư Không Úy Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Phương Thành Phật

♪ Quy mạng Trụ Hải Diện Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Diễm Phật

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Vương Ý Phật

Trên đây là 4.900 vị Phật


♪ Quy mạng Vương Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tâm Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Ý Phật

♪ Quy mạng Tốc Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Khứ Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thật Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhãn Mục Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Mạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Uy Đức Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tịch Sắc Khứ Phật

♪ Quy mạng Diện Báo Phật

♪ Quy mạng Tịch Quảng Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trọng Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tướng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hành Luân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hạnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Chuyển Luân Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Khoái Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thụ Sơn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Thân Phật

♪ Quy mạng Kính Quang Phật

♪ Quy mạng Thật Khởi Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Địa Uy Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Hống Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phương Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tràng Ý Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Bệnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tuệ Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Vân Thắng Phật

♪ Quy mạng Lực Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Hiện Nhất Thiết Chúng Sanh Sắc Phật

♪ Quy mạng Quá Thắng Phật

♪ Quy mạng Tu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Phật

♪ Quy mạng Phong Tật Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cái Thắng Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Kính Tượng Kiên Phật

♪ Quy mạng Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Kiên Trang Nghiêm Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Sư Phật

♪ Quy mạng Ứng Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Âm Phật

♪ Quy mạng Trì Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Phật

♪ Quy mạng Bảo Giảng Phật

♪ Quy mạng Diệt Quá Phật

♪ Quy mạng Kim Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Thân Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Nhiên Đăng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Thế Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tài Phật

♪ Quy mạng Bảo Tài Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Thắng Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

Trên đây là 5.000 vị Phật


♪ Quy mạng Nhẫn Nhục Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Ý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyện Tốc Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thành Tựu Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thanh Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tự Tại Ý Phật

♪ Quy mạng Phương Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Diện Xả Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Tâm Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Thân Phật

♪ Quy mạng Thân Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tánh Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Y Chỉ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Thành Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Bảo Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Thụ An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Oán Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Trần Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Cao Trụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tác Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Thành Phật

♪ Quy mạng Kiến Tế Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Đức Phật

♪ Quy mạng Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Trạch Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Hành Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Hoa Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng 60 vị Phật hiệu là Bảo Tác

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đại Trạch Phật

♪ Quy mạng Diệu Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đại Từ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cao Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thánh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thức Phật

♪ Quy mạng Thương Phật

♪ Quy mạng Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lực Chánh Định Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Vương Quang Minh Phật

Trên đây là 5.100 vị Phật


Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 5


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 27/9/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam