Kinh Phật Danh ♦ Quyển 2

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Bảo Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Bảo Niệm Phật

♪ Quy mạng Bảo Lực Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Vi Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phóng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Điệt Cộng Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Thuyết Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thuyết Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thuyết Phật

♪ Quy mạng Bảo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Bảo Trượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Trượng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Trượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Quân Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Kim Cái Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Dũng Thí Phật

♪ Quy mạng Trí Thí Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Hỏa Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhật Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Chư Thú Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phá Chư Ám Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đế Bảo Tràng Bảo Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Kiến Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Lục Thập Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quán Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Đức Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiên Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Xuất Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Luân Quang Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Vân Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Phật

Trên đây là 1.200 vị Phật


♪ Quy mạng Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Thanh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thanh Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thanh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thanh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thanh Phật

♪ Quy mạng Tuệ Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tuyển Trạch Thanh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Phật

♪ Quy mạng Hộ Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Phật

♪ Quy mạng Hộ Pháp Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Ý Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Luân Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Khí Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tánh Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Chuyển Phát Khởi Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Quán Hình Thị Phật

♪ Quy mạng Phát Nhất Thiết Vô Yếm Túc Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phát Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thiện Xứ Phật

♪ Quy mạng Phổ Thiền Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tiên Phật

♪ Quy mạng Phật Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hợp Tụ Phật

♪ Quy mạng Tật Trí Dũng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thật Hạnh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thủ Phật

♪ Quy mạng Hải Mãn Phật

♪ Quy mạng Năng Độ Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Từ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thời Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Thức Phật

♪ Quy mạng Thiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Tốc Dữ Lạc Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tâm Phật

♪ Quy mạng Ứng Xưng Phật

♪ Quy mạng Ứng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Tận Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

♪ Quy mạng Danh Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Danh Long Tự Tại Thanh Phật

♪ Quy mạng Danh Pháp Hạnh Quảng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Danh Nhạo Pháp Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Danh Tịch Tĩnh Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Giải Thoát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Danh Đại Hải Diệu Cao Khởi Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Hợp Tụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật

♪ Quy mạng Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Phật Pháp Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Danh Đắc Phật Nhãn Bạch Liên Phật

♪ Quy mạng Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật

♪ Quy mạng Danh Bình Đẳng Tác Phật

♪ Quy mạng Danh Sơ Phát Tâm Niệm - Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố - Vô Phiền Não Khởi Công Đức Phật

♪ Quy mạng Danh Giáo Hóa Bồ-tát Phật

Trên đây là 1.300 vị Phật


♪ Quy mạng Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Danh Mộc Hương Phật

♪ Quy mạng Danh Phá Hoại Ma Luân Phật

♪ Quy mạng Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Thắng Luân Phật

♪ Quy mạng Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Chánh Định Vương Phật

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, họ vĩnh viễn sẽ xa rời nghiệp chướng và không đọa đường ác. Nếu mắt của ai bị khiếm khuyết mà họ đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, thì tất sẽ được hoàn chỉnh.♪ Quy mạng 10.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tinh Tú

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Tinh Tú

♪ Quy mạng 37.000 vị Phật đồng danh hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng 2 ức vị Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật đồng danh hiệu là Thật Pháp Thắng Quyết Định

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Thật Pháp Thắng Quyết Định

♪ Quy mạng 18 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng

♪ Quy mạng 1.500 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Uy Đức

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Đại Uy Đức

♪ Quy mạng 1.500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Nhật

♪ Quy mạng 44.000 vị Phật đồng danh hiệu là Diện

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Diện

♪ Quy mạng 11.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Tự Tại

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Hộ

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Phổ Hộ

♪ Quy mạng 1.800 vị Phật đồng danh hiệu là Chỉ Tịch

♪ Quy mạng hết thảy chư Phật đồng danh hiệu là Chỉ TịchCó kiếp tên là Thiện Nhãn. Ở trong kiếp ấy có 72 nayuta [na du ta] vị Như Lai thành Phật. Con xin đều quy mạng chư Như Lai kia.

Có kiếp tên là Thiện Kiến. Ở trong kiếp ấy có 72 ức vị Như Lai thành Phật. Con xin đều quy mạng chư Như Lai kia.

Có kiếp tên là Tịnh Tán Thán. Ở trong kiếp ấy có 18.000 vị Như Lai thành Phật. Con xin đều quy mạng chư Như Lai kia.

Có kiếp tên là Thiện Hạnh. Ở trong kiếp ấy có 32.000 vị Như Lai thành Phật. Con xin đều quy mạng chư Như Lai kia.

Có kiếp tên là Trang Nghiêm. Ở trong kiếp ấy có 84.000 vị Như Lai thành Phật. Con xin đều quy mạng chư Như Lai kia.♪ Quy mạng chư Phật hiện tại ở các thế giới trong mười phương--các ngài đã không tiếc thân mạng mà thuyết Pháp, gồm có Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Bất Động Phật ở Thế giới Diệu Lạc làm thượng thủ

♪ Quy mạng Toái Kim Cang Kiên Phật ở Thế giới Pháp Y Tràng làm thượng thủ.

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Hồng Liên Hoa Thân Phật ở Thế giới Bất Thoái Luân Hống làm thượng thủ

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật ở Thế giới Vô Cấu làm thượng thủ

♪ Quy mạng Sư Tử Phật ở Thế giới Thiện Đăng làm thượng thủ

♪ Quy mạng Biến Chiếu Tạng Như Lai ở Thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Thân Phật ở Thế giới Nan Quá làm thượng thủ

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật ở Thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ

♪ Quy mạng Nguyệt Trí Tuệ Phật ở Thế giới Kính Luân Quang Minh làm thượng thủ

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật ở Thế giới Hoa Thắng làm thượng thủ

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật ở Thế giới Hồng Liên Thắng làm thượng thủ

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật ở Thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật ở Thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật ở Thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Kính Tượng Phật ở Thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật ở Thế giới Kham Nhẫn làm thượng thủ

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ

♪ Quy mạng Tác Đại Quang Phật làm thượng thủ

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật làm thượng thủ

Và chư Phật thượng thủ khác như vậy.Với thân ngữ ý nghiệp biến khắp mười phương, con đồng một lúc lễ bái, tán thán, và cúng dường diệu Pháp đã tuyên thuyết, cùng cảnh giới thâm sâu, cảnh giới chẳng thể suy lường, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, và vô lượng cảnh giới khác của chư Như Lai kia.

Với thân ngữ ý nghiệp biến khắp mười phương, con lễ bái, tán thán, và cúng dường chư Bồ-tát đại chúng không thoái chuyển, cùng Thanh Văn thánh chúng không thoái chuyển ở thế giới của các Đức Phật kia.

Với thân ngữ ý nghiệp biến khắp mười phương, con tán thán, cúng dường, và cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của chư Phật kia.♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Chư Hí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Liễu Đạt Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Đắc Thần Thông Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Đắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Thiền Định Nhân Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Phước Đức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Danh Khởi Tổng Trì Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Tán Hương Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Thủ Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Danh Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Thâm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Uy Đức Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Vô Biên Công Đức Vô Cấu Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Nhãn Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Hống Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Triều Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thanh Tịnh Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Kiếp Hỏa Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hiền Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

Trên đây là 1.400 vị Phật


♪ Quy mạng Bảo Tập Thắng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Văn Thắng Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Trượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Bảo Trượng Phật

♪ Quy mạng Duyệt Ý Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương Như Lai ở Thế giới Thanh Tịnh Quang

♪ Quy mạng Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai ở Thế giới Phổ Quang♪ Quy mạng Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai ở Thế giới Phổ Cái

Như Lai kia thọ ký La Võng Quang Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai ở Thế giới Nhất Bảo Kế

Như Lai kia thọ ký Bất Không Phấn Tấn Cảnh Giới Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Như Lai ở Thế giới Tướng Uy Đức Vương

Như Lai kia thọ ký Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Tập Như Lai ở Thế giới Danh Xưng

Như Lai kia thọ ký Quang Minh Luân Thắng Uy Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Như Lai ở Thế giới Thiện Trụ

Như Lai kia thọ ký Nguyệt Quang Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Như Lai ở Thế giới Địa Luân

Như Lai kia thọ ký Trí Xưng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Nguyệt Khởi Quang

Như Lai kia thọ ký Quang Minh Luân Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Ly Pháp Y Như Lai ở Thế giới Pháp Y Tràng

Như Lai kia thọ ký Vô Lượng Bảo Phát Khởi Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai ở Thế giới Hồng Liên Hoa

Như Lai kia thọ ký Vô Lượng Tinh Tấn Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai ở Thế giới Nhất Cái

Như Lai kia thọ ký La Võng Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Như Lai ở Thế giới Chủng Chủng Tràng

Như Lai kia thọ ký Đại Thắng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai ở Thế giới Phổ Quang

Như Lai kia thọ ký Trí Thắng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Như Lai ở Thế giới Hiền

Như Lai kia thọ ký Trí Công Đức Tràng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hợp Tụ Như Lai ở Thế giới Hiền Tuệ

Như Lai kia thọ ký Diệu Trí Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Bảo Thủ

Như Lai kia thọ ký Trí Công Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai ở Thế giới An Lạc Thủ

Như Lai kia thọ ký Hồng Liên Thắng Công Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai ở Thế giới Xưng

Như Lai kia thọ ký Đệ Nhất Trang Nghiêm Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Khởi Hiền Quang Minh Như Lai ở Thế giới Hiền Tý

Như Lai kia thọ ký Bảo Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai ở Thế giới Vô Úy

Như Lai kia thọ ký Vô Úy Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Như Lai ở Thế giới Diệu Cao Tràng

Như Lai kia thọ ký Hợp Tụ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Như Lai ở Thế giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Chướng Ngại

Như Lai kia thọ ký Đa Thanh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Tác Pháp Như Lai ở Thế giới Pháp

Như Lai kia thọ ký Trí Tác Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bách Nhất Thập Quang Minh Như Lai ở Thế giới Thiện Trụ

Như Lai kia thọ ký Thắng Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Cộng Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Phổ Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Như Lai ở Thế giới Mộc Hương

Như Lai kia thọ ký Thiện Nhãn Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Hương

Như Lai kia thọ ký Vô Lượng Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Quang Minh Thủ

Như Lai kia thọ ký Dược Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai ở Thế giới Thượng Thủ Hiền

Như Lai kia thọ ký Tịnh Thanh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Pháp

Như Lai kia thọ ký Thắng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Trí Tuệ Như Lai ở Thế giới Hiền Nhập

Như Lai kia thọ ký Trí Hương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Như Lai ở Thế giới Thanh Liên

Như Lai kia thọ ký Pháp Dũng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai ở Thế giới Thanh Tịnh

Như Lai kia thọ ký Bảo Trang Nghiêm Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thanh Liên Thắng Như Lai ở Thế giới Giác Trụ

Như Lai kia thọ ký Hồng Liên Thắng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Trí Trụ Như Lai ở Thế giới Hồng Liên Trụ

Như Lai kia thọ ký Bảo Mãn Túc Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở Thế giới Trí Lực

Như Lai kia thọ ký Bảo Tịch Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Trí Xưng Như Lai ở Thế giới Thập Phương Xưng

Như Lai kia thọ ký Vô Biên Tinh Tấn Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Kiên Tự Tại Vương Như Lai ở Thế giới Hỷ

Như Lai kia thọ ký Bảo Kiên Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai ở Thế giới Nguyệt

Như Lai kia thọ ký Phổ Hương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Đại Thắng Như Lai ở Thế giới Kham Nhẫn

Như Lai kia thọ ký Đại Thắng Thiên Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai ở Thế giới Nhất Cái

Như Lai kia thọ ký Tinh Tú Man Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Như Lai ở Thế giới Quá Nhất Thiết Ưu Chướng Ngại

Như Lai kia thọ ký Bất Không Thuyết Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Như Lai ở Thế giới Viễn Ly Ưu Não

Như Lai kia thọ ký Vô Biên Thắng Uy Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Xưng Vương Như Lai ở Thế giới Tịch Tĩnh

Như Lai kia thọ ký Dũng Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bất Không Phấn Tấn Như Lai ở Thế giới Bất Không Kiến.

Như Lai kia thọ ký Bất Không Phát Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai ở Thế giới Hương

Như Lai kia thọ ký Bảo Tạng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Như Lai ở Thế giới Vô Lượng Hống Thanh

Như Lai kia thọ ký Vô Phân Biệt Phát Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Như Lai ở Thế giới Nguyệt Luân Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Trí Xưng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Thượng Thắng Như Lai ở Thế giới Bảo Luân

Như Lai kia thọ ký Đại Đạo Sư Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai ở Thế giới Bảo Luân

Như Lai kia thọ ký Nhạo Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Như Lai ở Thế giới Pháp

Như Lai kia thọ ký Đại Pháp Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Thượng Vương Như Lai ở Thế giới Danh Diệu Cao

Như Lai kia thọ ký Trí Lực Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Như Lai ở Thế giới Liên Hoa

Như Lai kia thọ ký Thắng Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai ở Thế giới Tổng Trì Luân

Như Lai kia thọ ký Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Phát Như Lai ở Thế giới Kim Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Trí Xưng Phát Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thanh Vương Như Lai ở Thế giới Trí Khởi

Như Lai kia thọ ký Tinh Tú Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Thường Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Đại Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai ở Thế giới Nhiên Đăng

Như Lai kia thọ ký Công Đức Vương Quang Minh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai ở Thế giới Nhiên Đăng Tác

Như Lai kia thọ ký Vô Chướng Ngại Phát Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thượng Thủ Như Lai ở Thế giới Chủng Chủng Tràng

Như Lai kia thọ ký Kiên Cố Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai ở Thế giới Thập Phương Xưng

Như Lai kia thọ ký Vô Khuyết Phấn Tấn Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai ở Thế giới Kim Cang Trụ

Như Lai kia thọ ký Bảo Hỏa Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Hình Như Lai ở Thế giới Đàn Hương Quật

Như Lai kia thọ ký Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Như Lai ở Thế giới Dược Vương

Như Lai kia thọ ký Bất Không Phát Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Phát Như Lai ở Thế giới Dược Vương Thắng Thượng

Đức Phật ở Thế giới kia thọ ký Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phát Tâm Sanh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Như Lai ở Thế giới Phổ Trang Nghiêm

Đức Phật ở Thế giới kia thọ ký Phật Hoa Thủ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Cái Man Như Lai ở Thế giới Phổ Cái

Như Lai kia thọ ký Bảo Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nhật Luân Uy Đức Vương Như Lai ở Thế giới Hoa Thượng Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Thiện Trụ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Chúng Vương Quang Minh Như Lai ở Thế giới Thiện Trang Nghiêm

Như Lai kia thọ ký Bảo Diện Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Trên đây là 1.500 vị Phật


♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai ở Thế giới Hiền

Như Lai kia thọ ký Bất Kinh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Quang Minh Như Lai ở Thế giới Hồng Liên

Như Lai kia thọ ký Trí Tượng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Trí Thanh Liên Thắng Như Lai ở Thế giới Thanh Liên

Như Lai kia thọ ký Vô Cảnh Giới Hạnh Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Tác Như Lai ở Thế giới Bảo Thượng

Như Lai kia thọ ký Pháp Tác Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Như Lai ở Thế giới Nguyệt

Như Lai kia thọ ký Tán Hoa Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai ở Thế giới Thiện Trụ

Như Lai kia thọ ký Dược Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Như Lai ở Thế giới Hương Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Thắng Tuệ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai ở Thế giới Hoa Thủ

Như Lai kia thọ ký Nhật Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai ở Thế giới Phổ Sơn

Như Lai kia thọ ký Hỏa Đức Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thượng Thủ Như Lai ở Thế giới Ưu Cái Nhập

Như Lai kia thọ ký Thượng Trang Nghiêm Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phát Vô Biên Công Đức Như Lai ở Thế giới Vô Ưu

Như Lai kia thọ ký Bất Phát Quán Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thiện Thượng Thủ Như Lai ở Thế giới Nhất Thiết Công Đức Trụ

Như Lai kia thọ ký Phổ Chí Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Minh Như Lai ở Thế giới Bảo Quang Minh

Như Lai kia thọ ký Thiện Trụ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai ở Thế giới Nhất Thiết Công Đức Trụ

Như Lai kia thọ ký Dược Vương Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Cao Diệu Khứ Như Lai ở Thế giới Trang Nghiêm Giác

Như Lai kia thọ ký Tư Ích Thắng Tuệ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thành Tựu Công Đức Như Lai ở Thế giới Vô Cấu

Như Lai kia thọ ký Đắc Thắng Tuệ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Phấn Tấn Như Lai ở Thế giới Vân

Như Lai kia thọ ký Tự Tại Quán Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phát Chúng Sanh Tín Phát Tâm Như Lai ở Thế giới Hoa Võng Phú

Như Lai kia thọ ký Thắng Tuệ Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nhạo Tinh Tú Khởi Như Lai ở Thế giới Tinh Tú Hành

Như Lai kia thọ ký Vô Ưu Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thắng Chúng Như Lai ở Thế giới Bảo Hoa

Như Lai kia thọ ký Diệu Thắng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai ở Thế giới Vô Lượng Chí

Như Lai kia thọ ký Hương Tượng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Bảo Thắng Như Lai ở Thế giới Hoa

Như Lai kia thọ ký Viễn Ly Chư Hữu Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai ở Thế giới Chủng Chủng Tràng

Như Lai kia thọ ký Đoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai ở Thế giới Khả Lạc

Như Lai kia thọ ký Bất Thoái Chuyển Luân Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Như Lai ở Thế giới Vô Úy

Như Lai kia thọ ký Trí Xưng Bồ-tát sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật ở Thế giới Tự Tại

♪ Quy mạng Nhật Luân Đăng Minh Phật ở Thế giới An Lạc

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật ở Thế giới Vô Úy

♪ Quy mạng Trí Khởi Phật ở Thế giới Trí Thành Tựu

♪ Quy mạng Công Đức Vương Trụ Phật ở Thế giới Thuần Lạc

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật ở Thế giới Cái Hành Hoa

♪ Quy mạng Vô Úy Phật ở Thế giới Kim Cang Luân

♪ Quy mạng Trí Tích Phật ở Thế giới Phát Khởi

♪ Quy mạng Vô Quán Tướng Phát Hạnh Phật ở Thế giới Thiện Thanh Tịnh

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Uy Đức Vương Thắng Phật ở Thế giới Phổ Quang Minh

♪ Quy mạng Nhân Tuệ Phật ở Thế giới Cao Tràng

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật ở Thế giới Đức

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật ở Thế giới Vô Cấu

♪ Quy mạng An Ẩn Phật ở Thế giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Phiền Não Phật ở Thế giới Hiền Thượng

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tuệ Phật ở Thế giới Nhất Thiết An Lạc

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phát Phật ở Thế giới Vô Lượng Công Đức Cụ Túc

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Oán Phật ở Thế giới Bình Đẳng

♪ Quy mạng Thanh Liên Thắng Phật ở Thế giới Vô Úy

♪ Quy mạng Thắng Lực Vương Phật ở Thế giới Thập Phương Quang Minh

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Hương Vân Diệu Cao Phật ở Thế giới Thường Quang Minh

♪ Quy mạng Hàng Phục Nam Nữ Phật ở Thế giới Thường Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Thượng Thắng Hương Phật ở Thế giới Trầm Thủy Hương

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật ở Thế giới Thường Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật ở Thế giới Hương Cái

♪ Quy mạng Bảo Thượng Vương Phật ở Thế giới Đàn Hương

♪ Quy mạng Hương Diệu Cao Phật ở Thế giới Hương

♪ Quy mạng Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật ở Thế giới Phổ Hỷ

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật ở Thế giới Bất Khả Lượng

♪ Quy mạng Trí Công Đức Thắng Phật ở Thế giới Phật Hoa Trang Nghiêm

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Bất Động Bộ Phật ở Thế giới Thiện Trụ

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật ở Thế giới Hoa

♪ Quy mạng Phổ Bảo Tạng Phật ở Thế giới Nguyệt

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật ở Thế giới Kiên Trụ

♪ Quy mạng Quán Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật ở Thế giới Phổ Hồng Liên

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật ở Thế giới Đàn Hương

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật ở Thế giới Thật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật ở Thế giới Hữu Nguyệt

♪ Quy mạng Danh Xưng Phật ở Thế giới Vô Chướng Ngại

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật ở Thế giới An Lạc

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Trí Thắng Phật ở Thế giới Quang Vương

♪ Quy mạng Nguyệt Phật ở Thế giới Phổ Úy

♪ Quy mạng Công Đức Vi Diệu Phật ở Thế giới Chủng Chủng Thành Tựu

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật ở Thế giới Trầm Thủy Hương

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật ở Thế giới Chủng Chủng Hoa

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật ở Thế giới Quảng

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật ở Thế giới La Võng

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật ở Thế giới Vô Kinh Bố

♪ Quy mạng Hiện Bảo Thắng Phật ở Thế giới Khả Lạc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật ở Thế giới Ly Quán

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Bất Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Phát Hạnh Phật ở Thế giới Thường Xưng

♪ Quy mạng Vô Lượng Phấn Tấn Phật ở Thế giới Thường Hoan Hỷ

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Phật ở Thế giới Phổ Kính

♪ Quy mạng Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật ở Thế giới Phổ Chiếu

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Đức Phật ở Thế giới Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu

♪ Quy mạng Trí Khởi Quang Phật ở Thế giới Vô Cấu

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật ở Thế giới Vô Bố Thanh Liên

♪ Quy mạng Thập Phương Thắng Phật ở Thế giới Hồng Liên Bố

♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Thắng Phật ở Thế giới Hoa Bố

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật ở Thế giới Thiên

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật ở Thế giới Quang Minh

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Tu Trí Phật ở Thế giới An Lạc Điều

♪ Quy mạng Viễn Ly Thai Phật ở Thế giới An Lạc

♪ Quy mạng Minh Vương Phật ở Thế giới Vô Nhiễm

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật ở Thế giới Vân

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Xưng Phật ở Thế giới Phổ Sắc

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Thắng Phật ở Thế giới Kiên Cố

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Tỉ Thắng Hoa Phật ở Thế giới Vô Tỉ Công Đức

♪ Quy mạng Thiện Trụ Lực Vương Phật ở Thế giới Bảo

♪ Quy mạng Siêu Nguyệt Quang Phật ở Thế giới Thập Phương Thượng Thủ

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật ở Thế giới Long Vương

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Thiện Cao Tụ Phật ở Thế giới Thiện Trụ

♪ Quy mạng Tác Xưng Phật ở Thế giới Vô Bố Úy

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nạn Phật ở Thế giới Ái Hương

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật ở Thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Thiện Trụ

Trên đây là 1.600 vị Phật


♪ Quy mạng Xưng Kiên Cố Phật ở Thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Ưu Phật ở Thế giới Vô Ưu Tuệ

♪ Quy mạng Khởi Hồng Liên Công Đức Vương Phật ở Thế giới Xưng

♪ Quy mạng Thiện Tán Hoa Tràng Phật ở Thế giới Hoa Hoa Trụ

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật ở Thế giới Thập Phương Danh Xưng

♪ Quy mạng Danh Xưng Nhãn Phật ở Thế giới Thập Phương Thượng Thủ

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật ở Thế giới Diễm Tuệ

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật ở Thế giới Hống

♪ Quy mạng Tự Tại Diệu Cao Phật ở Thế giới Quang Minh

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật ở Thế giới Bảo Quang Minh

♪ Quy mạng Diễm Sí Phật ở Thế giới Thường Hoan Hỷ

♪ Quy mạng Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật ở Thế giới Hữu

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Luân Phật ở Thế giới Vô Úy

♪ Quy mạng Chúng Tịch Thắng Phật ở Thế giới Thường Huyền

♪ Quy mạng Vô Tận Thắng Phật ở Thế giới Hồng Liên Vương

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Phật ở Thế giới Phổ Hống

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật ở Thế giới Vô Úy

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật ở Thế giới Thập Phương Danh Xưng

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật ở Thế giới Địa

♪ Quy mạng Hồng Liên Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật ở Thế giới Địa Công Đức

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật ở Thế giới Nhiên Đăng Luân

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật ở Thế giới Phổ Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Tác Nhất Thiết Công Đức Phật ở Thế giới Ỷ

♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Phật ở Thế giới Hoan Hỷ

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật ở Thế giới Hoan Hỷ

♪ Quy mạng Trí Thượng Thắng Phật ở Thế giới Tinh Tú Hành

♪ Quy mạng Trí Khởi Quang Minh Uy Đức Vương Thắng Phật ở Thế giới Cái Hành Trang Nghiêm

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Hồng Liên Sanh Vương Phật ở Thế giới Hồng Liên

♪ Quy mạng Pháp Cảnh Giới Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trung Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Sơn Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Sanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Vô Úy Tác Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Tác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Cự Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Duyệt Ý Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Trần Ly Trần Phóng Phát Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Bất Túc Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Xá Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Phóng Cái Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Vô Lượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phá Tán Nhất Thiết Chư Thú Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Đắc Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Nhật Nhiên Đăng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Công Đức Nhất Vị Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Kiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

Trên đây là 1.700 vị Phật


♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Thủ Phật

Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật khác như vậy và cần nên biết.♪ Quy mạng Đại Long Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Hương Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thập Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Hồng Liên Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Võng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Vương Phật

♪ Quy mạng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật

♪ Quy mạng Thị Nhất Thiết Niệm Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Phật

♪ Quy mạng Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Quán Vô Lượng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Tràng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Quân Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Khả Y Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Vô Biên Phật

♪ Quy mạng Hương Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Văn Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Diệu Cao Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Văn Diệu Cao Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Tác Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thượng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tiên Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Phương Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Hội Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Trí Hộ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thù Diệu Thân Phật

♪ Quy mạng Phát Quang Minh Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Phật Hồng Liên Thượng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Quán Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật

♪ Quy mạng Thuyết Kiên Như Lai ở phương đông phương

♪ Quy mạng Hóa Thanh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Tích Thắng Thượng Uy Đức Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Ly Tham Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Thủ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiện Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Khứ Phật

♪ Quy mạng Hương Phong Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tu Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thành Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Diệu Cao Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

Trên đây là 1.800 vị Phật


Kinh Phật Danh ♦ Hết quyển 2


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Giác Ái ở Thế Kỷ 5-6
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 14/10/2012 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ: BắcNam