Kinh Tạc Hình Tượng Phật


Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến vườn cây của Trưởng giả Mỹ Âm ở trong nước Bất Tĩnh. Vị quốc vương của nước này tên là Xuất Ái, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật. Khi trông thấy Đức Phật từ nơi xa, trong lòng của ngài vui mừng hớn hở. Nhà vua liền xuống xe đi bộ và không cho quần thần cùng đoàn tùy tùng với những người cầm lọng theo hầu.

Lúc đó nhà vua đi tới ở trước Phật để nghênh tiếp, rồi cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, nhiễu Phật ba vòng, hai gối quỳ, chắp tay và thưa với Phật rằng:

"Trên cõi trời và dưới chốn nhân gian, không một ai có thể sánh bằng Phật. Khuôn mặt và thân thể của Phật hôm nay phóng ra ánh sáng hiển hách. Con ngắm nhìn Đức Phật mãi mà không chán mỏi. Phật là bậc thầy của trời người. Lòng từ của Phật rải khắp đến muôn loài."

Đức Phật lặng yên không trả lời.

Nhà vua lại thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Người làm thiện tất được phước, nhưng nó sẽ đưa họ về đâu? Sau khi Phật đi rồi, con e rằng sẽ không còn thấy Phật nữa. Con muốn làm hình tượng của Phật để cung kính phụng thờ. Vậy thì sau này con sẽ được phước gì? Kính mong Đức Phật thương xót mà thuyết giảng cho con. Con muốn biết việc ấy."

Đức Phật bảo:

"Này đại vương trẻ tuổi! Điều đại vương hỏi rất hay. Hãy lắng nghe lời Ta nói. Khi nghe rồi, hãy ghi nhớ vào lòng."

Nhà vua thưa rằng:

"Dạ, con xin vâng lời Phật dạy."

Phật bảo nhà vua rằng:

"Ta bây giờ sẽ thuyết giảng về phước đức có được của người làm hình tượng Phật cho ngài rõ."

Nhà vua thưa rằng:

"Dạ, con xin tạ ơn Ngài."Đức Phật bảo:

"Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chánh, thân thể và tay chân luôn xinh đẹp. Giả sử họ sanh lên trời thì đôi mắt trong sáng và diện mạo đoan chánh của họ cũng trội hơn chư thiên. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ không gặp các việc ác; thân thể thảy đều hoàn chỉnh. Sau khi chết, họ sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên. Lại nữa, tướng mạo đoan chánh với tuyệt đẹp vô song của họ sẽ vượt hơn các thiên chúng khác, và còn được chư thiên cung kính. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà hào quý; sự giàu sang của họ vượt hơn người thế gian. Ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ không sanh làm con của một gia đình bần cùng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, thân thể của họ sẽ luôn có màu vàng tím và đoan chánh không ai sánh kịp.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà phú quý; tiền tài trân bảo nhiều chẳng kể xiết. Họ sẽ luôn được cha mẹ anh em thương yêu và thân bằng quyến thuộc kính trọng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ thường sanh vào nhà đế vương, vương hầu hoặc sanh làm con trong gia đình lương thiện ở châu Thắng Kim. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm đế vương. Ở trong hàng vua chúa, họ lại là đấng tôn quý nhất, được các quốc vương quy phục và kính ngưỡng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua Chuyển Luân, có thể lên trời và trở về tùy ý; mọi việc làm không có gì mà chẳng đến nơi đến chốn. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên, thọ mạng dài một kiếp và có trí tuệ không ai sánh bằng.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào đường ác. Họ sẽ luôn biết tự kiềm chế và cõi lòng luôn hướng về Phật Đạo. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ luôn cung kính chư Phật và kính trọng Kinh điển. Họ sẽ thường cúng dường xá-lợi của Phật với lụa nhiều màu, hoa đẹp, hương quý, thắp đèn, và các kỳ trân dị bảo trên thế gian. Vô số kiếp về sau, họ sẽ đắc Đạo tịch diệt. Những ai có tâm ý muốn dâng lên trân bảo để cúng dường Phật thì đều không phải là người thường; họ nhất định đã tu hành Phật Đạo ở đời trước. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, phước báo của họ sẽ không có cùng tận, chẳng thể nào nói cho xuể. Cho dù có thể đong lường hết sạch nước ở sông và biển trong bốn châu thiên hạ, nhưng phước có được của họ từ việc làm hình tượng Phật, thì còn gấp mười lần so với nước ở sông và biển trong rất nhiều bốn châu thiên hạ kia. Ở vào đời sau, họ sẽ được người kính mến và trợ giúp.

Người làm hình tượng Phật được ví như người có ngôi nhà bền vững, dù trời mưa đi nữa thì họ vẫn không gì phải sợ.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không còn sanh vào các đường ác, gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sanh.

Nếu ai thấy hình tượng Phật, rồi với lòng hiền lành, họ chắp tay và quy y ở trước tháp xá-lợi của Phật, thì mãi đến trăm kiếp về sau, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào chốn bàng sanh, ngạ quỷ, hay địa ngục. Sau khi chết, họ liền sanh lên trời. Khi thiên phước đã hết, họ lại sanh xuống nhân gian và làm con của một gia đình giàu sang với trân bảo kỳ vật nhiều chẳng kể xiết. Cuối cùng họ sẽ đắc Đạo tịch diệt của Phật."Phật bảo nhà vua rằng:

"Người làm thiện mà tạo hình tượng của Phật thì sẽ có phước như vậy đó--quyết không hư vọng."

Khi ấy nhà vua rất vui mừng. Nhà vua đảnh lễ ở trước Phật, rồi trán ngài chạm vào chân của Phật. Sau đó nhà vua cùng quần thần đều đảnh lễ và cáo lui. Lúc mạng chung, họ đều vãng sanh về quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ.

Kinh Tạc Hình Tượng Phật


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 10/4/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam