Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển hạ


♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Như Lai tại Thế giới Tạp Chúng Bảo Cẩm ở phương nam--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đức Bảo Tôn Như Lai tại Thế giới Chư Hảo Trang Sức ở phương nam--cách đây vô số trăm ngàn chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Ly Khủng Úy Siêu Thủ Như Lai tại Thế giới Tiêu Minh Đẳng ở phương nam--cách đây một tỷ ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Ly Cấu Tịnh Như Lai tại Thế giới Nghiêm Tịnh ở phương nam--cách đây 18 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bảo Tích Thị Hiện Như Lai tại Thế giới Bảo Tích ở phương nam--cách đây 500.000 quốc độ của chư Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương nam

♪ Quy mạng Nghiêm Tịnh Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Như Lai tại Thế giới Chư Dục Tịnh ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Thể Phẩm Như Lai tại Thế giới Bảo Thành ở phương nam

♪ Quy mạng Bất Xả Nhạo Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Nhạo Lâm ở phương nam

♪ Quy mạng Phổ Hoa Như Lai tại Thế giới Hoa Tích ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Ức Bảo Biện Như Lai tại Thế giới Phật Biện ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai tại Thế giới Bảo Tịnh ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai tại Thế giới Trân Châu ở phương nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Giới Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Quy mạng Siêu Xuất Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Tử Ma Kim ở phương nam

♪ Quy mạng Dụ Như Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Sắc Tượng Kiến ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Châu Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Vi Nhiễu Hương Huân Như Lai tại Thế giới Đắc Dũng Lực ở phương nam

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai tại Thế giới Vô Cấu Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Pháp Tối Như Lai tại Thế giới Pháp Giới ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Tự Tại Vương ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Tập Như Lai tại Thế giới Chánh Trực ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quảng Bác ở phương nam

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai tại Thế giới Quảng Viễn ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai tại Thế giới Vô Tế ở phương nam

♪ Quy mạng Khai Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương nam

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Quang Như Lai tại Thế giới Mã Não ở phương nam

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Nhật Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai tại Thế giới Kim Châu Quang Minh ở phương nam

♪ Quy mạng Tập Âm Như Lai tại Thế giới Chúng Sắc Tượng ở phương nam

♪ Quy mạng Tối Uy Nghi Như Lai tại Thế giới Chúng Tụ ở phương nam

♪ Quy mạng Quang Minh Tôn Như Lai tại Thế giới Thắng Chiến Siêu Độ Vô Cực ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Quân Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Hưởng Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Đa Bảo Như Lai tại Thế giới Thiên Tự Tại ở phương nam

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương nam

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai tại Thế giới Minh Tinh ở phương nam

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương nam

♪ Quy mạng Kim Cang Dũng Dược Như Lai tại Thế giới Kim Cang Tụ ở phương nam

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai tại Thế giới Minh Châu ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Đại Thị Tùng Như Lai tại Thế giới Hương Hoa Huân ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương nam

♪ Quy mạng Địa Lực Trì Dũng Như Lai tại Thế giới Ai Sắc ở phương nam

♪ Quy mạng Tối Dũng Dược Như Lai tại Thế giới Nhất Đại ở phương nam

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Kỹ Nhạc Chấn Động ở phương nam

♪ Quy mạng Đĩnh Quang Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Hương ở phương nam

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Nghiêm Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Cự Chiếu Thiên Sư Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Thụ Quang Minh Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Hô-na-tăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Đề Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Danh Văn Quang Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Diễm Kiên Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Phong Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Lạc ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Tận Nguyệt Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương nam♪ Quy mạng Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Như Lai tại Thế giới Thắng Nguyệt Minh ở phương tây--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Tôn Như Lai tại Thế giới Thủy Tinh ở phương tây--cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm Như Lai tại Thế giới Phổ Lạc ở phương tây--cách đây vô lượng chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Như Lai tại Thế giới Quang Minh Phan ở phương tây--cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Diệu Lạc Như Lai tại Thế giới Lạc Vi ở phương tây

♪ Quy mạng Việt Tịnh Như Lai tại Thế giới Tịnh Phục Tịnh ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Anh Lạc ở phương tây

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Tuyển Trạch ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai tại Thế giới Diệt Ác ở phương tây

♪ Quy mạng Phổ Độ Không Như Lai tại Thế giới Tiêu Chư Độc Thích ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Thành Như Lai tại Thế giới Bảo Cẩm ở phương tây

♪ Quy mạng Tập Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Hoa Lâm ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai của Thế giới Cực Lạc ở phương tây

♪ Quy mạng Hoa Nghiêm Thần Thông Như Lai tại Thế giới Tư Di Tượng ở phương tây

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở phương tây

♪ Quy mạng Kiến Nhược Đăng Chi Minh Vương Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương tây

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương tây

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai tại Thế giới Tịch Định ở phương tây

♪ Quy mạng Thù Thắng Như Lai tại Thế giới Phá Nhất Thiết Trần ở phương tây

♪ Quy mạng Tập Âm Như Lai tại Thế giới Phục Nhất Thiết Ma ở phương tây

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tịch Diệt Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Chư Bảo Bàn Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Nhất Cái Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Cái Hành Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Minh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Cao Quảng Đức Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Võng Tụ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Giác Hoa Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Liên Hoa Tự Tại Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Nguyệt Chúng Tăng Thượng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đảnh Sanh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Thanh Bạch Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo Vương ở phương tây

♪ Quy mạng Bất Động Nguyệt Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo ở phương tây♪ Quy mạng Nguyệt Điện Thanh Tịnh Như Lai tại Thế giới Quyết Liễu Bảo Võng ở phương bắc--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Tuệ Như Lai tại Thế giới Kiên Yếu ở phương bắc--cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Giác Tích Như Lai tại Thế giới Hoa Tích ở phương bắc--cách đây 66 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Chiếu Ý Như Lai tại Thế giới Bất Động Chuyển ở phương bắc

♪ Quy mạng Chánh Ý Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Trí Thủ Như Lai tại Thế giới Giác Biện ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Như Lai tại Thế giới Hóa Thành ở phương bắc

♪ Quy mạng Dũng Biện Như Lai tại Thế giới Phổ Quang ở phương bắc

♪ Quy mạng Diệt Ý Căn Như Lai tại Thế giới Chiêm Bội ở phương bắc

♪ Quy mạng Thắng Vương Như Lai tại Thế giới Danh Thắng ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai tại Thế giới Vô Khủng Cụ ở phương bắc

♪ Quy mạng Hành Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Đạo Lâm ở phương bắc

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Nhật Chuyển ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo Cẩm ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Thiện Hàng Liệt ở phương bắc

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Câu Tỏa Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Ca-thiền-na Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng A-ca-đầu Hoa Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Chư Dục Vô Thoát Na Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Diễm Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Tối Thắng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Nhật Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai tại Thế giới Bảo Quang ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương bắc

♪ Quy mạng Hiền Tối Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Xuất Như Lai tại Thế giới Hiện Nhập ở phương bắc

♪ Quy mạng Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai tại Thế giới Phong Nghiêm ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Tự Tại Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Nhất Cái Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Cao Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Chư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Giác Hoa Sanh Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Kinh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Quán Giác Hoa Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Tánh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Nghiêm Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Uy Nghi Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Quy mạng Hương Phong Nguyệt Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương bắc♪ Quy mạng Pháp Quán Như Lai tại Thế giới Tịnh Quán ở hướng đông bắc--cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Hương Tận Như Lai tại Thế giới Nhẫn Tuệ ở hướng đông bắc--cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đẳng Hạnh Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở hướng đông bắc--cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Hoại Ma La Võng Độc Bộ Như Lai tại Thế giới Bạt Sở Niệm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiến Đại Âm Phổ Chí Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Trụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bi Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Thanh Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cố Thọ Như Lai tại Thế giới Diễm Khí ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Cái Khởi Quang Như Lai tại Thế giới Nhạo Bạch Giao Lộ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Không Vực Ly Cấu Tâm Như Lai tại Thế giới Tịnh Trụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Phổ Thế Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tôn Tự Tại Như Lai tại Thế giới Ái Kiến ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cát Tường Nghĩa Như Lai tại Thế giới Phong Thịnh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Diệt Nhất Thiết Ưu Như Lai tại Thế giới Chúng Quy ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Ly Nhất Thiết Ưu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Cao Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Diệu Hương Như Lai tại Thế giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bổn Tế Như Lai tại Thế giới Thật Tụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thế Đức Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Bạch Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Âm Nhãn Như Lai tại Thế giới Đại Âm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Chúng Như Lai tại Thế giới Hương Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Danh Lưu Thập Phương Như Lai tại Thế giới Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai tại Thế giới Phổ Minh Đức ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Thượng An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Nguyệt Như Lai tại Thế giới Vô Biên Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Nghiêm Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoa Vương Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Tán ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bất Hoại Tướng Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tông Thủ Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Liên Sanh Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Hí ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Dị Sanh Hạnh Như Lai tại Thế giới Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Thượng Như Lai tại Thế giới Hỷ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hư Không Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Đức ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Tối Cao Đức Như Lai của Thế giới Kham Nhẫn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Phạm Chúng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cao Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai tại Thế giới Nhiên Đăng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoa Thượng Quang Như Lai tại Thế giới Tác Danh Văn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tác Danh Văn Như Lai tại Thế giới Đa Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Danh Từ Như Lai tại Thế giới An Lập ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Thanh Liên Hoa Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Phạm Thiên Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tướng Đức Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tinh Tú Nguyệt Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở hướng đông bắc♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Phạm Âm ở hướng đông nam--cách đây 14 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Như Lai tại Thế giới Nhân Hiền ở hướng đông nam--cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thiện Tích Như Lai tại Thế giới Tích Bảo ở hướng đông nam--cách đây 3 ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quán Thế Khổ Như Lai tại Thế giới Hiền Thánh Phổ Tập ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vi Diệu Như Lai tại Thế giới Cực Diệu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ Như Lai tại Thế giới Thường Chiếu Diệu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Đa Sở Niệm Như Lai tại Thế giới Đa Sở Tạo Tác ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chúng Hoa Như Lai tại Thế giới Phổ Cẩm Thải Sắc ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tận Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Kim Lâm ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai tại Thế giới Đức Vương ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Trừ Chúng Thích Minh Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Thủ Tịch Như Lai tại Thế giới Vô Duyệt ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai tại Thế giới Phật Hoa Sanh ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Thủ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hưng Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Pháp Chủng Tôn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tuệ Vương Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Phu Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Thượng Hoa Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tăng Thiên Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bất Động Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Định Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chuyển Thai Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Tu Hành Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Duyên Trang Nghiêm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Phật Hư Không Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hữu Đức Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Minh Tướng Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Nguyệt Như Lai tại Thế giới Diệu Hạnh ở hướng đông nam♪ Quy mạng Diệu Tích Như Lai tại Thế giới Quảng Thắng ở hướng tây nam--cách đây 13 ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đẳng Tuệ Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết ở hướng tây nam--cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Nhẫn Tuệ Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Tạng ở hướng tây nam--cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bảo Cái Chiếu Không Như Lai tại Thế giới Phú Bạch Giao Lộ ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Cực Thân Như Lai tại Thế giới Biến Tịnh Nhất Thiết ở hướng tây nam--cách đây như Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thích Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Tuyển Trạch ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thượng Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Vô Cực Bảo Lâm ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Lâm Như Lai tại Thế giới Lạc Thành ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Ai Quán Chúng Sanh Như Lai tại Thế giới Thiện Quán ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trí Thủ Như Lai tại Thế giới Nhạo Ngự ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Tý Như Lai tại Thế giới Tôn Điều ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vũ Vương Như Lai tại Thế giới Âm Vũ ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Tôn Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đế Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Bảo Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Cát Lợi Như Lai tại Thế giới Thiện Cát ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Cát Lợi Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trì Kế Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Tướng Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Phổ Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đăng Minh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Tạng Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tượng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Thần Thông Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quán Trí Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bất Hư Thắng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Hoại Chư Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Minh Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Hoại Chư Oán Tặc Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quá Chư Ma Giới Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trì Vô Lượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quang Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Nhị Biên Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Hoa Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Cao Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhật Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đế Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Kim Cang ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Tranh Bố Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nguyệt Như Lai tại Thế giới Thiện Hành ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Duyên Nhất Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam♪ Quy mạng Pháp Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Sư Tử Khẩu ở hướng tây bắc--cách đây một tỷ Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quán Như Lai tại Thế giới Tận Độ ở hướng tây bắc--cách đây 200 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Chúng Tướng Như Lai tại Thế giới Bất Động Chuyển ở hướng tây bắc--cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Chúng Đức Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quảng Diệu Như Lai tại Thế giới Hưng Hiển ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thân Tướng Như Lai tại Thế giới Thanh Lưu Ly ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Triệt Thính Như Lai tại Thế giới Vô Tận ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Pháp Quán Như Lai tại Thế giới Mao Khổng Quang ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Như Ý Như Lai tại Thế giới Lôi Hống ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Động Như Lai tại Thế giới Thanh Thái ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tuệ Tạo Như Lai tại Thế giới Chúng Trí Tự Tại ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hiền Dũng Như Lai tại Thế giới Hiền Thiện ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Khai Hóa Bồ-tát Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Biến Vô Hình Như Lai tại Thế giới Tham Chúng Tịnh Ý ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vũ Hương Vương Như Lai tại Thế giới Vũ Thị ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thừa Độ Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Trừ Chúng Ám Minh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thần Thông Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kiến Vô Khủng Cụ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phật Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhạo Ái Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoa Cái Hàng Liệt Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoa Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Đạo Sư Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tán Hoa Sanh Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bảo Võng Thủ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nhất Phật Độ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Lưu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Sơ Phát Ý Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Đăng Thượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Chiếu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Cấu Lực Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Tích Hạnh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thượng Tràng Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ Liên Hoa ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Thượng Nguyệt Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở hướng tây bắc♪ Quy mạng Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Như Lai tại Thế giới Tôn Tràng Nhược Quân ở phương dưới--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo Phổ Hiện ở phương dưới--cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bất Xả Hoằng Thệ Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương dưới--cách đây 32 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở phương dưới

♪ Quy mạng Lại-tỳ-la-da Như Lai tại Thế giới Minh Khai Tịch ở phương dưới

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai tại Thế giới Địa Thị ở phương dưới

♪ Quy mạng Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Như Lai tại Thế giới Niệm Vô Đảo ở phương dưới

♪ Quy mạng Đăng Tôn Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Hoa ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Nguyện Như Lai tại Thế giới Vô Giảm ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Cực Thâm ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Ưng Tượng Đảnh Hống Như Lai tại Thế giới Cẩm Tràng ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Danh Thiện ở phương dưới

♪ Quy mạng Kim Cang Sát Như Lai tại Thế giới Tải Chư Tịnh ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Thủy Tinh ở phương dưới

♪ Quy mạng Duy-thủ-đà-thất-lợi Như Lai tại Thế giới Sa-đà-duy-cụ-trá ở phương dưới

♪ Quy mạng Nhiễm Thanh Liên Thủ Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Hiện Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Đạo Long Như Lai tại Thế giới Khởi Đắc Độ ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai tại Thế giới Quang Sát ở phương dưới

♪ Quy mạng Nguyệt Biện Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Kiên Yếu Như Lai tại Thế giới Đạo Ngự ở phương dưới

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai tại Thế giới Hư Không Tịnh ở phương dưới

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Quang Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Trì Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Xưng Viễn Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Danh Hiệu Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Phụng Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thượng Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Đại Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hữu Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Tần Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Hư Bộ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Tụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Quật Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng An Trụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Hư Tinh Tấn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Chúng Chân Thật Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Diệu Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Sung Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Đàn Hương ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Suy Biến Nguyệt Như Lai tại Thế giới Vô Yếm Từ ở phương dưới♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Như Lai tại Thế giới Thiện Phân Biệt ở phương trên--cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Nghiêm ở phương trên--cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương Như Lai tại Thế giới Nhất Độ ở phương trên--cách đây 62 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai tại Thế giới Ly Chư Khủng Cụ Vô Xứ Sở ở phương trên

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Âm Hưởng Như Lai tại Thế giới Hồi Chuyển ở phương trên

♪ Quy mạng Hoằng Đẳng Như Lai tại Thế giới Phổ Từ ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Tích Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Hành Chân Như Lai tại Thế giới Cát Tường ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Thức Như Lai tại Thế giới An Tịch ở phương trên

♪ Quy mạng Càn-đà-la-da Như Lai tại Thế giới Ni-già-càn-đà-ba-vật ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Hảo Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Anh Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Hỷ Đức Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương trên

♪ Quy mạng Tín Sắc Thanh Hư Như Lai tại Thế giới Quá Độ Chúng Diệu ở phương trên

♪ Quy mạng Chí Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Dục Lâm ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Hạn Nhãn Vương Như Lai tại Thế giới Hư Không ở phương trên

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Như Lai tại Thế giới Bảo Quân Chủ ở phương trên

♪ Quy mạng Kim Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Nguyệt ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tôn Phong Như Lai tại Thế giới Tượng Bộ Lâu ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Ly Cấu Vương Như Lai tại Thế giới Thiên Vương Nữ ở phương trên

♪ Quy mạng Đức Thủ Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Phan ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai tại Thế giới Tôn Tụ Diệu Ý ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Ngôn Thắng Như Lai tại Thế giới Vô Thọ ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Ngu Phong Như Lai tại Thế giới Tịnh Quán Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Nguyệt Anh Phong Như Lai tại Thế giới Nhật Quang ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Dị Quang Phong Như Lai tại Thế giới Thuyết Pháp ở phương trên

♪ Quy mạng Nghịch Không Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Phong Thủ Tận ở phương trên

♪ Quy mạng Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai tại Thế giới Hảo Tập ở phương trên

♪ Quy mạng Hảo Đế Trụ Chuẩn Vương Như Lai tại Thế giới Thù Thắng ở phương trên

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong Như Lai tại Thế giới Chủ Tinh Tấn ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai tại Thế giới Nguyện Lực ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Luận Phan Như Lai tại Thế giới Hiếu Nhạo ở phương trên

♪ Quy mạng Lưu Ly Quang Tối Thắng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Đức Bộ Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở phương trên

♪ Quy mạng Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Đức Phong ở phương trên

♪ Quy mạng Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai tại Thế giới Thanh Sở Chí ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai tại Thế giới Vô Tế Nhãn ở phương trên

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Phong Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai tại Thế giới Bảo Đăng ở phương trên

♪ Quy mạng Điện Đăng Phan Vương Như Lai tại Thế giới Điện Quang ở phương trên

♪ Quy mạng Pháp Không Đăng Như Lai tại Thế giới Hư Không Trí ở phương trên

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai tại Thế giới Thẩm Đế ở phương trên

♪ Quy mạng Hiền Tràng Phan Như Lai tại Thế giới Nguyệt Anh ở phương trên

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì Như Lai tại Thế giới Bảo Chủng ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Lực Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Minh ở phương trên

♪ Quy mạng Sở Độ Vô Túc Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Xứ Pháp Hình Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Sở Hành Hương Hoa Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Thượng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Quang Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiên Cố Thụ Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Sơn Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tối Cao Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Phá Nghi Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Thiện Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tác Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Minh Cao Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bạch Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Kinh Bố Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Thượng Bảo Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Võng Minh Tướng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Nhân Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Ninh Thái Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Nguyệt Như Lai tại Thế giới Hư Không ở phương trên♪ Quy mạng quá khứ Thập Phương Lôi Minh Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Vũ Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Tịch Thú Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Vô Lượng Huân Bảo Miên Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Tịnh Thủ Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Thế Nhiêu Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Dược Vương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Siêu Không Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Thủ Tịch Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Tức Ý Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Đăng Quang Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Đại Thông Trí Thắng Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Đa Bảo Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Quang Viễn Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Định Quang Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Nguyệt Giáo Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Vô Trước Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Long Thiên Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ An Minh Đảnh Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Thắng Quán Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Trì Kế Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Biến Thắng Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Sở Ưng Đoạn Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Kim Tịch Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng quá khứ Năng Nhân Tịch Tĩnh Như Lai♪ Quy mạng vị lai Từ Thị Như Lai ở Thế giới Thập Phương Nhẫn

♪ Quy mạng vị lai Phổ Hiện Như Lai ở Thế giới Ly Cấu Tâm

♪ Quy mạng vị lai Vô Lượng Thọ Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Tuệ Kiến Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Sư Tử Uy Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Kim Cang Bộ Tích Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Quang Vô Cấu Xưng Vương Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Thời Đại Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Liên Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Hải Trì Giác Ngu Lạc Thần Thông Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Độ Thất Bảo Hoa Giới Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Lực Nghiêm Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Phổ Minh Biến Động Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Nghiêm Tịnh Pháp Vương Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Xưng Anh Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Vô Nhiệt Não Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Cường Hành Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Hiền Kiếp Thiên Phật Như Lai

♪ Quy mạng vị lai Lưu-du Như Lai

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Hết quyển hạ


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 8/2/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam