Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương


♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Sung Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Phật

♪ Quy mạng Hữu Công Đức Tịnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Vũ Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Tạo Quang Minh Phổ Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thắng Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Ái Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Tự Tại Vương Phật♪ Quy mạng Phạm Vương Phật

Nếu ai nhất tâm quy mạng và lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 30.600 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Đại Dữ Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 86.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Pháp Chủng Tôn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 409 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Thành Thủ Phật

♪ Quy mạng Dữ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Chủng Tôn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Trang Nghiêm Phật

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Nam


Đức Phật bảo:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật ở phương nam này, rồi với tâm không hoài nghi, tín ngộ Đạo nhãn, và chấp trì lễ bái, họ sẽ đầy đủ công đức ở trong đời hiện tại và cho đến sẽ được năm điều sau:

1. Trừ bỏ bản ngã và luôn gặp Phật tại thế.
2. Làm Chuyển Luân Thánh Vương, bậc tôn quý và có thế lực.
3. Sẽ đắc tổng trì, thọ trì Kinh điển, và thành tín vô lượng.
4. Thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân, cho đến đắc Phật Đạo và các hạnh nguyện đều trọn đủ.
5. Chứng năm loại thần thông như ý và không gì có thể chướng ngại.

Đây là năm điều.

Nếu có người nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm lễ kính, họ sẽ rời bỏ thân nữ và sanh về cõi Phật thanh tịnh. Họ sẽ đầy đủ thần thông và có thể diệt trừ bảy triệu ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Kiên Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Phật

♪ Quy mạng Thường Diệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Biện Phật

♪ Quy mạng Bất Xả Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Phá Phiền Não Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng 2.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng Vô Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Minh Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhật Ý Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Tướng Phật

♪ Quy mạng Cầu Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Cầu Lợi An Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoài Oán Tặc Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Tạp Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nam Nữ Tướng Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Cao Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Sở Nhạo Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thuần Trân Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Lực Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Thị Nhất Thiết Duyên Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Thành Lợi Phật

♪ Quy mạng Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Sanh Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chúng Nghi Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Phật

♪ Quy mạng Bất Duyên Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Võng Minh Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tánh Đắc Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Đoạn Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thị Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đắc Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Phương Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Ư Chúng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Trí Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Thai Phật

♪ Quy mạng Hiền Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tán Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Phật

♪ Quy mạng Cụ Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Lực Vương An Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Phật

♪ Quy mạng Thí Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Quy mạng Danh Thân Phật

♪ Quy mạng Danh Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Diễn Hoa Tướng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Diệc Lưu Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Danh Luân Phật

♪ Quy mạng Không Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tận Tự Tại Lực Cổ Âm Phật

♪ Quy mạng Phổ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trí Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Lực Cao Vương Phật

♪ Quy mạng An Lập Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tích Chư Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Tụ Hoa Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Pháp Tự Tại Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bán Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Diễn Tụ Phật

♪ Quy mạng Thượng Danh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tác An Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tích Phật

♪ Quy mạng Chúng Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Sanh Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Hư Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Tạp Bảo Hoa Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Quật Phật

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Nghiêm Hư Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chúng Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Phật

♪ Quy mạng Thường Diệt Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Bảo Quang Phật"

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Nam


Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, tức là họ đã từng cúng dường chư Phật quá khứ. Họ hãy nên nhất tâm, tin mến, thọ trì, và tụng niệm, người ấy sẽ sanh tâm hoan hỷ vô lượng, siêu việt quảng đại sâu xa, và khiến tâm ý họ an lập nơi Chân Đế.

Như người ấy lại với lòng tin mến hết mực mà xưng niệm chư Như Lai kia, họ sẽ được phước vô lượng, vĩnh viễn xa rời ách khổ của ba đường ác. Sau khi mạng chung, họ đều sẽ sanh về cõi nước của chư Phật kia. Lúc sắp mạng chung, các vị Như Lai kia sẽ dẫn theo các đại chúng mà đứng ở trước người ấy, rồi sẽ thuyết Pháp giáo hóa, khiến họ sẽ không còn thoái chuyển và nhất định sẽ thành chánh giác.

Giả sử có ai nghe người ấy tuyên dương và tán thán về công đức danh hiệu của chư Như Lai này mà sanh lòng phỉ báng, thì kẻ kia sẽ đọa địa ngục đến 1.050.000 kiếp để chịu toàn thống khổ.

Nếu có ai thọ trì các danh hiệu của chư Như Lai này với nhất tâm chẳng rời xa và lễ bái cung kính, họ sẽ diệt trừ mười triệu ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Phổ Minh Phật ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thiện Ai Quán Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thí Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Âm Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Lôi Âm Phật

♪ Quy mạng Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Phật

♪ Quy mạng Phổ Hóa Phật

♪ Quy mạng Tận Thắng Phật

♪ Quy mạng Tỳ-bà-diếp Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Đế Tướng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Lôi Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Phổ Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tác Đăng Phật

♪ Quy mạng Tác Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thần Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Quán Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoại Chúng Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Oán Tặc Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Ma Giới Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Trì Vô Lượng Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Tụ Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Nhị Biên Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Hoa Kiến Phật

♪ Quy mạng Minh Cao Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Phật

♪ Quy mạng Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tướng Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Phật

♪ Quy mạng 6 triệu vị Phật đồng danh hiệu là Nhất Thiết Nghĩa

♪ Quy mạng Công Đức Vương Minh Phật

♪ Quy mạng Hiện Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Cao Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Chúng Phật

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Pháp Vương Tướng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Hải Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Phân Biệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Lợi Phật

♪ Quy mạng Cát Lợi Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Tướng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Tôn Vương Phật

♪ Quy mạng Xuất Pháp Vô Cấu Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Mục Đại Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Lực Vô Chướng Ngại Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Trí Công Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Y Phục Tri Túc Phật

♪ Quy mạng Đắc Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lợi ích Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Lực Tạng Phật

♪ Quy mạng Cầu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Sung Ba Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Si Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tướng Phật

♪ Quy mạng Tôn Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Trì Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Kiên Tự Nhiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Trân Bảo Tự Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vũ Ngu Lạc Phật

♪ Quy mạng Hoại Cái Thiện Pháp Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Biến Mãn Thiên Phật

♪ Quy mạng Hải Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Hòa Hợp Phật

♪ Quy mạng Trí Thức Phật

♪ Quy mạng Hoa Chúng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Phật

♪ Quy mạng Linh Thụy Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Phật

♪ Quy mạng Tràng Đẳng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chúng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Xuất Minh Phật

♪ Quy mạng Tuệ Khải Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Âm Phật

♪ Quy mạng Tràng Nhiếp Tụ Phật

♪ Quy mạng Thiên Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Vô Vi Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Tượng Tối Bộ Phật

♪ Quy mạng Đức Tụ Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Trì Quần Bằng Phật

♪ Quy mạng Tư Tối Tôn Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Ý Phật

♪ Quy mạng Giác Thiện Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Đức Uy Phật

♪ Quy mạng Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

♪ Quy mạng Phương Đế Tướng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Bảo Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Đế Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Kim Hải Tự Tại Vương Phật♪ Quy mạng Bảo Cái Chiếu Không Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 600 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Diệu Bảo Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 8.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Đế Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 896 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Tịnh Ức Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 67 kiếp nghiệp tội sanh tử."

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Tây


Đức Phật bảo:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và cung kính tin sâu, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ có quang minh chiếu đến, nhập chánh định, và còn đắc vô lượng môn chánh định. Khi sắp mạng chung, họ cũng sẽ thấy mười ức nayuta [na du ta] chư Phật, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác ở mỗi phương trong mười phương. Sau đó, người ấy đều có thể vào sâu cùng thọ trì Pháp ngữ sâu xa, quyết không bao giờ xao lãng, và cho đến thành Phật Đạo. Họ lại có thể diệt trừ 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử và vĩnh viễn sẽ chẳng còn thọ lấy.

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tôn Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Âm Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Quang Minh Vô Cấu Tôn Phật

♪ Quy mạng Xưng Hoàng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Biến Tạng Hoa Phật

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Phật

♪ Quy mạng Thế Tiến Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Dũng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Tướng Tôn Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Chư Căn Tịnh Mục Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Pháp Ý Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hải Phật

♪ Quy mạng Tướng Đức Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tướng Phật

♪ Quy mạng Châu Cái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phát Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Phật

♪ Quy mạng Siêu Dũng Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Trì Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vũ Thất Bảo Phật

♪ Quy mạng Ly Sân Khuể Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Đức Đảnh Phật

♪ Quy mạng Cách Hương Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Đạo Lộ Phật

♪ Quy mạng Long Cái Phật

♪ Quy mạng Vũ Hoa Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Tạng Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Âm Thanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Chúng Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Thế Chủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hạnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Ý Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Châu Bảo Cái San Hô Sắc Phật

♪ Quy mạng Phá Nghi Ám Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chúng Hoa Phật

♪ Quy mạng Giác Phật

♪ Quy mạng Hoa Siêu Xuất Phật

♪ Quy mạng Khai Trí Trì Tạp Bảo Phật

♪ Quy mạng Chân Lưu Ly Minh Phật

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Trì Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đắc Chánh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Dũng Kiện Phật

♪ Quy mạng Ly Siểm Khúc Phật

♪ Quy mạng Trừ Ác Căn Tài Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Đạo Ương Phật

♪ Quy mạng Thủy Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Vân Tuệ Du Phật

♪ Quy mạng Đức Đảnh Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Như Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Diện Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Uy Thế Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Đắc Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Vương Vương Phật

♪ Quy mạng Lực Thắng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Âm Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Xỉ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Đảnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tướng Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Thí Nhất Thiết Lạc Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Duyên Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Kinh Úy Phật

♪ Quy mạng An Lập Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Minh Phật

♪ Quy mạng Lợi Nhất Thiết Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Không Nghiêm Đức Phật

♪ Quy mạng Cái Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Không Tướng Phật

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Tích Phật

♪ Quy mạng Thế Diệu Phật

♪ Quy mạng Từ Bi Phật

♪ Quy mạng Đại Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Phật

♪ Quy mạng Thế Chủ Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Chúng Quy Phật

♪ Quy mạng Thiên Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Gian Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Cao Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Cao Phật

♪ Quy mạng Mỹ Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tích Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệt Đức Vương Phật♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, người ấy lập tức sẽ được không thoái chuyển và mau thành Phật Đạo.♪ Quy mạng Tịnh Nguyệt Sung Xưng Quang Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 160 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi nhất tâm tin mến cùng hoan hỷ tụng niệm, họ sẽ được phước vô lượng và rời xa ba đường ác. Nếu sắp gần mạng chung mà họ chí tâm tụng niệm, thì Đức Phật này sẽ đích thân đến tiếp dẫn.♪ Quy mạng Thù Thắng Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ có thể hàng phục chúng ma và diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Tập Âm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, người ấy sẽ đắc âm thanh của Phật để thuyết Pháp giữa đại chúng và diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Tạo Vương Thần Thông Tiêm Hoa Phật

♪ Quy mạng Tảo Vương Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phan Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhật Ức Xưng Quang Phật

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Đại Quang Phổ Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Lập Châu Đài Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Phan Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Thăng Thắng Đài Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Hoa Phu Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thông Phật

♪ Quy mạng Duy Việt Trang Nghiêm Phật♪ Quy mạng Tự Tại Vương Thần Thông Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 59 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trường Tinh Tấn Phật ở Thế giới Liên Hoa Thụ♪ Quy mạng Diệu Lạc Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phan Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 500 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 80 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Đại Quang Phổ Biến Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 92 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 79 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Tịnh Quang Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 200 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 313 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Duy Việt Trang Nghiêm Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 900 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật"

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Tây Bắc


Phật bảo ngài Vô Năng Thắng:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Như Lai này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và cung kính đảnh lễ, tức là họ đã từng hầu cận 500.000 vị Phật. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn được thiên nhãn để thấy các cõi nước trong mười phương. Họ sẽ luôn được căn tai để nghe vô lượng âm thanh. Thân của họ sẽ có thể phi hành để cúng dường chư Phật. Tâm của họ sẽ luôn có thể biết hết thảy mọi ý niệm của chúng sanh. Cho đến người ấy sẽ đạt đến tịch diệt. Họ sẽ không sanh ở chốn nghèo khổ hạ tiện, không sanh vào ba đường ác, hay rơi vào nơi tám nạn. Thân của họ sẽ như kim cang, đầy đủ các tướng hảo, tâm yêu mến Pháp lớn, mọi người kính mến, và khi sanh ở đời sau sẽ không rời xa chư Phật.

Cho nên, Vô Năng Thắng! Công đức có được của người cung kính và lễ bái các danh hiệu chư Phật này, duy Phật mới có thể biết. Ngoài ra, họ vĩnh viễn sẽ thoát miễn mười triệu ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Bảo Tướng Phật ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thường Phật

♪ Quy mạng 6.000 vị Phật đồng danh hiệu là Chúng Sanh Hỷ Kiến

♪ Quy mạng Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Ương Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Quang Thiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Vân Lôi Âm Tú Hoa Trí Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật

♪ Quy mạng 60.000 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh

♪ Quy mạng 600 vị Phật đồng danh hiệu là Tán Hoa

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tú Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Quảng Đức Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Phật

♪ Quy mạng Võng Tụ Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiên Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Phật

♪ Quy mạng Đảnh Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hương Quật Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Ái Đức Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Hàng Liệt Phật

♪ Quy mạng Hoa Quật Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Diệu Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Sanh Đắc Phật

♪ Quy mạng Bảo Võng Thủ Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật Độ Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng An Lập Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Lưu Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lực Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Phật

♪ Quy mạng Vô Lưu Hành Phật

♪ Quy mạng Tập Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhất Thừa Độ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Ương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Tạng Bảo Tích Khoái Kiến Kim Cang Sư Tử Du Vương Phật

♪ Quy mạng Định Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Đức Thượng Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Trụ Công Đức Chú Sơn Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Ương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tạo Hoằng Phật

♪ Quy mạng Hóa Thiên Phật

♪ Quy mạng Đế Ương Phật

♪ Quy mạng Tập Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Chúng Tôn Phật

♪ Quy mạng Lôi Tượng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Xuất Gia Nhạo Hạnh Phật

♪ Quy mạng Hoa Ương Phật

♪ Quy mạng Thắng Thí Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Diệu Phật

♪ Quy mạng Tiên Huân Phật

♪ Quy mạng Chuyển Thắng Phật

♪ Quy mạng Hân Nhạo Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Chuyển Cát Thần Phật

♪ Quy mạng Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Phật

♪ Quy mạng Trụ Giác Phật

♪ Quy mạng Trụ Phóng Phật

♪ Quy mạng Đế Pháp Phổ Xưng Phật

♪ Quy mạng Thị Thế Thiện Diệu Phật

♪ Quy mạng Phổ Biện Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Uy Cưỡng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thần Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thiện Phật

♪ Quy mạng Thiện Âm Phật

♪ Quy mạng Mục Duyệt Phật

♪ Quy mạng Tích Đức Phật

♪ Quy mạng Vũ Âm Phật

♪ Quy mạng Diệu Quán Phật

♪ Quy mạng Thọ Thần Phật

♪ Quy mạng Dữ Nhân Du Phật

♪ Quy mạng Mỹ Cầu Phật

♪ Quy mạng Hàng Oán Quyến Thuộc Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Tư Hoặc Dự Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Phật

♪ Quy mạng Vũ Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Dung Sơn Tướng Phật

♪ Quy mạng Nhân Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Thắng Tôn Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quán Phật♪ Quy mạng Khai Hóa Bồ-tát Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 81 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Kiến Vô Oán Cụ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 63 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Nhất Thừa Độ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 64 kiếp nghiệp tội sanh tử."

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Bắc


Đức Phật bảo:

"Nếu có thiện nam tín nữ nào đang tu học Đạo Bồ-tát mà nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi tin tưởng quý mến, chẳng khởi lòng nghi, và tâm hoan hỷ lễ kính, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ lần lượt đắc đủ mọi chánh định và thấy mười Hằng Hà sa chư Phật ở mỗi phương trong mười phương. Cũng như ở hiện đời, họ sẽ rời xa các chứng bệnh điên cuồng, oán độc diệt trừ, tu Đạo ngày càng tiến triển, và những ước nguyện lành đều sẽ được toại ý. Họ sẽ gặp Thiện Tri Thức và đắc Pháp Nhẫn thâm sâu. Ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn được người tôn kính, quyết sẽ không bao giờ chịu khổ ách, và cho đến sẽ thành Phật Đạo. Ngoài ra, họ sẽ có thể diệt trừ 300.000 ức vô số nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Trí Thủ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Thanh Tịnh Nan Trở Phật

♪ Quy mạng Nhật Sanh Phật

♪ Quy mạng Diễm Kiên Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Âm Phật

♪ Quy mạng Võng Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Bảo Phật

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Hạnh Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tướng Đức Phật

♪ Quy mạng Vương Tướng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ái Vương Phật

♪ Quy mạng Tiếp Thức Phật

♪ Quy mạng 30 ức vị Phật đồng danh hiệu là Năng Nhân Tịch Tĩnh

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Tôn Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Hòa Hợp Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Thứ Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tôn Lạc Phật

♪ Quy mạng Thắng Tôn Phật

♪ Quy mạng Thành Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhật Minh Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Minh Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Minh Phật

♪ Quy mạng Tứ Tướng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng San-ni Luân Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diệp Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Đăng Xuất Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Tăng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Đạo Phật

♪ Quy mạng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Đăng Cao Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Cự Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Phật

♪ Quy mạng Phí Sanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Phương Đẳng Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Y Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Thượng Thiện Đức Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Tướng Phật

♪ Quy mạng Chiên Tướng Quật Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Tăng Thiên Quang Hoa Xuất Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Võng Phật

♪ Quy mạng An Lập Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Lực Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thích Tiến Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Hiền Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Cao Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Sanh Phật

♪ Quy mạng Chư Đức Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Lực Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Đức Bảo Lực Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Tướng Âm Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Kinh Úy Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Xuất Phật

♪ Quy mạng Dũng Chúng Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Tác Phương Phật

♪ Quy mạng Kham Nhẫn Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Ly Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Trí Thủ Phật

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Phật

♪ Quy mạng Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Diệt Chư Ái Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hoa Tối Cao Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Đăng Phật

♪ Quy mạng Thượng Bảo Phật

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng An Lập Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Y Phật

♪ Quy mạng Minh Đăng Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Tướng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Diệu Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Cao Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Danh Từ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Quán Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Thứ Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tôn Lạc Phật♪ Quy mạng Đức Nội Phong Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi tin mến tụng niệm và nhất tâm đảnh lễ, họ sẽ được không thoái chuyển, mau thành chánh giác, và diệt trừ một kiếp sanh tử. Ở đời sau, người ấy sẽ đắc sáu loại thần thông, tướng mạo đoan chánh, luôn sanh trong gia đình tôn quý, có thể diệt trừ tham muốn của sáu căn, và luôn chẳng có bệnh. Ở nơi sanh ra, họ sẽ thường gặp Phật, nghe Pháp, và thấy chư Tăng. Người ấy sẽ xa rời tám nạn, luôn được đầy đủ tịnh giới, tâm chẳng rối loạn, và cho đến chứng tịch diệt.♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Cố Tiêu Phục Hoại Nghiêm Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được không thoái chuyển và diệt trừ 100.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, họ sẽ được không thoái chuyển và mau thành chánh giác.♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Minh Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ đắc chánh định, tự thấy chư Phật, và chuyển Pháp luân của Thế Tôn.♪ Quy mạng Hiền Tối Phật

Nếu ai vui mừng khi nghe được danh hiệu của Đức Phật này và thọ trì tụng niệm, vào đời sau họ sẽ được tướng mạo đoan chánh, tự biết việc của đời trước, và sẽ thành chánh giác.♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Bộ Phật

Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tin mến tụng niệm, ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ được tất cả người tôn kính. Giả sử có người nữ nào y giáo phụng hành và nhất tâm lễ kính, họ sẽ có thể chuyển thân nữ thành thân nam và được không thoái chuyển.♪ Quy mạng Liên Hoa Phát Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tướng Đức Phật"

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Hướng Đông Bắc


Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi hoan hỷ tin mến và đọc tụng lễ kính, thì công đức có được sẽ vượt hơn hết thảy việc bố thí và những công đức khác gấp hơn 100.000 ức lần. Họ sẽ tùy ý vãng sanh đến các cõi nước của chư Phật, được không thoái chuyển, và sẽ thành Tối Chánh Giác.

Nếu có ai phỉ báng và hoài nghi chẳng tin, thì sẽ đọa địa ngục, lưỡi bị kéo ra để cày bừa và phải chịu vô lượng tội khổ suốt 60.000 ức năm. Nếu có ai tin mến, tuyên dương, tán thán, và lễ bái, thì hiện đời sẽ được an ổn và diệt trừ năm tỷ ức kiếp nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Gian Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Đạo Thất Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Siêu Quang Phật

♪ Quy mạng Bi Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Tam Thừa Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Tịnh Phật

♪ Quy mạng Duyên Nhất Thiết Biện Phật

♪ Quy mạng Bảo Sự Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Đẳng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Quang Tướng Phật

♪ Quy mạng Cao Kiền-na Phật

♪ Quy mạng Tăng Kiên Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Thủ Phật

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Phật

♪ Quy mạng Hiền Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Biện Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Phổ Thế Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Tôn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thủ Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh

♪ Quy mạng Tuệ Kiến Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Siêu Sở Hữu Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tịnh Long Tự Tại Tôn Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tôn Âm Phật

♪ Quy mạng Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Hải Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Vô Cấu Kiên Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Lạc Tự Tại Âm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Âm Tướng Phật

♪ Quy mạng Thường Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Âm Tướng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Quy mạng An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Dự Phật

♪ Quy mạng Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Bách Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hiệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Minh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Biến Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng 90.011 nayuta vị Phật đồng danh hiệu là Vô Sắc

♪ Quy mạng Vô Cấu Siêu Đức Phật

♪ Quy mạng Dũng Tiến Phật

♪ Quy mạng Ly Bách Ưu Phật

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng An Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Cao Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Thế Đức Phật

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Đại Âm Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Danh Lưu Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Sanh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Hoại Tướng Phật

♪ Quy mạng Tông Thủ Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sanh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thượng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Liên Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Minh Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Độ Công Đức Biên Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Tác Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Vô Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức An Lập Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thần Thông Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tùy Chúng Sanh Nguyện Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Cao Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Thượng Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Đức Phật

♪ Quy mạng Đế Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng 100.000 vị Phật đồng danh hiệu là Lưu Bố

♪ Quy mạng Phổ Quang Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Chiến Đấu Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tôn Thụ Đức Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Đế Trụ Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Diệu Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Hùng Phật

♪ Quy mạng Bạch Vô Cấu Trần Phật

♪ Quy mạng Nội Bảo Phật

♪ Quy mạng Thượng Tượng Sung Thập Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Phật

♪ Quy mạng Thiện Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Tôn Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Phật♪ Quy mạng Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 100 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Sư Tử Hống Lực Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 210 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Bi Tinh Tấn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 1.000 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Tam Thừa Hạnh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Cường Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật"

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Trên


Đức Phật bảo:

"Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, rồi nghe được các danh hiệu của chư Phật này mà chẳng sa vào lưới nghi và kính tin Đạo nhãn của Ta, thì đời đời ở nơi sanh ra, họ sẽ không bao giờ lười biếng, không có tập khí của tham dục, và sẽ luôn với Bồ-tát làm thân quyến, cha mẹ, vợ chồng, con cái, hoặc anh em. Ở mọi nơi sanh ra, thân của họ sẽ chẳng hề rời xa 32 tướng. Họ cũng sẽ được vãng sanh về quốc độ của chư Phật, không có dâm dục, nóng giận, hay ngu si, và thân không có bệnh tật. Hết thảy mọi công đức đều được thành tựu và nghiệp tội của 350.000 Hằng Hà sa kiếp thảy đều tiêu diệt.

♪ Quy mạng Hoa Phu Nhật Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Liên Hoa Thủ Phật

♪ Quy mạng Quảng Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Tư Lạc Thành Thiện Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lâu Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tiêu Diệt Đẳng Siêu Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Hạn Nhãn Vương Phật

♪ Quy mạng Chí Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hương Tích Phật

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Vương

♪ Quy mạng Vô Cấu Đại Thánh Phật

♪ Quy mạng Cát Tường Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ương Như Quang Tôn Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Kiên Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hướng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tối Cao Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Tác Minh Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Minh Cao Phật

♪ Quy mạng Tịnh Minh Phật

♪ Quy mạng Bạch Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiên Phật

♪ Quy mạng Thượng Bảo Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Võng Minh Tướng Phật

♪ Quy mạng Quốc Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Địch Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Minh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Du Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng An Trụ Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Hộ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Bộ Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sa-lân-đà Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng 80 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Bộ Vương

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phong Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vô Cấu Hiền Hương Phong Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Tự Tại Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Thức Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tăng Tướng Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Bố Úy Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Tạng Tôn Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật đồng danh hiệu là Dược Âm Tôn Vương

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Quang Minh

♪ Quy mạng 4 vị Phật đồng danh hiệu là Long Tự Tại Thần

♪ Quy mạng 8 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Khủng Bố Xưng Vương Quang Minh

♪ Quy mạng 10 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Âm Quang Minh

♪ Quy mạng 8 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Xưng

♪ Quy mạng 11 vị Phật đồng danh hiệu là Hiển Lộ Pháp Âm

♪ Quy mạng 9 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Pháp Xưng Vương

♪ Quy mạng 20 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Tư Nghị Vương

♪ Quy mạng 40 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Ức Vô Minh Tôn Vương

♪ Quy mạng Giác Trí Tôn Tướng Vương

♪ Quy mạng 7 vị Phật đồng danh hiệu là Bất Khả Tư Nghị Âm

♪ Quy mạng 3 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tạng

♪ Quy mạng 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Sơn Ức

♪ Quy mạng 15 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Hải Vương

♪ Quy mạng 30 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Lực Tôn Âm Vương

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Sơn Công Đức Kiếp

♪ Quy mạng 18 vị Phật đồng danh hiệu là Thanh Tịnh Trí Cần

♪ Quy mạng 90 vị Phật đồng danh hiệu là Tôn Tướng Chúng Sanh

♪ Quy mạng 100 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Vương

♪ Quy mạng 80 vị Phật đồng danh hiệu là Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sanh Lực Vương

♪ Quy mạng 40 vị Phật đồng danh hiệu là Thiên Thượng Giác Tôn

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Giác Sơn Hoa Vương

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Trí Giác

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Kim Cang Sư Tử

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Trì Giới Quang Minh

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Thị Hiện Tăng Phiên

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng 3 vị Phật đồng danh hiệu là Sư Tử Du Hí

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Tận Trí Sơn

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Bảo Quang Minh

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Trí Tuệ

♪ Quy mạng 9 vị Phật đồng danh hiệu là Trí Tuệ Quang Minh

♪ Quy mạng 50 vị Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Vô Thắng Tạng

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Cấu Tịnh Trí Tuệ

♪ Quy mạng 9 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Trí Tuệ Quang Minh

♪ Quy mạng 70 vị Phật đồng danh hiệu là Tụ Tập Trân Bảo Công Đức

♪ Quy mạng 20 vị Phật đồng danh hiệu là Phân Biệt Tinh Bảo Vương

♪ Quy mạng 3 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Lực Sa Vương

♪ Quy mạng 90 vị Phật đồng danh hiệu là Diệu Hương Âm

♪ Quy mạng Trì Quốc Vương Phật

♪ Quy mạng 60 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Minh Sí Châu Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Thích Xưng Tôn Vương

♪ Quy mạng 30 vị Phật đồng danh hiệu là Liên Hoa Hương Lực Tăng

♪ Quy mạng 2 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Lượng Công Đức Đại Hải Trí Tăng Tăng

♪ Quy mạng Diêm-phù Hương Phật

♪ Quy mạng 103 vị Phật đồng danh hiệu là Công Đức Sơn Ức

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Phật

♪ Quy mạng 101 vị Phật đồng danh hiệu là Long Lôi Tôn Hoa Vương

♪ Quy mạng Độ Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Thú Chủng Vô Ngã Tam Thập Lộ Công Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật đồng danh hiệu là Ly Trí Long Vương Giải Thoát Giác Thế Giới Hải Nhãn Sơn Vương

♪ Quy mạng Uy Thần Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Chư Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Thiện Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Phật

♪ Quy mạng Quảng Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Châu Thắng Nguyệt Vương Phật"

150 Danh Hiệu của Chư Phật Hiện Tại ở Phương Dưới


Đức Phật bảo:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi chí tâm thọ trì, thắp hương, và lễ kính, thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ đắc Phổ Quang Chánh Định. Lúc gần mạng chung, người ấy sẽ tự nhiên thấy được trăm ngàn ức nayuta chư Phật khắp mười phương hiện ra đứng ở trước họ. Tất cả Pháp của chư Phật thuyết giảng, người ấy thảy đều thọ trì và sẽ không bao giờ quên lãng. Thần thông uy đức của họ vang dội đến vô lượng chúng sanh. Ngoài ra, họ cũng có thể diệt trừ hai triệu ức nayuta nghiệp tội sanh tử.

♪ Quy mạng Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Viễn Ma Phật

♪ Quy mạng Pháp Ức Phật

♪ Quy mạng Trì Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Nhiễm Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Khủng Bố Vi Viễn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Ngộ Thần Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Kiến Lập Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Âm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hỏa Mục Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Đức Phật

♪ Quy mạng Hữu Âm Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Lợi Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Cảnh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

♪ Quy mạng An Lập Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cao Phật

♪ Quy mạng Tịnh Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hương Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quật Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng An Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Luân Phật

♪ Quy mạng 70 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Tịnh Quang Minh Vương

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Mật Tích Kim Cang Thiệp Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Tức Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Huấn Bảo Phật

♪ Quy mạng Cẩm Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Ương Ý Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Diệu Hoa Phật

♪ Quy mạng Phụng Dưỡng Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Khoái Tý Phật

♪ Quy mạng Diễm Quang Phật

♪ Quy mạng Diễm Vị Phật

♪ Quy mạng Vô Thoái Một Phật

♪ Quy mạng Chấp Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Sự Phật

♪ Quy mạng Vô Khi Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Lôi Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tánh Phật

♪ Quy mạng Vi Ly Phật

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nguyện Thành Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Minh Phật

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Định Quang

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Bảo Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Đức Tịnh Uy Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Phật

♪ Quy mạng 500 vị Phật đồng danh hiệu là Hoa Thượng

♪ Quy mạng 5 vị Phật đồng danh hiệu là Uy Đức

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật đồng danh hiệu là Bổn Tế

♪ Quy mạng Kim Cang Thượng Phật

♪ Quy mạng Phổ Thủ Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng 15 vị Phật đồng danh hiệu là Nhật Minh

♪ Quy mạng 62 vị Phật đồng danh hiệu là Thiện Tịch

♪ Quy mạng Định Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Thỉ Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Danh Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Diêm-phù-đàn Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Pháp Minh Phật

♪ Quy mạng 1.200 vị Phật đồng danh hiệu là Phổ Minh

♪ Quy mạng Quang Viễn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Giáo Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Sơn Cang Phật

♪ Quy mạng Chỉ Niệm Phật

♪ Quy mạng Thế Như Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Biện Vô Trước Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Âm Vương Phật

♪ Quy mạng An Minh Đảnh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Phật

♪ Quy mạng Hiểm Quang Tướng Phật

♪ Quy mạng Địa Chủng Phật

♪ Quy mạng Thượng Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tượng Phật

♪ Quy mạng Âm Hoa Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hoa Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hải Ý Lạc Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Phật

♪ Quy mạng Ly Thai Phật

♪ Quy mạng Xả Yếm Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Hạnh Phật

♪ Quy mạng Dũng Âm Phật

♪ Quy mạng Thủ Tích Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Cực Tối Thủ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Điều Ý Việt Chư Hoa Phật

♪ Quy mạng Trừ Chư Si Minh Phật

♪ Quy mạng Tuyên Long Lôi Âm Phật

♪ Quy mạng Xuất Sơn Hải Tự Tại Vương Phật♪ Quy mạng Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 36 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Ý Vô Khủng Cụ Uy Mao Bất Kiên Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Sư Tử Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 60 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Danh Xưng Viễn Văn Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 80.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Pháp Danh Hiệu Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 72 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Phụng Pháp Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 823.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

Nếu ai nhất tâm lễ kính Đức Phật này, họ sẽ diệt trừ 123.100 ức kiếp nghiệp tội sanh tử.♪ Quy mạng Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật

♪ Quy mạng Minh Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Vương Phật

Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 4/2/2013 ◊ Cập nhật: 12/4/2016

Cách đọc âm tiếng Phạn

nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ: BắcNam