Kinh Thọ Giới Mười Nghiệp Lành


Phẩm 1: Mười Nghiệp Ác


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại tinh xá trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Đây là tinh xá mà Trưởng giả Thiện Thí cùng Phu nhân Mỹ Xưng của ông đã dâng cúng cho Đức Phật.

Với Phạm âm từ bi, lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử rằng:

"Nay Ta sẽ thuyết giảng Pháp để đoạn trừ mười nghiệp ác và quả báo bất thiện của chúng cho các ông. Hãy lắng nghe, chuyên thọ trì, nhất tâm ghi nhớ, và thận trong chớ lãng quên.

Mười nghiệp ác là:

1. sát sanh
2. trộm cắp
3. tà dâm
4. nói dối
5. nói đâm thọc
6. nói lời ác
7. nói thêu dệt
8. tham dục
9. sân hận
10. si mêNày Thu Lộ Tử! Ông nay phải nên dạy khắp chúng sanh hãy thanh tịnh thân nghiệp, thanh tịnh ngữ nghiệp, và thanh tịnh ý nghiệp. Họ hãy cúi đầu đảnh lễ sát đất để quy y vị thầy truyền giới và thành tâm sám hối ba nghiệp ác của mình. Họ nên sám hối ba lần như thế. Sau khi đã sám hối, thân ngữ ý nghiệp của họ sẽ thanh tịnh.

Tiếp đến họ hãy xưng tên họ của mình, rồi xướng lên ba lần như vầy: 'Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.'

Và sau đó cũng nên xướng lên ba lần như sau: 'Đệ tử đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng.'

Lại nên hỏi họ rằng:

'Thiện nam tử, thiện nữ nhân! Con có thể thọ trì chăng?'

Nếu trả lời có thể thọ trì, tiếp theo ông nên hỏi họ rằng:

'Thân và tâm của con bây giờ có lỗi lầm gì chăng? Những tội của thân gồm có: làm thân Phật chảy máu, giết bậc Ứng Chân, phá hòa hợp tăng, phỉ báng đoạn thiện, và chống đối Chánh Pháp của Phật.'

Nếu trả lời là không, tiếp theo ông nên hỏi họ rằng:

'Trong tâm con có bao giờ nghĩ muốn tạo năm tội ngỗ nghịch hoặc hủy báng Chánh Pháp chăng? Con có từng bao giờ ăn cắp đồ vật của Phật, đồ vật của Pháp, đồ vật của hiền thánh Tăng, đồ vật của hiện tiền Tăng, hay đồ vật của chư Tăng từ bốn phương chăng? Con có từng bao giờ làm chuyện bất tịnh đối với mẹ, chị, em, hay với Bhikṣuṇī [bíc su ni] chăng?'

Nếu trả lời là không, tiếp theo ông hãy dạy rằng:

'Bây giờ thân tâm của con đã được thanh tịnh.'

[Rồi họ nên khải bạch như vầy:]

'Xin đại đức nhớ cho rằng, con nay muốn thọ trì giới của Mười Nghiệp Lành và con cũng đã sám hối mười nghiệp bất thiện. Kính mong đại đức từ mẫn thương xót mà cho phép con thọ trì giới.'Bấy giờ ông hãy dạy rằng:

'Thanh tín nam [tên là] hoặc Thanh tín nữ [tên là], con bây giờ phải nên nhất tâm tính đếm hơi thở, rồi nghĩ tưởng về bảy Đức Phật quá khứ, Đức Phật Năng Nhân Tịch Tĩnh hiện tại, Đức Phật Từ Thị đương lai, và chư Phật vị lai.'

Khi đã chỉ dạy niệm Phật xong thì hãy dạy họ xướng lên lời như vầy:

'Bảy Đức Phật quá khứ và chư Tăng của các Ngài, bao gồm Đức Phật Năng Nhân Tịch Tĩnh và chư Tăng của Ngài, xin hãy lắng nghe. Chư hiền thánh Tăng, gồm có những vị Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, và Ứng Chân, xin hãy lắng nghe.

Con, Thanh tín nam [tên là] hoặc Thanh tín nữ [tên là], đã thanh tịnh thân ngữ ý và có thể kham nhận làm Pháp khí. Con nay xin muốn được thọ tâm giới cho Mười Nghiệp Lành và Tám Giới Quan Trai.'

Họ nên khải bạch ba lần như thế, rồi sau đó ông hãy dạy họ xướng lên ba lần như sau: 'Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.'

Và sau đó cũng nên xướng lên ba lần như sau: 'Đệ tử đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng.'

[Sau đó ông hãy dạy rằng:]

'Con nên ghi nhớ và kiên định gìn giữ thân của mình. Hãy gìn giữ thân của mình như Phật. Hãy gìn giữ thân của mình như Pháp. Hãy gìn giữ thân của mình như Tăng.

Ba nghiệp lành của thân là:

1. không sát sanh
2. không trộm cắp
3. không tà dâm

Con nên thọ trì ba nghiệp của thân như thế trọn một ngày, mười ngày, và thậm chí suốt đời.'

Nếu trả lời có thể thọ trì, tiếp theo ông nên hỏi họ rằng:

'Con nay muốn làm phần thiện nhỏ, phần thiện lớn, hoặc cho đến phần thiện trọn vẹn chăng?'

Nếu trả lời là có, tiếp theo ông hãy nói rằng:

'Việc này đã được xác nhận.'

Kế đến hãy dạy họ xướng theo lời của thầy ba lần như sau: 'Đệ tử [tên là], xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.'

Và sau đó cũng nên xướng lên ba lần như sau: 'Đệ tử đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng.'

[Sau đó ông hãy dạy rằng:]

'Con nên ghi nhớ và kiên định gìn giữ lời nói của mình. Hãy gìn giữ lời nói của mình như Phật. Hãy gìn giữ lời nói của mình như Pháp. Hãy gìn giữ lời nói của mình như Tăng.

Bốn nghiệp lành của lời nói là:

1. không nói dối
2. không nói đâm thọc
3. không nói lời ác
4. không nói thêu dệt

Con nên thọ trì ba nghiệp của lời nói như thế trọn một ngày, mười ngày, và thậm chí suốt đời.'

Nếu trả lời có thể thọ trì, tiếp theo ông nên hỏi họ rằng:

'Con nay muốn làm phần thiện nhỏ, phần thiện lớn, hoặc cho đến phần thiện trọn vẹn chăng?'

Nếu trả lời là có, tiếp theo ông hãy nói rằng:

'Việc này đã được xác nhận.'

Kế đến hãy dạy họ xướng theo lời của thầy ba lần như sau: 'Đệ tử [tên là], xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.'

Và sau đó cũng nên xướng lên ba lần như sau: 'Đệ tử đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng.'

[Sau đó ông hãy dạy rằng:]

'Con nên ghi nhớ và kiên định gìn giữ tâm ý của mình. Hãy gìn giữ tâm ý của mình như Phật. Hãy gìn giữ tâm ý của mình như Pháp. Hãy gìn giữ tâm ý của mình như Tăng.

Bốn nghiệp lành của tâm ý là:

1. không tham dục
2. không sân hận
3. không si mê

Con nên thọ trì ba nghiệp của tâm ý như thế trọn một ngày, mười ngày, và thậm chí suốt đời.'

Nếu trả lời có thể thọ trì, tiếp theo ông nên hỏi họ rằng:

'Con nay muốn làm phần thiện nhỏ, phần thiện lớn, hoặc cho đến phần thiện trọn vẹn chăng?'

Nếu trả lời là có, tiếp theo ông hãy nói rằng:

'Việc này đã được xác nhận.'

Kế đến hãy dạy họ xướng theo lời của thầy như sau:

'Nếu con thọ trì giới của Mười Nghiệp Lành mà chẳng thọ trì Tám Giới Quan Trai thì sẽ không bao giờ thành tựu Đạo nghiệp. Nếu hủy phạm Tám Giới Quan Trai thì Mười Nghiệp Lành sẽ diệt sạch.

Xin đại đức nhớ cho rằng, đệ tử [tên là], mong muốn đại đức làm vị thầy truyền Tám Giới Quan Trai cho con kể từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai.'Họ phải nên chí tâm cùng kiên định thọ trì Tám Giới Quan Trai và xướng lên ba lần như vầy:

'Con xin quy y Phật và gìn giữ tâm mình như Phật. Con xin quy y Pháp và gìn giữ tâm mình như Pháp. Con xin quy y Tăng và gìn giữ tâm mình như Tăng.'

Và sau đó cũng nên xướng lên ba lần như sau: 'Đệ tử đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng.'

[Rồi họ nên khải bạch như vầy:]

'Xin đại đức nhớ cho rằng, con nay muốn thọ trì Tám Giới Quan Trai kể từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai. Kính mong đại đức từ mẫn cho phép.'

Lại nên hỏi họ rằng:

'Con có thể thọ trì Tám Giới Quan Trai chăng?'

Nếu trả lời có thể, thì hãy bảo họ rằng:

'Con hãy gìn giữ tâm của mình như tâm của chư Phật và các vị Ứng Chân.'

Nếu trả lời có thể, tiếp theo ông hãy hỏi họ rằng:

'Ở quãng thời gian từ quá khứ đến hiện tại, con có bao giờ vi phạm pháp xả đọa qua thân ngữ ý chăng? Những tội như thế và cho đến tối đại trọng tội của căn bổn, nay con nên ở trước chư Phật ba đời, các bậc Ứng Chấn, và vị thầy truyền giới của mình mà đảnh lễ sát đất và chí thành phát lộ sám hối các tội như thế. Đây gọi là thực hành Pháp tịnh trụ trưởng dưỡng. Một khi ai đã thực hành Pháp tịnh trụ trưởng dưỡng thì sẽ an trụ trong thanh tịnh và mới có thể kham nhận làm bậc Pháp khí. Tiếp đến, con nên thọ trì Tám Giới của Như Lai. Con có thể thọ trì chăng?'

Hãy hỏi họ ba lần như thế.

Tám Giới Quan Trai là Pháp xuất gia mà chư Phật Như Lai ở quá khứ và hiện tại đã chế lập đặc biệt cho hàng tại gia.

1. không sát sanh
2. không trộm cắp
3. không dâm dục
4. không nói dối
5. không uống rượu
6. không ngủ trên giường sang trọng
7. không khảy nhạc ca xướng hay cố tình đi xem hoặc nghe, và không mặc quần áo ướp hương
8. không ăn quá ngọ

Hãy thọ trì như thế.

Không sát sanh và không trộm cắp
Không dâm dục và không nói dối
Lìa xa uống rượu với hoa hương
Không ăn quá ngọ nằm giường sang
Chư bậc thánh nhân đều lánh xa
Tám Giới Quan Trai như thế ấy
Tất cả các con gắng thọ trì

Do công đức của thọ trì trai giới nên họ sẽ không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa bàng sanh, và không đọa phi thiên. Họ sẽ luôn sanh vào nhân gian, chánh kiến xuất gia, và cuối cùng sẽ đắc Đạo tịch diệt. Nếu họ sanh lên trời thì sẽ luôn sanh ở cõi Phạm Thiên, rồi sẽ gặp Phật xuất hiện ở thế gian, thỉnh chuyển Pháp luân, và cuối cùng sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."Lúc bấy giờ vì tán thán Pháp này mà nói kệ rằng:

"Nếu ai thực hành Mười Nghiệp Lành
Tùy thuận lời dạy trong Chánh Pháp
Đời đời sanh ra luôn thấy Phật
Với thân và tâm rộng khai mở
Vĩnh viễn lìa xa khổ trói buộc
Tất sẽ mau thành Đạo vô thượng

Tám Giới Quan Trai ai thọ trì
Tùy thuận tịnh giới trong luật tạng
Thực hành đúng như Phật Chánh Pháp
Thọ trì giáo Pháp không hủy phạm

Thì phải biết rằng thân cùng tâm
Đồng thời tất sẽ được giải thoát
Đây là con đường đến tịch diệt
Mà chư Như Lai đã đi qua"

Khi nói kệ xong, Đức Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ông hãy khéo thọ trì giáo Pháp về Mười Nghiệp Lành và Tám Giới Quan Trai. Hãy thận trọng chớ lãng quên và đừng để hạt giống Pháp bị hủy diệt. Hãy thuyết giảng rộng rãi đến tất cả hàng trời và nhân loại."

Ngài Thu Lộ Tử thưa với Phật rằng:

"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con sẽ cẩn trọng thọ trì."

Khi nghe được lời dạy của Phật, Tôn giả Thu Lộ Tử và những thính chúng trong Pháp hội hoan hỷ phụng hành.

Phẩm 2: Mười Quả Báo


Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ông nay phải biết rằng
Tất cả ai thọ sanh
Không ai chẳng quý mạng
Cho nên hãy hành thí
Từ ái khắp chúng sanh

Xem họ như mắt mình
Là giới không sát sanh
Chư Phật Nhất Thiết Trí
Ba đời đều thuyết giảng

Lấy mình làm thí dụ
Chớ đánh chớ giết hại
Khi thấy ai giết hại
Như dao cứa tim mình

Nhìn khắp chúng sanh như chính mình
Giữ giới không sát, sanh lên trời
Luôn gặp chư Phật và Bồ-tát
Bởi vậy thọ trì không sát sanh

Do ban vô úy cho tất cả
Mạng chung sanh trời Tam Thập Tam
Voi ngựa ngọc nữ cùng vui sướng
Phạm Thiên bảo châu điện lưu ly
Màu như bạc trắng hoa hoàng kim

Thường ngồi trên tòa bằng bảy báu
Bàn vàng bình báu hoa bảy báu
Vô lượng thiên nữ trỗi nhạc âm
Bước vào thiên cung du hư không
Đầu đội mũ báu ngồi chánh điện

Xả trừ tham dâm vào chánh thọ
Gặp được chư Phật giảng Bốn Đế
Liễu giải mau chứng Quả Nhập Lưu
Hoặc sẽ hớn hở phát đại tâm
Vị lai sẽ thành Đạo vô thượng

Cũng sanh Thiện Thời, trời Hỷ Túc
Phạm Phụ, Quang Âm, trời Biến Tịnh
Phước Ái và trời ở Tịnh Cư
Cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh

Đến đi du hí các vườn trời
Cùng với Bồ-tát đại từ bi
Đi đứng nằm ngồi ăn món ngon
Ngày đêm sáu thời luôn nghe Pháp

Từ Thị thuyết Pháp cho thiên chúng
Bất thoái chuyển hạnh đại Pháp luân
Vị lai sẽ thấy Từ Thị Tôn
Hàng ma thành Phật chuyển Pháp luân
Trong Pháp của Ngài được xuất gia

Lại thấy ngàn Phật trong kiếp Hiền
Ái Nhạo Như Lai thọ ký họ
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Đạo
Là quả tối thắng không sát sanh
Là gốc tịnh hạnh của từ bi
Mà tất cả Phật đã thuyết giảng
Cũng là việc làm của Như Lai

Ai cũng đều quý mắt của mình
Thương yêu con cái cũng như vậy
Ái trọng thọ mạng là vô hạn
Bởi vậy cho nên đừng sát sanh
Đây là tịnh hạnh tối thù thắng

Không giết và không nghĩ đến giết
Cũng không ăn thịt các chúng sanh
Thấy kẻ sát sanh như oán tặc
Tất biết họ sẽ đọa địa ngục

Những ai ăn thịt nhiều bệnh hoạn
Trang hoàng bản thân với chết chóc

Những ai thực hành tâm đại từ
Phụng trì thọ giới không sát sanh
Chắc chắn thành tựu Đạo vô thượng"Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Ông nay phải biết rằng, nghiệp của sát sanh có quả báo rất nghiêm trọng.

Thuở xưa Ta và ông đã chu du giáo hóa ở thành Hoa Thị. Ở trong đại thành kia có một trưởng giả nữ, tên là Thiên Hiền. Cô ấy sanh ra một bé trái tuấn tú không ai sánh bằng, giống như sự tuyệt đẹp vô song của Thiên nữ Hồng Liên Hoa vậy, và người mẹ này hết sức yêu thương đứa con của mình.

Một ngày nọ, cô ta bồng đứa bé đến chỗ của Ta và thưa rằng:

'Thưa Thế Tôn! Con trai của con rất đáng yêu và nó tựa như đồng tử cõi trời. Con yêu thương nó còn gấp hơn một tỷ lần so với bản thân mình.'

Khi đó Ta nói rằng:

'Này thiện nữ! Phải biết rằng, tất cả phàm phu yêu quý tánh mạng của họ, như biển nuốt chửng các dòng chảy và mãi không bao giờ biết đủ. Vì sao con nay nói rằng sự yêu thương dành cho đứa bé lại nhiều như thế? Việc này lấy gì để chứng minh?'

Lúc ấy cô ta thưa rằng:

'Thưa Thế Tôn! Con yêu thương đứa bé này, cho dù lửa có nổi lên và đốt cháy thân mình đi nữa thì con cũng vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi nó.'

Vì để hóa độ người nữ kia, lúc bấy giờ Thế Tôn dùng sức thần thông và biến hóa ra bốn quỷ tiệp tật. Mỗi quỷ đều vác một ngọn núi đang bốc cháy và chúng từ bốn phía vụt đến. Khi lửa còn ở xa, người nữ dùng thân thể và y phục của mình để che đứa con. Tuy nhiên, khi lửa dần dần đến gần thì cô ta đưa tay che mặt và dùng đứa bé chắn lửa.

Phật bảo thiện nữ:

'Con nói rằng mình rất yêu thương đứa bé. Thế nhưng tại sao lại giơ nó lên để chắn lửa và tự cứu bản thân?'

Bấy giờ cô ta thưa rằng:

'Thưa Thế Tôn! Lúc ấy con chỉ mong tự cứu mà chẳng tiếc tánh mạng của con mình.'

Sau đó Đức Phật thu nhiếp thần lực và làm cho hai mẹ con được mát mẻ. Bấy giờ cô ta liền phát khởi Đạo tâm vô thượng.Phật bảo người nữ rằng:

'Nếu con yêu thương bản thân và đứa con của mình, thế thì tại sao lại tự sát sanh và dạy người khác sát sanh? Phải biết rằng, việc sát sanh sẽ dẫn đến quả báo đại ác. Kẻ sát sanh nhất định sẽ đọa Địa ngục Vô Gián, là nơi thống khổ kịch liệt dưới sự quản chế pháp luật của Diêm Vương.

Pháp luật cực trọng ấy là những gì? Ngày đêm sáu thời, Diêm Vương luôn nói về quả báo sát sanh có mười nghiệp ác.

1. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ luôn đọa Địa ngục Núi Đao với lửa cháy hừng hực. Tội nhân sẽ bị bánh xe bằng đao cắt ra thành 84.000 khúc. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 60 ức lần sanh và 60 ức lần chết.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

2. Những ai tạo nghiệp sát sanh thì nhất định sẽ đọa Địa ngục Rừng Kiếm. Địa ngục này có 84.000 cây cối bằng kiếm và mỗi cây cao 84.000 yojana [dô cha na]. Mỗi cây mọc ra 84.000 nhánh bằng kiếm. Mỗi nhánh nở ra 84.000 hoa bằng kiếm. Mỗi hoa sanh 84.000 trái bằng kiếm. Kẻ tạo tội sát sanh sẽ phải leo lên cây. Tim của họ bị đâm khắp trên đầu lưỡi nhọn của những cây cối bằng kiếm, còn những phần khác của thân thể thì nằm rải rác ở trong rừng cây cối bằng kiếm. Mỗi phần thân thể của họ sẽ nằm rải rác trên 84.000 nhánh bằng kiếm. Hoa bằng kiếm và trái bằng kiếm sẽ cắt xẻo xương của họ đến tận tủy mà không bỏ sót một chỗ nào. Thân thể bị đập nát thành vụn nhỏ như hạt rau đay. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

3. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Chảo Nước Sôi. Khi bị nấu đến hàng tỷ lần, thịt của tội nhân sẽ tan rã hoàn toàn, còn xương của họ thì vứt bỏ ở trên trụ đồng. Sau đó, họ tự nhiên sống lại. Tiếp đó sẽ có trăm ngàn cây gai hóa thành những con dao sắt và họ dùng nó để tự lóc thịt của mình mà ăn. Kế đến, người tội sẽ rơi lại vào trong chảo nước sôi. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. [Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.]

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

4. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Giường Sắt. Giường sắt này có chiều dài và rộng là 50 yojana. Bấy giờ sẽ có những mũi nhọn sắt từ bốn phía bắn vào tim của tội nhân. Một cỗ xe khổng lồ với lưới sắt cán xuyên vào đỉnh đầu của người tội, rồi chẻ đôi bàn chân của họ mà đi ra. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

5. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Núi Sắt. Các hòn núi ở bốn phía có hình dạng như những hang sắt, và ở trong những hang đó phun ra lửa khắp từ bốn hướng. Lại có năm quỷ tiệp tật chém thân thể của tội nhân ra làm bốn khúc, rồi ném chúng vào trong lửa. Bấy giờ bốn hòn núi sẽ hợp lại và vỡ nát như bụi. Từ nơi đó bỗng nhiên sẽ khởi sanh chim lửa, chim quạ mỏ sắt, và rắn sắt. Chúng sẽ vào các đốt xương, rồi phá nát đến tận xương tủy. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

6. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Lưới Sắt. Địa ngục này có một hòn núi sắt khổng lồ với chiều cao 100.000 yojana. Ở trong đó tràn đầy nước sắt nung và có lưới sắt bảo phủ ở trên. Ở giữa mỗi lớp lưới có vô lượng vô biên loài trùng mỏ sắt. Chúng sẽ vào từ đỉnh đầu của tội nhân và đục xuyên thủng từ xương đến tủy, rồi chẻ đôi bàn chân của họ mà đi ra. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

7. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Hoa Sen Đỏ. Địa ngục này có một hoa sen với 84.000 cánh. Mỗi cánh sen cao năm yojana, hình trạng của nó tựa như núi đao và có 100 ức rừng kiếm đồng thời bốc cháy. Tội nhân sẽ ngồi ở trong hoa sen và từng cánh của nó sẽ mở ra. Khi mỗi cánh sen mở ra, núi lửa sẽ đốt cháy thịt, rừng kiếm sẽ chặt đứt xương, và người tội phải chịu đau đớn muôn vàn. Khi chúng khắp lại, 100.000 núi đao sẽ chém vào họ cùng một lúc. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

8. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Năm Lần Chết Đi và Năm Lần Sống Lại. Địa ngục này có năm hòn núi khổng lồ và có 500 ức bánh xe bằng đao ở trên đỉnh núi. Ở trên mỗi bánh xe bằng đao có một bánh xe nước lớn. Tội nhân ngồi trong địa ngục này như hoa nằm trên hàn băng. Bấy giờ năm hòn núi với bánh xe bằng đao sẽ từ năm hướng kéo đến với tiếng vang rằng, 'sống, sống!', và chúng sẽ đập nát thân xác của họ ra thành như bụi. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

9. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Rừng Rắn Độc. Địa ngục này có rắn độc sắt nóng nhiều vô lượng như cát sông Hằng. Mỗi con dài đến vài ngàn yojana và miệng của nó phun ra nọc độc như những viên sắt nóng. Chúng chui vào đầu của tội nhân, rồi xuyên khắp trong thân của họ. Ở mỗi đốt xương có vô lượng con rắn phung nọc độc và lửa để thiêu đốt người tội. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

10. Những ai tạo nghiệp sát sanh sẽ đọa Địa ngục Gông Cùm Xiềng Xích. Nơi đây có gông cùm dài 20 yojana được làm từ một hòn núi sắt, xiềng xích cao 60 yojana được làm từ trụ sắt với lưới lửa, và còng tay dài 80 yojana được làm từ lửa phun ra ở trong miệng của con chó sắt. Có những mũi tên sắt từ hư không bắn vào tim của tội nhân. Gông cùm xiềng xích sẽ hóa ra những viên đồng, rồi chúng vào mắt của người tội, xuyên khắp các đốt xương, và đi ra ở dưới chân của họ. Trong một ngày một đêm, họ sẽ trải qua 84.000 lần sanh ra và 84.000 lần chết đi. Nghiệp báo của sát sanh, việc ấy là như vậy.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích sát sanh và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Kẻ tạo nghiệp sát sanh nên phải chịu khổ ở trong địa ngục và đó gọi là hoa báo. Tiếp theo người ấy sẽ sanh vào trong bốn loại chúng sanh để chịu đủ mọi thống khổ, nhiều vô lượng vô biên không thể tính xuể, rồi sau đó mới được sanh làm người với nhiều bệnh tật và thọ mạng ngắn ngủi.Sao gọi là giới không trộm cắp? Giới không trộm cắp có nghĩa rộng bố thí tài vật bên ngoài cho hết thảy chúng sanh. Bởi vậy chư Phật gọi giới không trộm cắp là cam lộ thanh lương an ổn. Hộ trì giới này gọi là con đường sanh lên trời, cũng gọi là nơi đắc Đạo, cũng gọi là y phục tịch diệt, và cũng gọi là giải thoát sanh mạng. Cho nên chư Phật ngợi khen giới không trộm cắp, là vì nó cắt đứt nhân làm ngạ quỷ.

Quả báo trộm cắp có mười nghiệp ác.

1. Quả báo của những ai trộm cắp là họ nhất định sẽ đọa Địa ngục Núi Thịt. Tội nhân sẽ sanh vào núi thịt, gáy của họ lớn như thái sơn và có 1.000 cái đầu. Từ nơi má của mỗi đầu sẽ sanh ra những cục thịt. Bấy giờ sẽ có trăm ngàn con chó sắt chạy ra từ núi sắt. Chúng gầm hú inh ỏi và tranh nhau ăn những cục thịt này. Miệng của chúng nhe ra các cây đinh sắt, rồi đâm vào đỉnh đầu của người tội và lồi ra từ gót chân của họ. Da của họ sẽ bị lột, rồi bị căng ra đến 100.000 yojana, và bị những cây gai sắt đâm vào. Thân thể và da của họ phải chịu thống khổ đến 84.000 năm; tim đau nhói như dao cắt và sự đau đớn thật khó nhẫn. Đây gọi là quả báo thứ nhất của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

2. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ sanh vào loài quỷ đói. Thân xác của tội nhân vô cùng to lớn và cao đến 50 yojana. Khi họ di chuyển thì chấn động như âm thanh của 500 cỗ xe. Còn ở các đốt xương của họ thì có lửa hừng hực như mười cỗ xe đang bốc cháy. Khi đói thì người tội phải ăn viên sắt, và khi khát thì phải uống nước đồng nung. Tóc của tội nhân tựa như những cây gai sắt và chúng quấn siết thân thể của họ. Suốt hàng tỷ năm, họ phải chịu vô lượng thống khổ và tai chưa từng bao giờ nghe đến tiếng nước ở cánh đồng. Đây gọi là quả báo thứ nhì của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

3. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Địa ngục Hàng Băng. Suốt hàng tỷ năm, núi băng ở tám phương sẽ là y phục của tội nhân; da của họ sẽ bị đông lạnh tựa như lúc hoa sen mở. Người tội sẽ tự ăn thịt của mình và lại còn có những mũi tên lửa bắn vào tim của họ. Đây gọi là quả báo thứ ba của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

4. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ sanh vào loài quỷ bạo ác. Diện mạo của quỷ bạo ác nữ xinh đẹp tựa như thiên nữ. Quỷ bạo ác nam có 1.000 con mắt, mang vòng sắt trên đầu, có răng chó chổng đứng ra ngoài, và vành tai bốc lửa. Khi quỷ bạo ác nữ làm dáng thì toàn thân bốc cháy. Chúng uống máu, ăn thịt, ăn lửa, ăn than, ăn mủ, và ăn đồ nôn mửa. Suốt hàng tỷ năm, họ thọ sanh làm thân quỷ bạo ác và chịu khổ não tột cùng. Đây gọi là quả báo thứ tư của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

5. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Địa ngục Hươu Sắt. Tội nhân sẽ thọ thân hình của một con hươu bằng sắt. Nó có 100.000 cái đầu, 100.000 cánh tay, 100.000 cái đuôi, 100.000 móng chân, và 100.000 lớp da. Bấy giờ sẽ có 500 ức cọp sắt và 100.000 sư tử sắt sẽ đến vồ lấy da của nó. Ở giữa hai lớp da của nó sanh ra vô lượng cây gai sắt và chúng làm nó thống khổ vô lượng, tựa như dao kiếm cắt xẻo xương của nó đến tận tủy. Suốt hàng tỷ năm, người tội phải chịu khổ não tột cùng. Đây gọi là quả báo thứ năm của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

6. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ sanh vào hạng người với thân xác trần truồng, đen thui, gầy gò, mắt hình tam giác, và hơi thở hôi hám. Họ thường bị nhốt trong tù, bị sai đi quét dọn phân dơ, hoặc làm lao dịch cho vua. Mặc dù được sanh trong loài người nhưng hình dáng của họ tựa như trâu ngựa. Ở trong gia đình của họ, cha chẳng yêu con và con chẳng hiếu cha; mẹ chẳng yêu con và con chẳng hiếu mẹ. Suốt hàng tỷ năm, người tội phải chịu khổ não tột cùng. Đây gọi là quả báo thứ sáu của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

7. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Đại địa ngục Hoa Kiếm. Ở địa ngục này có vô lượng rừng đao và rừng kiếm. Thân thể của tội nhân có hình dáng như cái hũ sắt với độ rộng và dài là 100.000 yojana. Họ bị những ngục tốt truy đuổi như gió thổi hoa. Người tội sẽ sanh ở trên đầu của những hoa kiếm và bị 100.000 hoa kiếm lóc da của họ thành vô số mảnh. Với xương bị cắt xẻo đến tận tủy, họ từ trên không rơi xuống và sanh ở trên các hoa bằng dao. Gai của các hoa bằng dao sẽ lại lóc da của họ thành vô số mảnh và chẻ xương họ thành vô số đoạn. Với sự đau đớn xuyên tủy thấu tim, họ cầu chết cũng chẳng được. Núi sắt ở bốn phía sẽ hóa sanh vô lượng trái có gai bằng sắt. Như những cái nỏ khổng lồ, chúng đồng thời bắn vào tim của họ. Suốt vô lượng ức năm, người tội phải chịu đau đớn như thế. Đây gọi là quả báo thứ bảy của trộm cắp.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

8. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Đại địa ngục Núi Lửa. Tội nhân sẽ thọ thân hình của một con quái vật to lớn, có 100.000 cái đầu, và trên lưng của nó vác theo 500 con khỉ có hình dáng như lửa. Với dao lửa cầm trong tay, chúng lóc da của người tội, rồi ném nó vào núi lửa. Tâm của tội nhân sẽ hóa thành một con chó sói lửa và nó gặm nhấm xương của họ đến tận tủy. Với thân xác như một đống lửa, họ bỏ chạy ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, do họ ở trong núi lửa nên vĩnh viễn không thể thoát ra. Họ chịu muôn vàn khổ đau và cầu chết cũng chẳng thể được. Suốt hàng tỷ năm, người tội phải chịu đau đớn như thế.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

9. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Đại địa ngục Xỏ Mũi. Ở trong địa ngục này có 12 cái móc sắt và chúng dùng để móc mắt, tai, mũi, miệng, và lưỡi của tội nhân. Họ sẽ bị gậy đập và răng bị bẻ gãy. Da mặt của họ sẽ bị lột, rồi nó hóa thành những cục thịt và bị nhét vào trong miệng người tội. Sau đó những cục thịt này trở thành các mũi tên lửa khổng lồ, rồi chúng bắn thủng tim và xuyên đến chân của họ. Họ cầu chết nhưng cũng chẳng thể được. Suốt hàng tỷ năm, người tội phải chịu đau đớn như thế.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

10. Quả báo của những ai trộm cắp là họ sẽ đọa Địa ngục Mổ Lóc. Tội nhân sẽ nằm trên một cái bàn sắt và ngục tốt sẽ dùng dao lóc da và xẻo tim của họ. Mặc dù phải chịu sự thống khổ này nhưng họ sẽ không bao giờ chết. Suốt hàng tỷ năm, người tội phải chịu đau đớn như thế.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích trộm cắp và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'Sao gọi là giới không dâm dục? Giới không dâm dục có lợi ích của năm công đức và được chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai ngợi khen. Những ai không dâm dục sẽ trụ uy nghi của Phật và thân tỏa hương thơm như Phật. Những gì là năm?

1. Thức của mắt không dao động và không nhìn hình ảnh của dâm dục. Giả như khi thấy hình ảnh của dâm dục, họ sẽ thấy như những con giòi trong phân, như dao cứa tim, như lửa đốt mắt, và tâm chẳng dấy khởi ái luyến. Lửa dục trong con mắt tung hoành chuyển động dưới luật vô thường thì thử hỏi có gì để mến thương?

2. Không nghe âm thanh của dâm dục. Giả sử có nghe âm thanh của dâm dục thì thức của tai cũng không dao động. Âm thanh ngu si làm vui thích căn tai như thế sẽ kích động đến rừng rắn độc và nảy sanh những hạt giống của ái dục. Chúng gọi là giặc của gió. Khi chúng thổi qua căn tai thì sự nhận biết sai lệch dấy khởi. Chúng tựa như tiếng ngâm của quỷ tiệp tập, thử hỏi có gì để mến thương? Do phàm phu ngu muội yêu thích những tiếng vang huyễn hóa này nên chúng kích động đến các căn. Đây là những tiếng sương nhân gian từ sông si ái chảy trôi theo dòng năm dục. Nếu ai biết rõ chúng là giặc thì thức của tai sẽ không dao động.

3. Thức của mũi không dao động. Phải biết rằng mùi hương là từ tám gió sanh khởi. Do ngọn gió ngu si khuấy động và ngọn gió ái dục thổi đến, nên mới có hương thơm của hoa và những mùi hương khác sanh ra từ vọng tưởng điên đảo. Chúng từ thức của mũi khởi sanh, và miễn cưỡng gọi là mùi hương hoặc xưng là mỹ vị. Do thức của mũi kinh động nên mùi của cỏ hoa cây cối đều gọi là mùi hương. Do Như Lai nhiếp thân nên không ngửi có mùi thơm hay mùi hôi, và do liễu giải chúng chẳng chân thật nên không tán dương sự tiếp xúc của hương trần.

4. Thức của lưỡi không dao động. Họ sẽ không nói về danh lợi của thế gian và không tán dương việc hành dâm. Miệng của họ không bao giờ nói về dâm dục hoặc khoái lạc của chạm xúc. Họ không bám trụ vào chuyện cuồng mê hay dính líu với chuyện nhà cửa. Họ cũng không thích nói về những việc đáng yêu, bởi chúng chỉ tăng trưởng vô minh cho năm giặc si ái. Cho nên thức của lưỡi nơi chư Phật không dao động.

5. Tâm ý tịch nhiên bất động. Họ không khởi lòng dâm dục, không nhớ nghĩ về việc hành dâm, và không suy tưởng về vui sướng của dâm dục. Dâm căn của họ bất động và dâm thức của họ bất chuyển. Như tâm đã giải thoát, họ trụ nơi tịch diệt, ở thành thường lạc, và được an ổn vô vi. Khi Phật tâm tùy thuận tu học của người ấy trụ trong Chân Như, họ tiến thẳng vào 18 đại không và 9 loại tịch diệt.

Do chư Phật và Bồ-tát được năm công đức này nên thân hình thanh tịnh và luôn sanh trong hoa sen. Thân của các ngài tịnh diệu vô cấu và tâm cũng thanh nhàn. Bởi vậy chư Phật nói rằng giới không dâm dục là thanh tịnh tối thắng, công đức vô lượng, và đầy đủ năm lợi ích. Các ngài luôn mãi ngợi khen và tán dương giới không dâm dục là nhân của giải thoát. Dâm dục là sợi dây vô hình siết chặt vô cùng. Những ai bị nó siết buộc thì ví như con voi già bị lún trong vũng bùn của năm dục.

Nói rộng cho tất cả
Các tội về căn bổn
Cùng tội của dâm dục
Ta nay sẽ thuyết giảng

Các ông chú tâm nghe
Dâm trược diệt muôn hạnh
Nhấn chìm các thiền định
Chướng ngăn Đạo giải thoát

Thiện nam và tín nữ
Muốn cầu Đạo giải thoát
Rời xa ngục ba cõi
Hầm lửa sông năm dục

Chảo lửa núi hàn băng
Giải thoát sanh tử khổ
Trì tâm như chư Phật
Giữ giới không dâm dục

Muốn cầu trời trường thọ
Thọ mạng vô lượng kiếp
Phạm Thiên Chuyển Luân Vương
Giàu sang có bảy báu
Trì tâm như chư Phật
Giữ giới không dâm dục

Muốn được thấy chư Phật
Nghe Phật chứng Đạo Quả
Đầy đủ Sáu Thần Thông
Du hành mười phương cõi
Trì tâm như chư Phật
Giữ giới không dâm dụcDâm dục có mười tai họa. Những gì là mười?

1. Những ai tham dâm, cho dù được sanh lên trời làm Năng Thiên Đế để thọ vui sướng của năm dục, thì tâm của họ cũng thường say chẳng tỉnh, ví như con chó ăn trộm thức ăn vậy. Họ chìm trong dòng sông chảy xiết của năm dục.

2. Những ai tham dâm, cho dù được sanh làm vua với quyền lực như ý, thì họ cũng như làm nô lệ cho ái ân và bị những kẻ quê mùa sai khiến. Họ muốn được nhiều tài bảo mà không biết nhàm chán, ví như lửa thiêu đốt củi. Sau khi chết họ sẽ mất nước và đọa đường ác.

3. Những ai tham dâm sẽ luôn lệ thuộc vào người khác và bị sáu tên giặc truy đuổi. Người ấy được ví như con voi lớn mang nỗi khổ vô thường ở trên lưng và tâm của họ như con khỉ chẳng biết hoạn nạn. Do bị lửa dục thiêu đốt, họ chẳng nhận biết cha mẹ hay anh chị em. Do như heo chó chất chồng lên nhau, họ chẳng còn biết xấu hổ hay hổ thẹn.

4. Những ai tham dâm sẽ luôn uống đồ bất tịnh, như là máu của của nữ nhân. Suốt vô lượng kiếp, họ luôn sanh ra từ bào thai và nằm ở giữa các bộ phận dạ dày với đường ruột. Họ ở xung quanh với nội tạng và các loài trùng để mà làm y phục, và phải ăn uống nhờ qua các bộ phận của người nữ.

5. Những ai tham dâm sẽ có tâm ý như con dao bén và con mắt như cỗ xe lửa; chúng cắt xẻo và thiêu đốt tạng công đức giới hạnh của họ.

6. Những ai tham dâm mà khi đến thăm hàng quý tộc, kẻ ấy sẽ đốt lửa phiền não với củi tham dục và ý của họ muốn cướp đoạt tựa như quỷ bạo ác. Khi đến thăm hàng Phạm Chí, kẻ ấy chẳng biết xấu hổ hay hổ thẹn, tựa như nhà ảo thuật chỉ làm các trò yêu ma và nói những chuyện bất tịnh. Khi đến thăm hàng Đạo Nhân, kẻ ấy chẳng biết nương tựa vào các ngài. Các căn của họ dao động ví như keo dính trên cỏ. Căn ý của họ bị nhiễm ô của ái dục với phiền não bao phủ. Sáu căn của họ bốc lửa, thiêu đốt căn lành và phá diệt nghiệp thanh bạch tịnh hạnh ở những đời trước. Khi họ nhấc tay động chân thì chúng tựa như những con dao bén. Con mắt của họ tựa như ngọn lửa dữ, miệng như quỷ bạo ác, và những lỗ chân lông khắp toàn thân bị sai khiến bởi lửa dâm.

7. Những ai tham dâm sẽ gây tạo tám loại nghiệp. Họ giết hại chúng sanh. Họ làm những dụng cụ sát sanh, như là dao, kiếm, và gậy. Họ phối hợp trai gái với nhau. Họ nói đại vọng ngữ. Họ uống rượu ca nhảy. Họ tạo lập môi trường hành dâm. Hoặc họ lại trộm cắp. Họ dùng mọi vật báu để trang sức cho cái thân xác bị muôn loài trùng làm ổ. Do bị tâm sai khiến, mắt của kẻ ấy chuyển động như con chó hung ác chuyên trộm ăn đồ vật xú uế.

8. Những ai tham dâm sẽ bị dâm dục sai khiến. Tâm của họ sẽ như đám lửa lớn và cũng như khối sắt nặng kéo thẳng xuống. Chúng phá diệt tịnh hạnh và khiến họ chắc chắn sẽ đọa địa ngục.

9. Những ai tham dâm thì sau khi mạng chung, như chừng khoảnh thời gian ném viên ngọc, họ nhất định sẽ đọa Địa ngục Xích Đồng. Chiều dài và rộng của Địa ngục Xích Đồng là 7.000 yojana và hình dáng của nó giống như một rừng hoa bằng đồng. Bên dưới có một cái giường sắt. Trên giường lại có một trụ đồng tám cạnh đang bốc cháy với độ cao là 100.000 yojana. Ở trên chóp của trụ đồng có một cái gương. Ở trong gương tự nhiên hiện ra những hình ảnh của người nữ hoặc người nam. Khi niệm ái của người tham dâm dao động đến các tình căn, lửa ở giường sắt đồng thời khởi lên, hoa đồng hóa làm những cây đinh sắt nóng to lớn, và trụ đồng biến thành chảo đồng nung sôi bỏng. Khi giường sắt bốc cháy, ảnh tượng của người nữ hóa thành chó và ảnh tượng của người nam hóa thành dao. Chúng xua đuổi tội nhân và làm cho họ chịu khổ muôn vàn, như là bắt họ nuốt viên sắt nóng và uống nước đồng sôi. Suốt vô lượng năm của thọ mạng một kiếp, họ cầu chết cũng chẳng thể được.

10. Những ai tham dâm sẽ không thấy Phật. Việc này ví như họ bị mây dày che phủ. Do đã phá hủy tịnh hạnh, họ nhất định sẽ đọa Địa ngục Vô Gián. Thân của kẻ ấy sẽ đầy chật trong địa ngục này và thọ mạng của họ là một kiếp. Tội nhân sẽ triển chuyển thọ sanh ở đó từ kiếp này đến kiếp khác.

Bấy giờ Diêm Vương la mắng tội nhân rằng:

'Ngươi ưa thích dâm dục và bây giờ phải chịu đau đớn như thế. Sự thống khổ này có vui chăng? Nay ngươi sẽ phải trải qua hàng tỷ kiếp để trả nợ, và cho dù là thế thì vẫn không trả hết.'

Sau khi thọ mạng ở địa ngục chấm dứt, họ sẽ sanh làm chim bồ câu, hoặc thọ thân rồng hay rắn. Do đã ô uế tịnh hạnh nên suốt trăm ngàn đời, họ sẽ không thấy Phật, không nghe Pháp, và vĩnh viễn không đắc Đạo."

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

"Dâm dục chẳng đoạn tuyệt
Tương tục sanh chúng sanh
Vô minh là căn gốc
Bị dao già chết bức

Rừng rắn độc tàn hại
Túi da máu bất tịnh
Như giòi bọ thích phân
Kẻ thâm dâm cũng vậy

Chín lỗ chảy lửa dục
Ái ân như gai độc
Điên đảo vọng kiến khởi
Sanh ái do huyễn hoặc

Trơn mịn của nữ sắc
Như cây nở hoa dại
Bị gió thổi nát tan
Hoa héo trùng làm ổ

Sắc đẹp như bình vẽ
Máu mủ nhỏ từng giọt
Bình đầy lại rỉ chảy
Bất tịnh tràn ra ngoài
Mắt thấy nước ô uế
Như chó trộm tham dâm

Hãy tự diệt tham ái
Nhất tâm quán bất tịnh
Hãy uống nước cam lộ
An trụ thành tịch diệt"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có ai gìn giữ thân tâm không làm việc dâm dục, giữ mắt không nhìn hình sắc dâm dục, giữ tai không nghe âm thanh dâm dục, giữ mũi không ngửi mùi hương dâm dục, và giữ lưỡi không nếm mùi vị dâm dục, thì đó gọi là đầy đủ trí tuệ để tu hành Tám Chánh Đạo. Những ai không hành dâm, thân tâm của họ sẽ thanh tịnh, ví như hoa sen không dính bụi dơ. Họ sẽ thành tựu Quả Nhập Lưu, Quả Nhất Lai, Quả Bất Hoàn, Đạo Ứng Chân, Đạo Độc Giác, và cho đến Đại Đạo vô thượng. Đây đều là từ thanh tịnh của việc không dâm dục.Bốn nghiệp ác của lời nói gồm có: nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, nói thêu dệt, và nghiệp ác thứ năm là ca ngợi lời nói tà kiến.

[Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:]

"Nếu ai không nói dối
Giảng giới không vọng ngữ
Gìn giữ như lời Phật
Luôn nói lời thành thật
Người ấy sanh lên trời
Miệng hương tỏa chư thiên

Giả như sanh nhân gian
Trang nghiêm với hương thơm
Ví như nước núi hương
Chảy vào sông tịch diệt

Nếu không nói đâm thọc
Trong lòng cũng chẳng hai
Lưỡi họ như chư Phật
Cánh sen che khuôn mặt

Năm loại màu ánh sáng
Phóng ra từ nơi miệng
Luôn nói Pháp đại nhân
Chí thành không đâm thọc

Nếu không nói lời ác
Mới là đại trượng phu
Đoan chánh giữa hàng người
Tất cả đều mến thấy
Như mùi hương đàn thơm

Nếu không nói thêu dệt
Miệng luôn tỏa diệu hương
Ví như hoa sen xanh
Nơi sanh sẽ gặp Phật
Ngữ nghiệp thật thanh tịnh

Tà kiến nếu chẳng khen
Không bàn nghiệp tà kiến
Nơi sanh luôn xuất gia
Chánh mạng luôn đầy đủ
Như Phật trụ tịch diệt
Đều từ lời thành thật"Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Năm lỗi lầm của lời nói sẽ dẫn đến năm nghiệp ác thâm trọng. Những gì là năm?

1. Kẻ nói dối sẽ phỉ báng người khác, không nghe nhưng nói là nghe, không thấy nhưng nói là thấy, hoặc chưa đắc Đạo nhưng nói là đắc Đạo. Kẻ ác như thế, tuy chưa mắc bệnh nhưng họ tựa như con chó ghẻ vậy."

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

"Cho dù khắp thiên hạ
Lữa dữ viên sắt nóng
Thiêu hủy tất cả người
Giặc này vẫn chưa bằng
Cái gì là đại tặc?
Đó là kẻ nói dối

Giả sử khắp đốt xương
Bốc lửa thành đồng nung
Bị nuốt bởi núi đao
Chảo sôi dao cắt xẻo
Nghiền thân thành đống lửa
Khổ này chưa là ác
Vọng ngữ rất độc hại
Thiêu hủy phước trời người

Kẻ đó đọa Vô Gián
Chân là bánh xe đao
Lưỡi là rắn độc sắt
Miệng lửa thiêu Đại Thiên
Mắt như viên sắt nứt

Chảo sôi trút đồng nung
Thiêu diệt hoa căn lành
Họ tất đọa đường ác
Vô lượng ức ngàn kiếp
Cầu thoát cũng chẳng được

Kẻ đại ác như thế
Toàn thân là núi lửa
Thiêu hủy mọi căn lành

2. Kẻ nói lời ác, cho dù miệng có ngậm hương thơm đi nữa thì vẫn hôi như xác chết. Kẻ đó luôn ưa nói những việc không tốt của người khác; miệng thốt ra lời như gai, như đao, như kiếm, như cây kích, như phân, như nước tiểu, như trùng, và như mủ. Dẫu cho hương thơm nhất trên trời và nhân gian thì cũng không bằng lời thiện; hôi thối nhất trong ba cõi, không gì sánh bằng lời ác. Những gì thốt ra ở trong miệng của kẻ nói lời ác thì ví như những viên sắt tuôn mưa và chúng thiêu hủy nhà của người khác. Tương lai, kẻ đó sẽ đọa đại địa ngục, bị sắt nóng đốt thân và phải uống nước sắt nóng. Giả như họ được sanh ở nhân gian thì sẽ sanh làm người mắc bệnh hủi hoặc sanh làm chó ghẻ. Suốt vô lượng kiếp, họ sẽ luôn ăn máu mủ. Đó là bởi tâm niệm của họ toàn là bất thiện nên phải tương ứng với quả ác.

3. Kẻ nói đâm thọc thì lời nói ví như lửa và nước. Kẻ đó nói rằng do mình làm nhưng thật chẳng có làm. Khi người khác làm lành và nói lời thành thật, kẻ ấy ngang ngược bảo là sai. Những gì người khác không làm, kẻ ấy ngang ngược bảo là do họ làm. Bởi vậy mọi người sẽ chẳng bao giờ thích thấy kẻ đó. Sau khi chết, kẻ ấy nhất định sẽ đọa đại địa ngục và bị cưa đồng cắt lưỡi ra thành vài ngàn miếng.

4. Kẻ nói thêu dệt thì lời nói đảo lộn trên dưới và giễu cợt vô độ. Với ngôn từ khôn khéo, kẻ đó nói lời vô ích, nói lời bất lợi, nói lời vô nghĩa, nói lời ca tụng năm dục, nói lời không thấu hiểu, nói lời đen tối, và lời của họ tựa như rừng gai móc lấy chúng sanh. Bởi vậy kẻ đó bị quả báo ác sau khi mạng chung, là sẽ đọa Địa ngục Rừng Gai. Nơi đây có trăm ngàn cây gai sắt sẽ móc lưỡi của họ và xé làm trăm ngàn miếng.

5. Kẻ ca ngợi lời nói tà kiến thì ví như người có cái miệng lửa hừng hực và nó thiêu đốt mọi căn lành. Kẻ đó sẽ không có cha, không có mẹ, không có Phật, không có Pháp, không có chư Tăng, không có bậc Ứng Chân, không có bậc Độc Giác, không có thầy, không có bạn, và không có Thiện Tri Thức. Tâm của họ tựa như cuồng phong thổi tróc tất cả cây cối cùng với căn lành của chúng. Đây là tên đại tặc nói không nhân quả. Miệng của họ ví như nước lớn tràn ngập ba cõi. Họ dâm dục vô độ, bỡn cợt với đồng bọn, tạo năm tội vô gián, và đoạn tuyệt trí tuệ. Họ phạm bốn giới nghiêm trọng và cho đến các tội vô gián, tất cả đều là từ tà kiến với ác tâm điên đảo. Cho nên, khi ngọn gió tà thổi dao động cái miệng độc ác bất thiện của kẻ đó, thì từ trong lửa của Địa ngục Vô Gián sẽ có những cây gai bằng sắt mọc ra ở trên lưỡi của họ.

Với lời nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, nói thêu dệt, và ca ngợi tà kiến như thế, kẻ đại ác này tuy ở thế gian do bốn đại và năm uẩn tạo thành, nhưng khi ở địa ngục thì sẽ biết rằng yếu tố đất tức là núi sắt, rừng đao, và cây cối bằng kiếm. Kẻ ấy sẽ bị tàn hại bởi trăm ngàn cây gai sắt, vô số trùng sắt, và chim quạ mỏ sắt. Kẻ ấy sẽ bị lưới sắt và xe sắt cán đứt thân thể của mình. Kẻ ấy sẽ biết rằng nước tức là đồng nung và vô số chảo sôi đựng những viên sắt nóng. Những dòng chảy của phân sôi với sắt bỏng sẽ chảy ở giữa các đốt xương của họ. Kẻ ấy sẽ biết rằng khắp mỗi đốt xương lớn nhỏ tự nhiên giống như trụ đồng, rồi lửa đồng thời từ sáu căn khởi lên và thiêu hủy thân tâm của họ. Kẻ ấy sẽ biết rằng yếu tố của gió tựa như mưa đá đến từ khe núi, và biết rằng vô số rừng đao với trăm ngàn cây cối bằng kiếm được chuyển động bởi chân tay của họ. Kẻ ấy sẽ biết rằng năm uẩn chính là năm tên giặc. Ở địa ngục được canh giữ bởi 18 quỷ bạo ác của Diêm Vương, kẻ ấy sẽ biết rằng thức là sắt nóng đầy rẫy Địa ngục Vô Gián và hình trạng của chúng tựa như đồng nung.

Có những kẻ tự cao, khỏe mạnh, và đa lực, hoặc những kẻ nói lời xấu ác, mắng chửi phỉ báng, và hủy mạ người khác. Giờ thì họ ở nơi nào?"

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Những ai ca ngợi tà kiến cùng với nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, và nói thêu dệt, chẳng những chỉ làm tên giặc của một người mà là tên đại tặc của hết thảy chư thiên và thế nhân. Đây ví như bọn giặc hung bạo uy mãnh có thể thiêu hủy một thành phố và giết hại tất cả dân chúng trong bốn châu thiên hạ. Kẻ đó sẽ chuốc lấy tội báo có nhiều chẳng?"

Ngài Thu Lộ Tử thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nghiệp tội của kẻ đó sẽ lớn như núi Diệu Cao và chẳng thể suy lường."

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Mặc dù kẻ đó sẽ chuốc lấy tội báo nghiêm trọng, nhưng sẽ không bằng những ai ca ngợi tà kiến cùng với nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, và nói thêu dệt; dẫu chỉ tạo nghiệp như thế trong một thoáng thì họ cũng sẽ chuốc lấy tội báo cực trọng rồi. Sau khi mạng chung, họ sẽ đọa đại địa ngục để thọ khổ vô cùng suốt vô lượng kiếp. Cho dù 100.000 Đức Phật thì cũng không thể cứu họ. Chư Phật quán sát những kẻ phạm tội hủy báng Pháp đó cùng với các địa ngục trong mười phương, thì đồng thời sanh ra và diệt mất. Vì thế, người trí phải nên nhiếp thân và gìn giữ lời nói."Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nếu có ai thọ trì giới của Mười Nghiệp Lành này và phá hủy mười nghiệp ác, họ sẽ sanh lên trời để làm Phạm Thiên Vương, hoặc khi sanh xuống nhân gian thì sẽ làm vua Chuyển Luân. Do bởi tu hành Mười Nghiệp Lành, họ sẽ vĩnh viễn lìa xa ba đường ác, ví như nước chảy vào biển tịch diệt. Còn những ai hủy phạm giới của Mười Nghiệp Lành, họ sẽ đọa đại địa ngục để chịu các khổ não suốt vô lượng đời.

Này Thu Lộ Tử! Ông hãy khéo thọ trì Pháp sự nghiệp và giới của Mười Nghiệp Lành để phá hủy mười nghiệp bất thiện."

Khi ngài Thu Lộ Tử cùng các đại chúng nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh Thọ Giới Mười Nghiệp Lành


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 15/11/2016 ◊ Cập nhật: 15/11/2016

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
yojana: dô cha na
Đang dùng phương ngữ: BắcNam