Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển thượng


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su]. Tất cả đều là các bậc Ứng Chân với các lậu đã tận.

Lại có các vị đại Bồ-tát, với Từ Thị Bồ-tát và Diệu Cát Tường Bồ-tát làm thượng thủ. Ngoài ra còn có vô số trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, trì minh tiên, và các thiên nữ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ẩm Quang:

"Này Đại Ẩm Quang! Vì muốn cho các vị sơ phát tâm Bồ-tát được thành thục tất cả thiện căn, nên nay Ta sẽ thuyết Pháp này. Các ông hãy lắng nghe và khéo tư duy."

Khi ấy ngài Đại Ẩm Quang bạch Phật rằng:

"Lành thay, thưa Thế Tôn! Con xin lắng nghe và thọ trì."Đức Phật bảo:

"Này Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Định Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Ly Trần Bộ Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ siêu việt 100 kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đại Giác Tràng Trang Nghiêm Diệu Ái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Liên Hoa Thủ. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Liên Hoa Thủ Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và cho đến sẽ luôn được hóa sanh từ hoa sen. Dù người ấy ở thế gian nhưng sẽ không bị nhiễm ô và siêu việt tất cả pháp bất thiện. Họ sẽ ví như hoa sen không bị nước thấm và sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Ly Trần Tạng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong Phật độ ấy có một vị đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh. Ngài kế đến sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở nơi đó, hiệu là Chư Thánh Cát Tường - Viên Mãn Tối Thượng - Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và danh hiệu của Nhật Quang Minh Đại Bồ-tát, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và nương ánh sáng của Phật mà chiếu soi các Pháp lành. Họ sẽ chẳng còn đọa ba đường ác, không có hoài nghi hay sợ hãi, và sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đắc Tự Tại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Nhất Bảo Cái Tối Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ không sanh trong tầng lớp hạ tiện, và cũng không sanh trong gia đình bần cùng. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn sanh trong vương cung. Ở mọi nơi sanh ra, cha mẹ của họ sẽ không chướng ngại họ. Người ấy sẽ không có bệnh tật và không bị giàu sang làm chướng ngại. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thanh Tịnh Tạng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Khi tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở xưa, Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia đã phát đại thệ nguyện rằng:

'Nguyện con khi thành Phật ở vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu con, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì ở đời đời kiếp kiếp, người ấy sẽ luôn được xuất gia. Khi đã được xuất gia, họ sẽ đắc 1.000 môn chánh định. Ở trong mỗi chánh định, người ấy lại chứng trăm ức nayuta [na du ta] môn chánh định. Đối với các môn chánh định đã chứng đắc, họ vĩnh viễn sẽ không tiêu mất. Người ấy có thể chiêm ngưỡng, đảnh lễ, và nghe Pháp ở nơi của 10.000 vị Phật quá khứ đã vào tịch diệt. Ở trong đời hiện tại và vị lai, họ thấy Phật nghe Pháp cũng lại như thế. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.'

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì mọi việc làm và điều cầu mong của người ấy đều sẽ được như ý.Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Họ sẽ thành tựu lời nói tín thuận và được biện tài vô ngại.

Này Đại Ẩm Quang! Ở trên cõi trời hay nhân gian, lời ăn tiếng nói của họ là đệ nhất và không bị người khác làm khiếp sợ. Người ấy sẽ luôn được biện tài vô ngại.

Lại nữa! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào mà có thể xưng niệm danh hiệu của Đức Phật kia, thì lúc nghe Pháp, người ấy sẽ được thánh tướng của Phật hiện ra ở trước mặt. Đối với các Pháp chưa từng bao giờ nghe qua, họ sẽ có thể tùy thuận tu học, thọ trì, và liền đắc vô biên ức nayuta trăm ngàn Tùy Chuyển Tổng Trì.

Lại nữa! Mọi điều ước mong của tất cả hữu tình ở trong châu Thắng Kim này, người ấy đều có thể biết. Sau đó, họ tùy theo sự hiểu biết và tín tâm của những chúng sanh kia mà khéo thuyết Pháp cho họ. Người ấy sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt vô số ức nayuta trăm ngàn kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.

Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Hết quyển thượng


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Hộ (962-1058)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 3/11/2014 ◊ Cập nhật: 3/11/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ: BắcNam