Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì


Phần Tựa


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật Năng Nhân Tịch Tĩnh ở tại Đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ-tát trên núi Quang Minh. Tòa sư tử báu Ngài ngồi, dùng toàn là vô lượng tạp bảo châu như ý để trang nghiêm và có 100 tràng phan báu treo xung quanh.

Lúc bấy giờ Như Lai đang ngồi trên tòa báu và sắp muốn diễn nói tổng trì. Khi ấy có vô số Bồ-tát cùng hội họp với Ngài.

Tên các ngài là: Tổng Trì Vương Bồ-tát, Bảo Vương Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Hoa Nghiêm Bồ-tát, Đại Trang Nghiêm Bồ-tát, Bảo Tạng Bồ-tát, Đức Tạng Bồ-tát, Kim Cang Tạng Bồ-tát, Hư Không Tạng Bồ-tát, Từ Thị Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát, và các vị khác như thế.

Hết thảy chư đại Bồ-tát đều là những vị đại Pháp Vương Tử đã được quán đảnh.

Lại có vô lượng vô số các vị đại Thanh Văn. Tất cả đều tu hạnh Ứng Chân và đã chứng Địa Thứ Mười, với ngài Đại Ẩm Quang làm thượng thủ.

Lại có vô lượng chư thiên từ cõi Phạm Thiên cùng hội họp, với Thiện-tra Phạm Vương làm thượng thủ.

Lại có vô lượng thiên tử từ các tầng trời ở cõi dục cùng hội họp, với Gopaka [gô ba ca] Thiên Tử làm thượng thủ.

Lại có vô lượng Hộ Thế Tứ Vương cùng hội họp, với Trì Quốc Thiên Vương làm thượng thủ.

Lại có vô lượng trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân cùng hội họp, với Thiên Đức Đại Long Vương làm thượng thủ.

Lại có vô lượng thiên nữ từ các tầng trời ở cõi dục cùng hội họp, với Thiên nữ Đồng Mục làm thượng thủ.

Lại có vô lượng thần hư không, thần sông biển, thần suối nguồn, thần ao hồ, thần dược thảo, thần cây rừng, thần nhà cửa, thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa, thần đất đai, thần núi, thần đá, thần cung điện, và các vị thần như thế đều đến hội họp.

Tổng Trì Vương Bồ-tát Thỉnh Pháp


Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát từ trong đại hội, bí mật phóng ánh sáng thần thông, chiếu sáng các cõi nước trong mười phương cùng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này đều thành sắc vàng. Tất cả thiên cung, long cung, và cung điện của chư tôn thần thảy đều chấn động. Sông lớn, sông nhỏ, biển cả, núi Thiết Vi, núi Diệu Cao, núi Đất, và núi Đen cũng đều chấn động dữ dội. Nhật nguyệt hỏa châu và ánh sáng của tinh tú thảy đều chẳng hiện.

Khi Tổng Trì Vương Bồ-tát thấy tướng lạ hy hữu chưa từng có này, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và dùng kệ hỏi Phật, là ai đã phóng ra tướng thần thông như thế.

Ngài dùng kệ hỏi rằng:

"Ai trong hôm nay thành chánh giác
Phóng đại quang minh khắp thế này
Mười phương Phật độ đều sắc vàng
Đại Thiên Thế Giới cũng như vậy

Ai trong hôm nay được tự tại
Phóng ra hy hữu sức uy thần
Vô biên Phật quốc đều chấn động
Cung điện long thần cũng chẳng an

Nay toàn đại chúng khởi lòng nghi
Chẳng rõ nhân duyên sức của ai
Là Phật Bồ-tát đại Thanh Văn
Phạm Thiên trời ma hay thiên đế

Ngưỡng mong Thế Tôn đại từ bi
Giải nói thần thông do cớ đâu"

Duyên Khởi và Phương Pháp Phát Nguyện


Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ-tát:

"Thiện nam tử! Các ông nên biết rằng, nay ở trong Pháp hội đây có một vị đại Bồ-tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại. Từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu đại từ đại bi và khéo có thể tu tập vô lượng môn tổng trì. Ngài vì muốn các chúng sanh được sự an lạc nên đã bí mật phóng sức đại thần thông như thế."

Khi Phật nói lời ấy xong, lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, rồi hướng về Đức Phật, chắp tay và bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Con có Đại Bi Tâm Chú và bây giờ muốn tuyên thuyết, hầu khiến cho các chúng sanh được an lạc, tiêu trừ tất cả bệnh, được trường thọ và nhiều sự lợi ích; diệt trừ hết thảy nghiệp ác trọng tội, lìa khỏi chướng nạn, trong tất cả pháp được thanh tịnh và các công đức đều tăng trưởng; thành tựu hết thảy mọi căn lành, xa lìa tất cả những việc hãi sợ, và mau có thể mãn túc tất cả các điều cầu mong. Kính mong Thế Tôn từ mẫn hứa khả."

Đức Phật bảo:

"Thiện nam tử! Ông vì lòng đại từ bi nên muốn tuyên thuyết thần chú để khiến chúng sanh an vui. Nay chính là lúc. Ông nên mau nói. Như Lai sẽ tùy hỷ và chư Phật cũng vậy."

Quán Thế Âm Bồ-tát lại bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Con nhớ vào vô lượng ức kiếp thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật Thế Tôn kia đã thương xót con cùng tất cả các chúng sanh nên đã tuyên thuyết Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì.

Ngài dùng bàn tay sắc vàng xoa trên đỉnh đầu của con và nói lời như vầy:

'Thiện nam tử! Ông nên thọ trì tâm chú này để rộng vì hết thảy chúng sanh trong đời ác vị lai mà làm cho họ an vui và được sự lợi ích lớn.'

Lúc đó con mới trụ ở Địa Thứ Nhất, nhưng vừa nghe thần chú này, liền siêu vượt đến Địa Thứ Tám.

Khi ấy do tâm sanh hoan hỷ, con liền phát lời thệ nguyện rằng:

'Vào đời vị lai, nếu con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, thì hãy khiến thân con lập tức đầy đủ ngàn tay ngàn mắt.'

Sau khi phát nguyện xong, trên thân con tức khắc đều trọn đủ ngàn tay ngàn mắt. Khắp các quốc độ trong mười phương, đại địa chấn động sáu cách. 1.000 Đức Phật trong mười phương đều phóng quang minh chiếu đến thân con cùng chiếu soi vô biên thế giới khắp mười phương.

Từ đó về sau, con lại ở vô lượng Đạo Tràng và trong vô lượng Pháp hội của chư Phật, lại có thể nghe và đích thân thọ trì thần chú này. Tâm sanh thêm hoan hỷ, hớn hở vô cùng và được siêu việt vô số ức kiếp sanh tử vi tế.

Từ đó đến nay, con thường trì tụng và chưa từng xao lãng. Do bởi trì chú này, nơi nào con sanh ra cũng luôn ở trước chư Phật, hóa sanh từ hoa sen và không thọ thân từ bào thai.

Nếu có những vị Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, đồng nam, hay đồng nữ nào muốn thọ trì đọc tụng và đối với các chúng sanh khởi lòng từ bi, thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vầy:

'♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm mở mắt trí tuệ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện lành.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền trí tuệ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt ra biển khổ.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau đắc Giới Định Đạo.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi tịch diệt.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau vào nhà vô vi.
♪ Quy mạng Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh.

Nếu con hướng núi đao, núi đao tự gãy nát.
Nếu con hướng dầu sôi, dầu sôi tự khô cạn.
Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu tan.
Nếu con hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ.
Nếu con hướng phi thiên, ác tâm tự điều phục.
Nếu con hướng bàng sanh, chứng đắc đại trí tuệ.'

Khi phát nguyện ấy xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu con và cũng như chuyên niệm Đức Bổn Sư của con là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Kế đó mới tụng thần chú này. Như mỗi đêm tụng đủ năm lần, họ sẽ diệt trừ tỷ ức kiếp sanh tử trọng tội."

Tất Cả Ước Mong Đều Được Như Ý


Quán Thế Âm Bồ-tát lại thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi Chương Cú, thì lúc gần mạng chung, mười phương chư Phật đều đến và cầm tay hành giả. Như họ muốn vãng sanh ở Phật độ nào thì sẽ tùy theo sở nguyện mà đều được vãng sanh."

Lại thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, như còn đọa ba đường ác, con nguyện sẽ không thành chánh giác.

Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà chẳng được sanh ở quốc độ của chư Phật, con nguyện sẽ không thành chánh giác.

Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà chẳng được vô lượng chánh định và biện tài, con nguyện sẽ không thành chánh giác.

Nếu chúng sanh nào trì tụng Đại Bi Thần Chú, mà tất cả mọi điều cầu mong đều chẳng được toại ý ở trong đời hiện tại, thì thần chú này không gọi là Đại Bi Tâm Tổng Trì--duy trừ bất thiện và không chí thành.

Nếu người nữ nào nhàm chán thân nữ và muốn thành thân nam tử, họ trì tụng chương cú của Chú Đại Bi, như đời sau chẳng chuyển thân nữ thành thân nam, con nguyện sẽ không thành chánh giác. Giả sử dù sanh một chút lòng nghi thì sẽ không được toại.

Nếu chúng sanh nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của Thường Trụ, dù 1.000 Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì họ cũng chẳng có cơ hội sám hối. Dù có sám hối thì cũng chẳng diệt trừ. Nhưng nay, khi họ trì tụng Đại Bi Thần Chú, tội ấy liền tiêu tan.

Nếu có người nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của Thường Trụ, họ phải đối với mười phương chư đạo sư sám hối thì mới diệt trừ. Nhưng nay, khi họ trì tụng Chú Đại Bi, thì mười phương chư Phật liền đến chứng minh. Hết thảy tội chướng đều sẽ tiêu trừ.

Tất cả nghiệp ác trọng tội, như là mười nghiệp ác, năm tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy báng Pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư Tăng, và làm ô uế người tu tịnh hạnh. Hết thảy đều sẽ diệt trừ.

Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sanh lòng nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất, hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau."

15 Loại Sinh Tốt và 15 Loại Chết Xấu


Lại thưa với Phật rằng:

"Thưa Thế Tôn! Nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi Tâm Chú, họ sẽ được 15 loại sanh tốt và không thọ 15 loại chết xấu.

Những loại chết xấu đó là:

1. Không chết do đói khát khốn khổ.
2. Không chết do đánh đập lao tù.
3. Không chết do oan gia kẻ thù.
4. Không chết do quân trận tương tàn.
5. Không chết do cọp sói thú dữ.
6. Không chết do rắn độc bọ cạp.
7. Không chết do nước dìm lửa đốt.
8. Không chết do trúng phải thuốc độc.
9. Không chết do trúng ngải làm hại.
10. Không chết do điên cuồng loạn trí.
11. Không chết do núi lở cây ngã.
12. Không chết do ác nhân trù ếm.
13. Không chết do tà thần ác quỷ.
14. Không chết do ác bệnh ngặt nghèo.
15. Không chết do tự sát tự tử.

Phàm ai trì tụng Đại Bi Thần Chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là:

1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân.
2. Thường sanh ở nước lành.
3. Thường gặp thời đại tốt.
4. Thường gặp bậc thiện hữu.
5. Các căn luôn đầy đủ.
6. Đạo tâm thuần thục.
7. Không phạm giới cấm.
8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận.
9. Tài vật ẩm thực luôn phong phú.
10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp.
11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt.
12. Mọi sự cầu mong đều được toại ý.
13. Trời rồng thiện thần thường hộ vệ.
14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe Pháp.
15. Khi nghe Chánh Pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu.

Nếu có người trì tụng Đại Bi Thần Chú thì sẽ được 15 loại sanh tốt như vậy. Tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh lười biếng."

Quán Thế Âm Bồ-tát Tuyên Thuyết Đại Bi Chú


Khi Quán Thế Âm Bồ-tát ở trước chúng hội nói lời ấy xong, ngài chắp tay đứng thẳng và đối với chúng sanh khởi lòng đại bi. Trên khuôn mặt mỉm cười và liền thuyết thần diệu chương cú Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì.

Chú thuyết như vầy:

|| namo ratna-trayāya
|
| nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya
|
| oṃ sarva-bhayeṣu trāṇatasya
|
| namaḥ kṛta imam āryāvalokiteśvaraṃ dhāvanam anārakini hṛt
|
| mahā pāṭhāsya me sarva-artha-duḥ-śubhaṃ
|
| ajeyaṃ sarva-sādhanāḥ mahā-sādhana
|
| mahā-gharma-bhā-dhāto
|
| tadyathā oṃ avaro he loka te kāra te
|
| ye hṛd - mahā bodhisattvaḥ
|
| saha saha māra-mārā
|
| mahe mahe arthayān kuru kuru
|
| kāmān dhuru dhuru bhājayate mahā bhājayate
|
| dhara dhara dhṛti-īśvarāya
|
| cala cala mama bha māram utsāiḥ
|
| ehy ehi śīnāś śīnā arasān varāḥ śālīḥ
|
| bhāsa bhāsān vara śayāḥ
|
| hulo hulo mārā hulo hulo hṛt
|
| sāra sāra siri siri suru suru
|
| bodhyā bodhyā bodhaya bodhaya amiteryāḥ
|
| nārakini dhṛṣṇunā pāya mānāḥ svāhā
|
| siddhāya svāhā
|
| mahā-siddhāya svāhā
|
| siddha-yogeśvarāya svāhā
|
| anārakini svāhā
|
| amāranāra svāhā
|
| śīla-sam-amoghāya svāhā
|
| saha mahā-asiddhāya svāhā
|
| ca kīla-asiddhāya svāhā
|
| padam akṣitāya svāhā
|
| nārakini pa-gharāya svāhā
|
| mahārṣaṃ karāya svāhā
|
| namo ratna-trayāya nama āryāvalokiteśvarāya svāhā
|
| oṃ sidhyantu mantra-padāya svāhā ||

|| nam mô, rách na - tray da da
|
| nam ma, a ri a qua lô ki te sờ qua ra da, bô đi sách toa da, ma ha sách toa da, ma ha ca ru ni ca da
|
| ôm, sa qua - ba de su, tra na ta sy a
|
| nam ma ha, cờ ri ta, i măm, a ri a qua lô ki te sờ qua râm, đa va nam, a na ra ki ni, hê ri te
|
| ma ha, ba tha sy a, me, sa qua - a tha - đu hu - sú bâm
|
| a chay giâm, sa qua - sa đa na ha, ma ha - sa đa na
|
| ma ha - ga ma - ba - đa tô
|
| ta đi a tha, ôm, a va rô, he, lô ca, te, ca ra, te
|
| de, hê ri te - ma ha, bô đi sách toa ha
|
| sa ha, sa ha, ma ra - ma ra
|
| ma he, ma he, a tha dan, cu ru, cu ru
|
| ca man, đu ru, đu ru, ba chay da te, ma ha, ba chay da te
|
| đa ra, đa ra, đờ ri ti - i sờ qua ra da
|
| cha la, cha la, ma ma, ba, ma ram, út sai hi
|
| e hy, e hi, sín na, sín na, a ra san, va ra ha, sa li hi
|
| ba sa, ba san, va ra, sa da ha
|
| hu lô, hu lô, ma ra, hu lô, hu lô, hê ri te
|
| sa ra, sa ra, si ri, si ri, su ru, su ru
|
| bô đi da, bô đi da, bô đây da, bô đây da, a mi te ri da ha
|
| na ra ki ni, đờ ri si nu na, ba da, ma na ha, sờ qua ha
|
| sít đây da, sờ qua ha
|
| ma ha - sít đây da, sờ qua ha
|
| sít đà - dô ghe sờ qua ra da, sờ qua ha
|
| a na ra ki ni, sờ qua ha
|
| a ma ra na ra, sờ qua ha
|
| si la - sam - a mô ga da, sờ qua ha
|
| sa ha, ma ha - a sít đây da, sờ qua ha
|
| cha, ki la - a sít đây da, sờ qua ha
|
| ba đam, ác sít tây da, sờ qua ha
|
| na ra ki ni, ba - ga ra da, sờ qua ha
|
| ma ha ri sâm, ca ra da, sờ qua ha
|
| nam mô, rách na - tray da da, nam ma, a ri a qua lô ki te sờ qua ra da, sờ qua ha
|
| ôm, sít điện tu, man trà - ba đây da, sờ qua ha ||

Khi Quán Thế Âm Bồ-tát tuyên thuyết thần chú này xong, đại địa chấn động sáu cách. Trời mưa hoa báu rải xuống rực rỡ. Hết thảy mười phương chư Phật đều hoan hỷ, còn thiên ma ngoại đạo khiếp sợ đến lông tóc dựng đứng. Tất cả chúng hội đều được chứng Quả. Có vị đắc Quả Nhập Lưu. Có vị đắc Quả Nhất Lai. Có vị đắc Quả Bất Hoàn. Có vị đắc Đạo Ứng Chân. Hoặc có vị đắc Địa Thứ Nhất, Địa Thứ Nhì, Địa Thứ Ba, Địa Thứ Tư, Địa Thứ Năm, và cho đến Địa Thứ Mười. Vô lượng chúng sanh phát khởi Đạo tâm.

Hình Mạo và Tướng Trạng của Thần Chú


Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, chắp tay cung kính và thưa với Quán Thế Âm Bồ-tát rằng:

"Lành thay, thưa Đại Sĩ! Tôi từ xưa đến nay đã dự qua vô lượng Pháp hội của chư Phật, nghe đủ mọi Pháp và tổng trì, song chưa từng nghe nói về thần diệu chương cú Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Tổng Trì này. Kính mong Đại Sĩ vì tôi mà thuyết giảng hình mạo và tướng trạng của thần chú đó. Tôi và đại chúng vui thích muốn nghe."

Quán Thế Âm Bồ-tát bảo Phạm Vương rằng:

"Ông hỏi như vậy là vì muốn làm phương tiện lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Nay ông hãy lắng nghe. Tôi sẽ lược nói cho các ông."

Quán Thế Âm Bồ-tát bảo rằng:

"Đây là tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm không nhiễm trước, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm tốn, tâm không tạp loạn, tâm không chấp trước bởi cái thấy, và tâm hướng về Đạo vô thượng.

Nên biết các tâm như thế chính là tướng mạo của thần chú này. Ông nên theo đó mà tu hành."

Đại Phạm Thiên Vương bạch rằng:

"Nay tôi và đại chúng đã nhận biết tướng mạo của thần chú này. Kể từ bây giờ sẽ thọ trì và chẳng dám lãng quên."

Thiên Nhãn Chiếu Kiến Thiên Thủ Hộ Trì


Quán Thế Âm Bồ-tát bảo rằng:

"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trì tụng thần chú này, thì nên phát khởi Đạo tâm quảng đại để nguyện độ tất cả chúng sanh. Ăn chay trì giới cùng đối với chúng sanh khởi tâm bình đẳng, luôn tụng chú này và chớ để gián đoạn. Lại nên tắm gội sạch sẽ và mặc y phục tinh sạch. Trong tĩnh thất treo tràng phan, thắp đèn, dùng hương hoa và ẩm thực trăm vị để cúng dường. Họ nên nhiếp tâm vào một nơi, quyết không có duyên khác, và như Pháp tụng trì. Khi ấy sẽ có Nhật Quang Bồ-tát, Nguyệt Quang Bồ-tát, cùng vô lượng tiên thần đến chứng minh và làm tăng thêm sự linh nghiệm.

Lúc bấy giờ, ta sẽ dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Từ đó về sau, họ đều có thể biết và thông đạt mọi sách vở của thế gian cùng hết thảy pháp thuật của ngoại đạo và cũng như điển tịch minh luận. Người trì tụng thần chú này, 84.000 loại bệnh của thế gian đều sẽ trị lành và chẳng bệnh nào là không lành. Họ lại cũng có thể sai khiến tất cả quỷ thần cùng hàng phục chúng thiên ma và chế phục các ngoại đạo.

Nếu có ai đang tụng Kinh hay ngồi thiền ở trên núi hẻo lánh, mà như có sơn tinh sơn yêu cùng chúng quỷ thần yêu quái đến não loạn và làm tâm của hành giả chẳng được an định, họ nên tụng chú này một lần thì chúng quỷ thần đó đều bị trói lại.

Nếu ai có thể như Pháp tụng trì và đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, ta sẽ sai tất cả thiện thần, long vương, và Kim Cang Mật Tích thường theo hộ vệ và chẳng bao giờ rời xa; bảo hộ người ấy như bảo hộ tròng con mắt và tánh mạng của chính họ."

Quán Thế Âm Bồ-tát nói kệ sắc lệnh rằng:

"Ta sai Mật Tích Kim Cang Sĩ
Hỏa Đầu, Thiết Câu, Giải Oán Kết
Tám bộ lực sĩ Śankara [san ca ra]
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Tự Tại Đại Lực Thiên
Uy Như Thần Vương Kapila [ca bi la]
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Bà-cấp Sa-lâu-la
Mãn Thiện Xa-bát Chân-đà-la
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Tát-già Ma-hòa-la
Úng hình xú quỷ bán-chỉ-la
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Tất-bà Già-la Vương
Ưng Đức Tỳ-đa Tát-hòa-la
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Phạm Thiên Tam-bát-la
Ngũ bộ Tịnh Cư và Diêm Vương
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai thiên đế Tam Thập Tam
Đại Biện Công Đức Vardhana [qua đa na]
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Trì Quốc Đông Thiên Vương
Thần mẫu nữ quỷ chúng đại lực
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Tăng Trưởng Nam Thiên Vương
Quảng Mục Thiên Vương Đa Văn Vương
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Kim Sắc Khổng Tước Vương
Hai mươi tám bộ đại tiên chúng
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Bảo Hiền Tiệp Tật Tướng
Mật Thần Đại Tướng Phất-la-bà
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai Hỷ Lạc Hiền Hỷ Long
Cực Xú Khí Long Hải Long Vương
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai phi thiên tầm hương thần
Sí điểu nghi thần đại mãng xà
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Ta sai thủy hỏa lôi điện thần
Chúa quỷ úng hình quỷ hút tinh
Thường luôn ủng hộ người thọ trì

Chư thiện thần này cùng với vua rồng và thần mẫu nữ, mỗi vị có 500 đại lực tiệp tật làm quyến thuộc. Họ thường theo ủng hộ người trì tụng Đại Bi Thần Chú.

Nếu có người tụng chú này và một mình ngủ nơi núi rừng hoang vắng, các thiện thần ấy đều sẽ thay phiên túc trực và đuổi trừ tai chướng.

Nếu có người ở trong rừng sâu, như bị lạc mất phương hướng và tụng chú này, thì thiện thần và long vương sẽ hóa thành thiện nhân để chỉ dẫn đúng đường.

Giả như ở núi rừng hoang dã và cần nước hoặc lửa, long vương sẽ hóa hiện ra nước và lửa."

Quán Thế Bồ-tát lại vì người trì tụng nên nói bài kệ mát mẻ để tiêu trừ tai họa:

"Như vào rừng sâu chốn hoang vu
Gặp phải cọp sói các thú dữ
Xà rắn sơn yêu loài quỷ quái
Nghe tụng chú này chẳng thể hại

Như băng sông hồ ra biển khơi
Rắn độc thuồng luồng loài cá kình
Tiệp tật, bạo ác, cá, ba ba
Nghe tụng chú này tự ẩn xa

Như gặp quân giặc oán tặc vây
Hoặc bị ác nhân cướp tài bảo
Chí thành xưng tụng Đại Bi Chú
Chúng khởi từ tâm về chốn cũ

Như bị luật vua quan bắt giữ
Gông cùm xiềng xích tống giam tù
Chí thành xưng tụng Đại Bi Chú
Quan sẽ khai ân phóng thích về

Như vào ngoại đạo nhà nuôi ngải
Ẩm thực bỏ thuốc muốn làm hại
Chí thành xưng tụng Đại Bi Chú
Thuốc độc biến thành cam lộ tương

Sản phụ đương lúc sanh nở khó
Tà ma chướng nạn khổ đau xiết
Chí tâm xưng tụng Đại Bi Chú
Quỷ thần thoái lui sanh dễ dàng

Ác long dịch quỷ phun khí độc
Bệnh sốt lây lan tánh mạng nguy
Chí tâm xưng tụng Đại Bi Chú
Thọ mạng chuyển tăng dịch bệnh trừ

Quỷ rồng hoành hành các độc sưng
Mụt nhọt lở loét khổ chẳng kham
Chí tâm xưng tụng Đại Bi Chú
Tam thổi nơi đó độc thũng tiêu

Chúng sanh ác trược khởi lòng ác
Trù ếm bùa chú kết oán thù
Chí tâm xưng tụng Đại Bi Chú
Thư ếm quay ngược lại kẻ gây

Chúng sanh ác loạn khi Pháp diệt
Dâm dục lửa hừng tâm điên đảo
Chán vợ bỏ chồng đi ngoại tình
Ý tà ngày đêm chẳng tạm đình

Như lại xưng tụng Đại Bi Chú
Dâm dục lửa diệt tà tâm trừ
Nếu ta rộng khen công lực chú
Một kiếp xưng tán chẳng tận cùng"

Uy Lực Quảng Đại của Chú Đại Bi


Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát bảo Đại Phạm Thiên Vương rằng:

"Nếu có người tụng chú này năm lần, rồi lấy sợi chỉ năm màu để làm dây đeo. Niệm 21 lần như vậy, cứ mỗi lần chú xong một lần thì cột thành một gút. Khi xong, đeo sợi dây năm màu vào nơi cổ. Thần chú này đã có 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quá khứ đã tuyên thuyết.

Tất cả chư Phật kia sẽ khiến những hành giả đang tu hành Sáu Độ mà vẫn chưa viên mãn, họ sẽ mau viên mãn.

Những ai chưa phát khởi Đạo tâm, họ sẽ mau phát tâm.

Nếu có ai tu Pháp Thanh Văn mà chưa chứng Quả, họ sẽ mau chứng Quả.

Nếu có các vị thần hoặc vị tiên nhân nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới còn chưa phát khởi Đạo tâm vô thượng, họ sẽ mau phát tâm.

Nếu có những chúng sanh nào chưa có lòng tin sâu nơi Pháp Đại Thừa, do uy lực của thần chú này nên sẽ khiến cho hạt giống của Pháp Đại Thừa tăng trưởng. Do bởi sức từ bi và phương tiện của ta nên sẽ làm cho sự tu hành của họ đều được thành tựu.

Nếu có chúng sanh nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bị đọa nơi tăm tối của ba đường ác, nhưng khi nghe thần chú này của ta, họ đều sẽ xa lìa khổ ách.

Nếu có vị Bồ-tát nào chưa lên Trụ Thứ Nhất, thì họ sẽ mau được. Thậm chí họ sẽ đắc Trụ Thứ Mười và cho đến quả vị Phật. Họ sẽ tự nhiên thành tựu 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp.

Nếu có người đang tu Pháp Thanh Văn mà nghe thần chú này chừng một lần thoáng qua tai, rồi họ biên chép thần chú này, dùng trực tâm tu hành và như Pháp an trụ, thì bốn Quả của bậc Đạo Nhân sẽ vô cầu tự đắc.

Khi có người trì tụng chú này, họ sẽ khiến cho sông hồ và bốn biển lớn trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vọt phun. Lại làm cho núi non, vách đá, núi Diệu Cao, cùng núi Thiết Vi dao động và vỡ nát như vi trần. Chúng sanh trong đó đều sẽ phát khởi Đạo tâm vô thượng.

Nếu có những chúng sanh nào ở đời hiện tại có điều mong cầu, hãy nên trong 21 ngày ăn chay trì giới thanh tịnh và tụng thần chú này; họ tất sẽ được như sở nguyện. Tất cả nghiệp ác từ sanh tử này đến sanh tử kia thảy đều trừ sạch. Hết thảy chư Phật và Bồ-tát, cùng Phạm Vương, Năng Thiên Đế, Bốn Vị Thiên Vương, và tiên thần long vương trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thảy đều biết và chứng minh việc ấy.

Nếu có hàng trời người tụng trì thần chú này, vị đó như tắm gội trong ao suối, sông hồ, hay biển lớn, khi những chúng sanh trong đó được nước của người này tắm thấm đến thân chúng, thì tất cả nghiệp ác trọng tội của chúng thảy đều diệt trừ. Chúng sẽ liền được chuyển sanh tịnh độ ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen và chẳng thọ thân sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt, hay sanh ra từ trứng. Hà huống là chính người thọ trì đọc tụng.

Nếu có người đang đi trên đường và trì tụng chú này, khi ngọn gió thổi qua thân thể cùng y phục của người ấy, như có những chúng sanh nào được làn gió kia chạm đến, thì hết thảy nghiệp ác và trọng chướng của chúng tất đều diệt trừ. Chúng sẽ chẳng còn thọ báo ở ba đường ác và thường sanh vào cõi Phật. Vì thế nên biết rằng, phước đức và quả báo của người thọ trì thần chú này thật không thể nghĩ bàn.

Phàm ai trì tụng thần chú này thì từ trong miệng phát ra tiếng nói, hoặc lành hay dữ, tất cả thiên ma ngoại đạo và thiên long quỷ thần nghe đó, đều là thanh tịnh Pháp âm và họ sẽ khởi tâm cung kính cùng tôn trọng người ấy như Phật.

Ông nên biết người trì tụng thần chú này tức là Phật thân tạng, bởi 99 ức Hằng Hà sa chư Phật đều thương mến người ấy.

Ông nên biết người đó tức là quang minh tạng, bởi tất cả Như Lai đều chiếu hào quang đến người ấy.

Ông nên biết người đó là từ bi tạng, bởi người ấy luôn dùng thần chú để cứu hộ chúng sanh.

Ông nên biết người đó là diệu Pháp tạng, bởi người ấy rộng nhiếp hết thảy các môn tổng trì.

Ông nên biết người đó là thiền định tạng, bởi trăm ngàn chánh định đều hiện ra trước người ấy.

Ông nên biết người đó là hư không tạng, bởi người ấy thường dùng không tuệ để quán chúng sanh.

Ông nên biết người đó là vô úy tạng, bởi trời rồng và thiện thần luôn hộ trì người ấy.

Ông nên biết người đó là diệu ngữ tạng, bởi trong miệng của người ấy có tiếng tổng trì vang ra không ngừng.

Ông nên biết người đó là Thường Trụ tạng, bởi ba tai họa của ác kiếp chẳng thể hoại diệt người ấy.

Ông nên biết người đó là giải thoát tạng, bởi thiên ma ngoại đạo không thể cản trở người ấy.

Ông nên biết người đó là dược vương tạng, bởi người ấy thường dùng thần chú để chữa bệnh cho chúng sanh.

Ông nên biết người đó là thần thông tạng, bởi người ấy du hành các cõi nước của chư Phật đều được tự tại; công đức của họ, tán dương chẳng thể cùng tận."

Phương Pháp Kết Giới và Pháp Tiêu Tai


[Lúc bấy giờ, Phật bảo Đại Phạm Thiên Vương rằng:]

"Thiện nam tử! Nếu lại có người nhàm chán nỗi khổ của thế gian và mong cầu trường thọ an vui, họ nên kết giới ở một nơi yên tĩnh và thanh tịnh. Người ấy nên chú 108 lần vào thức ăn nước uống trước khi dùng, hoặc vào y phục, hương đốt, hay thuốc thang, thì họ chắc chắn sẽ được sống lâu.

Nếu có thể kết giới như Pháp và y Pháp thọ trì, tất cả sở nguyện sẽ thành tựu.

Họ có thể kết giới bằng cách:

- Chú 21 lần vào con dao, rồi rạch xuống đất để kết giới.
- Hoặc chú 21 lần vào chén nước sạch và rưới ở khắp nơi để kết giới.
- Hoặc chú 21 lần vào những hạt cải trắng và rải ở bốn hướng để kết giới.
- Hoặc dùng tâm khởi tưởng đến nơi kết giới.
- Hoặc chú 21 lần vào tro sạch của lò hương và dùng để kết giới.
- Hoặc chú 21 lần vào sợi dây năm màu và giăng vòng quanh bốn phía để kết giới.

Cách nào ở trên cũng đều được. Nếu có thể như Pháp thọ trì thì tự nhiên sẽ đạt hiệu quả.

Nếu có người nghe tên của thần chú này mà còn diệt trừ vô lượng kiếp sanh tử trọng tội. Hà huống là người đó tụng trì.

Nếu có người trì tụng thần chú này, ông nên biết người ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật cùng gieo trồng căn lành rộng lớn.

Nếu có người trì tụng thần chú này, là vì họ muốn bạt trừ khổ nạn cho các chúng sanh, ông nên biết người ấy đầy đủ tâm đại bi và chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Khi thấy có chúng sanh nào, người đó đều tụng chú này để khiến cho tai họ nghe được và sẽ tạo nhân duyên nơi Phật Đạo. Công đức người này thật vô lượng vô biên, ngợi khen chẳng thể cùng tận.

Nếu có người với tâm thanh tịnh chí thành, ăn chay trì giới, và vì tất cả chúng sanh mà sám hối nghiệp tội đời trước của họ, cũng như sám hối hết thảy nghiệp ác của chính mình từ vô lượng kiếp đến nay. Người ấy tụng thần chú này một cách rành rẽ và từng âm từng tiếng chẳng bị đứt quãng, người đó sẽ liền chứng bốn Quả của bậc Đạo Nhân ngay trong đời hiện tại. Người đó sẽ có các căn lanh lợi, trí tuệ quán sát cùng thiện xảo phương tiện. Địa Thứ Mười còn chứng được không khó. Hà huống là những phước báo tí ti của thế gian. Cầu gì được nấy, không gì chẳng toại.

Nếu muốn sai khiến quỷ thần, hãy lấy một cái đầu lâu ngoài hoang dã và rửa cho sạch. Rồi ở trước hình tượng Thiên Nhãn thiết lập đàn tràng và dùng muôn loại hương hoa cùng ẩm thực để cúng tế mỗi ngày như thế. Đến ngày thứ bảy, quỷ sẽ hiện thân và tùy người sai khiến.

Nếu muốn triệu thỉnh Bốn Vị Thiên Vương, hãy trì chú này vào hương đàn rồi mang đi đốt. Do bởi tâm đại bi và nguyện lực thâm trọng của vị Bồ-tát này, nên cũng làm cho uy lực của thần chú đó quảng đại như vậy."

Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Nếu có quốc gia nào khi tai nạn khởi lên, mà quốc vương của nước đó dùng Chánh Pháp trị quốc, khoan hồng lê dân, phóng sanh động vật. Lại không đàn áp dân chúng và ân xá tội nhân. Như có thể trong bảy ngày bảy đêm, thân tâm ngài tinh tấn và trì tụng Đại Bi Tâm Tổng Trì Thần Chú này, thì sẽ khiến cho tất cả tai nạn của nước kia thảy đều diệt trừ, ngũ cốc tươi tốt, và muôn dân an lạc.

Lại nữa, nếu trong nước bị ngoại bang oán địch cứ đến xâm lăng và nhiễu loạn, bách tánh bất an, đại thần mưu phản, dịch bệnh hoành hành, lũ lụt và hạn hán thất thường, hay nhật nguyệt biến đổi. Giả sử có đủ mọi tai nạn như thế khởi lên, thì hãy tạo một hình tượng của Thiên Nhãn Đại Bi Tâm với mặt xoay về hướng tây. Rồi dùng muôn loại hương hoa, tràng phan lọng báu, hoặc ẩm thực trăm vị mà chí tâm cúng dường. Vị quốc vương này như lại có thể trong bảy ngày bảy đêm với thân tâm tinh tấn và trì tụng thần diệu chương cú của thần chú này, thì ngoại bang oán địch liền tự hàng phục; chúng sẽ rút lui và không còn quấy nhiễu hay não loạn nữa. Các nước sẽ cùng nhau mở cửa giao thiệp và trở nên thân thiện. Các vị vương tử cùng văn võ bách quan sẽ hết mực trung thành. Vương hậu, vương phi, và cung nữ sẽ hiếu kính nhà vua. Trời rồng quỷ thần sẽ ủng hộ nước đó. Mưa gió đúng mùa, cây ăn trái xum xuê; dân chúng sống trong cảnh thái bình.

Lại nữa, nếu trong nhà của ai gặp phải bệnh nguy kịch, hay trăm điều quái dị xảy ra; tà ma quỷ thần não loạn, cửa nhà sa sút; hoặc ác nhân đi rêu rao nói xấu toan mưu hại, khiến cho người lớn kẻ nhỏ trong ngoài bất hòa, thì họ nên thiết lập đàn tràng và hướng về trước tượng của Thiên Nhãn Đại Bi, rồi chí tâm tưởng niệm Quán Thế Âm Bồ-tát và tụng thần chú này 1.000 lần, thì các việc ác như trên thảy đều tiêu trừ và sẽ an ổn mãi về sau."

Các Danh Hiệu của Thần Chú


Ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Thần chú này tên là gì, và chúng con thọ trì như thế nào?"

Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Thần chú này có rất nhiều tên. Như là: Quảng Đại Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, Cứu Khổ Thần Chú, Diên Thọ Thần Chú, Diệt Ác Thú Thần Chú, Phá Ác Nghiệp Chướng Thần Chú, Mãn Nguyện Thần Chú, Tùy Tâm Tự Tại Thần Chú, và Tốc Siêu Thượng Địa Thần Chú. Ông nên thọ trì như vậy."

Ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn!

Vị đại Bồ-tát này khéo có thể tuyên thuyết thần chú như thế, danh hiệu của ngài là gì?"

Đức Phật bảo:

"Danh hiệu của vị Bồ-tát này là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, hay còn gọi là Thiên Quang Nhãn.

Thiện nam tử! Quán Thế Âm Bồ-tát này đây có sức uy thần không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp thuở quá khứ, ngài đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do bởi nguyện lực đại bi, ngài muốn phát khởi tất cả chư Bồ-tát mang đến sự an lạc và điều mãn nguyện cho các chúng sanh nên thị hiện làm Bồ-tát. Đại chúng các ông, chư đại Bồ-tát, Phạm Vương, Năng Thiên Đế, cùng long thần đều phải cung kính và chớ nên xem nhẹ. Hết thảy trời người phải luôn cúng dường và thường xuyên niệm danh hiệu của ngài, họ sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, và đến lúc mạng chung sẽ vãng sanh về quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ."

Đại Bi Diệu Pháp


Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Thần chú này do Quán Thế Âm Bồ-tát tuyên thuyết là chân thật bất hư.

Nếu muốn thỉnh vị Bồ-tát này đến, hãy chú vào hương an tất 21 lần rồi mang đi đốt, Bồ-tát sẽ liền đến.

Nếu có người bị hồn mèo nhập thân, hãy lấy sọ của con mèo đã chết mang đi đốt thành tro, rồi trộn với bùn sạch và nặn thành hình tượng con mèo. Sau đó ở trước tượng của Thiên Nhãn, chú 108 lần vào một con dao bén và vừa chú vừa cắt tượng mèo thành 108 khúc, tụng chú một lần rồi cắt một miếng. Khi xong, hãy gọi tên con mèo một lần, lập tức hồn của mèo sẽ rời xa vĩnh viễn.

Nếu có người bị bỏ ngải, hãy lấy hương long não và trộn với hương an tất, mỗi phần bằng nhau. Sau đó, đổ vào một bát tỉnh hoa thủy . Khi xong, hãy mang đi nấu thành một chén và ở trước tượng của Thiên Nhãn chú 108 lần rồi lấy uống, lập tức sẽ giải trừ.

Nếu có người bị rắn độc hay bọ cạp cắn, hãy lấy bột của củ gừng khô rồi chú vào đó bảy lần và đắp lên chỗ bị cắn trúng, lập tức sẽ khỏi.

Nếu có người bị kẻ oán thù mưu hại, hãy lấy đất, bột, hay sáp để nặn làm tượng hình của họ. Rồi ở trước hình tượng của Thiên Nhãn, chú 108 lần vào một con dao bén. Khi chú một lần, cắt một khúc và gọi tên người kia một lần. Sau đó, hãy lấy 108 khúc đi đốt hết. Người kia lập tức sẽ hoan hỷ và kính mến bạn cho đến trọn đời.

Nếu có người mắt bị hư hoại, như bị mờ hay bị mù, hoặc mắt bị che bởi một quầng trắng hay một màng đỏ, hãy lấy mỗi thứ một trái của harītakī [ha ri ta ki], āmalakī [a ma la ki], và vibhītakī [vi bi ta ki] mang đi nghiền thành bột. Trong lúc nghiền nát, miệng niệm Phật và chớ để người sản phụ mới sanh cùng heo hoặc chó trông thấy. Sau đó hãy trộn với mật ong trắng hay với sữa người. Nếu dùng sữa người thì phải là sữa của người mẹ sanh con trai; sữa từ sản phụ sanh con gái sẽ không thành. Khi đã trộn thuốc xong, hãy đến trước tượng của Thiên Nhãn, chú 108 lần vào phương thuốc, rồi đắp lên mắt. Suốt bảy ngày phải ở trong phòng kín và tránh gặp gió. Sau đó mới gỡ ra, nhãn thị sẽ hoàn phục và không còn quầng trắng hay màng đỏ che nữa, mắt sẽ sáng rõ.

Nếu có người bị bệnh sốt rét, hãy lấy da của cọp, sói, hoặc da beo và chú 21 lần lên đó. Rồi khoác vào trên thân mình, bệnh sẽ lành. Trong các loại da, da sư tử là hơn hết.

Nếu có người bị rắn độc cắn, chú 21 lần vào ráy tai của người bị cắn và xoa vào chỗ đó, độc sẽ trừ.

Nếu có người bị bệnh sốt rét dữ dội và đã vào tim đến độ muốn chết, hãy lấy một chén chất nhựa keo tiết ra từ cây đào, hòa với nước trong và mang đi nấu thành nửa chén. Khi xong, chú bảy lần lên đó và lấy cho người bệnh uống hết trong một hơi, bệnh liền tiêu trừ. Nhớ là đừng nhờ người nữ đi nấu thuốc.

Nếu có người bị quỷ nhập hoặc có quỷ khống chế tử thi, hãy lấy hương an tất, chú 21 lần rồi mang đi đốt, và xông dưới lỗ mũi của nạn nhân. Sau đó hãy lấy tro ấy vo thành bảy viên lớn như cục phân của con thỏ, rồi chú 21 lần lên đó và uống hết bảy viên ấy, lập tức sẽ khỏi. Trước và sau đó nhớ đừng uống rượu, ăn thịt, dùng năm loại thực vật hôi nồng, hoặc nói lời ác. Hoặc một cách nữa là lấy vị thuốc hùng hoàng trộn với hạt cải trắng và muối hột, chú 21 lần lên đó và mang đi đốt ở dưới gầm giường người bị nhập. Ma quỷ hành bệnh kia liền tháo chạy và chẳng còn dám nán lại.

Nếu có người bị điếc, chú 21 lần vào dầu mè và nhỏ vào lỗ tai thì sẽ lành.

Nếu có người một bên của thân thể bị tê liệt, làm cho mũi nghẹt và tay chân không cử động được, hãy lấy dầu mè nấu với hương thanh mộc rồi chú 21 lần và thoa trên thân thì sẽ lành hẳn vĩnh viễn. Một phương pháp khác là chú 21 lần vào bơ bò nguyên chất và xoa lên thân cũng được lành.

Nếu có sản phụ bị sanh khó, chú 21 lần vào dầu mè và thoa lên rún cùng trong ngọc môn, tức liền sanh dễ dàng.

Nếu thai nhi của phụ nữ mang thai bị chết trong dạ con, hãy lấy một lạng cỡ lớn của cỏ ngưu tất trộn với hai chén nước trong và nấu thành một chén. Rồi chú 21 lần và lấy cho uống, thai nhau liền ra khỏi, người mẹ cũng chẳng bị đau đớn. Như thai nhau còn không ra, hãy tiếp tục cho người mẹ uống thuốc một lần nữa, thì thai nhau sẽ ra khỏi và người mẹ cũng được bình yên.

Nếu có người bị đau tim đột ngột, đau không thể tả. Đây gọi là Độn Thi Chú. Hãy lấy cây hương huân lục, gọt khúc đầu thành hình chóp và chú 21 lần vào đó. Rồi dùng miệng hút và nuốt nước từ cây tiết ra. Không giới hạn là hút nhiều hoặc ít là bao nhiêu. Nước tiết ra của cây sẽ làm cho người đó tiêu chảy nôn mửa, sau đó liền sẽ lành. Hãy thận trọng đừng ăn năm loại thực vật hôi nồng cùng rượu thịt.

Nếu có người bị lửa đốt, hãy lấy phân tươi của con bò đen và chú 21 lần lên đó, rồi thoa lên chỗ phỏng thì sẽ hết.

Nếu có người bị loài trùng cắn tim, chú 21 lần vào nửa chén nước tiểu của con ngựa trắng, rồi lấy uống thì sẽ liền dứt trừ. Nếu là bệnh nặng, hãy dùng hết một chén. Sau đó, con sau cắn đuôi con trước và nối nhau như sợi dây mà ra đường đại tiện.

Nếu có người bị móng chân tay đâm vào thịt làm cho ê ẩm, hãy lấy lá lăng tiêu vò nát, chú 21 lần và đắp lên chỗ đau, rồi nhổ gốc móng ra và lập tức sẽ được lành.

Nếu có người bị muỗi độc chích trúng mắt, hãy vắt nước phân tươi của con lừa và chú 21 lần lên đó, rồi nhỏ lên mắt bị chích vào buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ được lành.

Nếu có người bị đau bụng, hãy hòa 21 miếng muối hột với một chén tỉnh hoa thủy. Sau đó chú 21 lần, rồi uống nửa chén thì sẽ liền khỏi.

Nếu có người mắt bị bầm đỏ, trong mắt có cục thịt lồi lên, hoặc con ngươi có màng che khuất, hãy lấy lá cẩu kỷ giã nát và chú 21 lần vào nước vắt đó. Sau đó, lấy đồng tiền bạc xanh để vào nước vắt qua đêm. Ngày kế, hãy chú thêm vào đó bảy lần và nhỏ lên mắt thì sẽ lành.

Nếu có người ban đêm hay nhút nhát và hãi sợ đến nỗi lúc ra vào đều kinh sợ, hãy làm một sợi dây từ sợi chỉ trắng và chú 21 lần. Khi chú một lần, thắt một gút. Sau đó hãy lấy đeo trên cổ, thì những việc sợ hãi sẽ liền tiêu trừ. Không chỉ tiêu trừ những việc sợ hãi mà cũng diệt được tội.

Nếu có người trong nhà xảy ra các tai nạn, hãy lấy nhánh cây lựu phân ra thành 1.080 khúc. Ở hai bên đầu của mỗi khúc bôi bơ và mật ong. Sau đó chú một lần vào mỗi khúc rồi mang đi đốt và đốt hết 1.080 khúc với phương pháp như thế, thì tất cả tai nạn tất đều diệt trừ. Pháp này phải nên ở trước tượng của Thiên Nhãn mà làm như vậy.

Nếu chú 21 lần vào cây bạch xương bồ và cột trên tay phải, thì tất cả trận đấu hay luận nghị đều sẽ được hơn người.

Nếu lấy lá hoặc nhánh hay cuống của cây cẩu kỷ, cắt chúng thành từng miếng và bôi ở hai bên đầu của mỗi miếng với bơ và mật ong trắng. Sau đó, chú một lần vào mỗi miếng rồi mang đi đốt. Hãy đốt hết 1.080 miếng với phương pháp như thế. Mỗi ngày ba thời khác nhau, chú 1.080 lần mỗi lần và làm như vậy cho đến bảy ngày. Như một vị chú sư, bạn sẽ tự khai ngộ và có trí tuệ thông triệt.

Nếu có người muốn hàng phục đại lực quỷ thần, chú 49 lần vào cây gỗ hoạn tử rồi mang đi đốt. Đừng quên bôi bơ và mật ong và phải hành Pháp này trước tượng của Đại Bi Tâm.

Nếu lấy một lạng ngưu hoàng cỡ lớn bỏ vào trong bình lưu ly, rồi để ở trước tượng Đại Bi Tâm và chú 108 lần. Sau đó bôi lên thân mình và chấm trên trán, thì tất cả thiên long quỷ thần, người cùng phi nhân thảy đều sẽ hoan hỷ.

Nếu có người bị gông cùm xiềng xích, chú 108 lần vào phân của con chim bồ câu trắng. Rồi xoa lên hai tay và chà vào ổ khóa, ổ khóa tức sẽ tự mở ra.

Nếu vợ chồng bất hòa và mối quan hệ như lửa với nước, hãy lấy đuôi lông của chim uyên ương để ở trước tượng Đại Bi Tâm, rồi chú 1.080 lần và mang theo trong mình, thì phu thê sẽ tương thân tương ái và tôn trọng vui vẻ đến trọn đời.

Nếu cây ăn trái bị sâu bọ ăn hoặc ruộng lúa bị chúng làm hại, chú 21 lần vào tro sạch của lò hương, hoặc cát trắng, hay nước trong. Rồi rưới xung quanh nơi trồng trọt thì loài sâu bọ sẽ liền rời khỏi. Cây ăn trái được nước trì chú rưới lên, sâu bọ sẽ không còn dám ăn nữa."

42 Thủ Nhãn


Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"[1] Như muốn vật quý cùng đủ mọi đồ trân bảo, hãy dùng Như Ý Châu Thủ.


[2] Như muốn cầu an bởi nhiều sự chẳng được yên ổn, hãy dùng Quyến Sách Thủ.


[3] Như muốn trừ các chứng bệnh trong người, hãy dùng Bảo Bát Thủ.


[4] Như muốn hàng phục tất cả yêu tinh quỷ thần, hãy dùng Bảo Kiếm Thủ.


[5] Như muốn hàng phục tất cả thiên ma chúng thần, hãy dùng Kim Cang Thủ.


[6] Như muốn tồi phục tất cả oán địch, hãy dùng Kim Cang Xử Thủ.


[7] Như muốn trừ các điều sợ hãi ở những nơi bất an, hãy dùng Thí Vô Úy Thủ.


[8] Như muốn mắt sáng do mắt mờ chẳng thấy, hãy dùng Nhật Tinh Bảo Thủ.


[9] Như muốn cầu mát mẻ do bị sốt hay trúng độc, hãy dùng Nguyệt Tinh Bảo Thủ.


[10] Như muốn cầu phong quan tiến chức, hãy dùng Bảo Cung Thủ.


[11] Như muốn sớm gặp các bạn lành, hãy dùng Bảo Tiễn Thủ.


[12] Như muốn trừ các bệnh trên thân, hãy dùng Dương Chi Thủ.


[13] Như muốn trừ chướng nạn xấu ác, hãy dùng Bạch Phất Thủ.


[14] Như muốn tất cả quyến thuộc hòa vui, hãy dùng Bảo Bình Thủ.


[15] Như muốn trừ tất cả cọp, sói, beo, và các thú dữ, hãy dùng Bàng Bài Thủ.


[16] Như muốn lìa khỏi các nạn pháp luật ở mọi nơi mọi lúc, hãy dùng Việt Phủ Thủ.


[17] Như muốn có đầy tớ gái trai, hãy dùng Ngọc Hoàn Thủ.


[18] Như muốn đủ mọi công đức, hãy dùng Bạch Liên Hoa Thủ.


[19] Như muốn được vãng sanh về tịnh độ ở mười phương, hãy dùng Thanh Liên Hoa Thủ.


[20] Như muốn đại trí tuệ, hãy dùng Bảo Kính Thủ.


[21] Như muốn diện kiến hết thảy mười phương chư Phật, hãy dùng Tử Liên Hoa Thủ.


[22] Như muốn tìm kho tàng trong đất, hãy dùng Bảo Khiếp Thủ.


[23] Như muốn thành tiên đạo, hãy dùng Ngũ Sắc Vân Thủ.


[24] Như muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, hãy dùng Hồ Bình Thủ.


[25] Như muốn sanh lên các thiên cung, hãy dùng Hồng Liên Hoa Thủ.


[26] Như muốn đẩy lui nghịch tặc phương khác, hãy dùng Bảo Kích Thủ.


[27] Như muốn hô triệu tất cả chư thiên thiện thần, hãy dùng Bảo Loa Thủ.


[28] Như muốn sai khiến tất cả quỷ thần, hãy dùng Độc Lâu Trượng Thủ.


[29] Như muốn mười phương chư Phật mau đến thọ ký, hãy dùng Sổ Châu Thủ.


[30] Như muốn thành tựu hết thảy các Phạm âm thượng diệu, hãy dùng Bảo Đạc Thủ.


[31] Như muốn lời nói biện tài và thiện xảo vi diệu, hãy dùng Bảo Ấn Thủ.


[32] Như muốn thiện thần cùng long vương thường đến ủng hộ, hãy dùng Thiết Câu Thủ.


[33] Như muốn từ bi bảo hộ tất cả chúng sanh, hãy dùng Tích Trượng Thủ.


[34] Như muốn hết thảy chúng sanh luôn cung kính và thương yêu lẫn nhau, hãy dùng Hợp Chưởng Thủ.


[35] Như muốn nơi nào sanh ra cũng đều không lìa xa chư Phật, hãy dùng Hóa Phật Thủ.


[36] Như muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật và không còn thọ thân từ bào thai, hãy dùng Hóa Cung Điện Thủ.


[37] Như muốn đa văn học rộng, hãy dùng Bảo Kinh Thủ.


[38] Như muốn từ thân này cho mãi đến khi thành Phật, Đạo tâm sẽ không bao giờ thoái chuyển, hãy dùng Bất Thoái Chuyển Kim Luân Thủ.


[39] Như muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đảnh thọ ký, hãy dùng Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ.


[40] Như muốn trái cây, rau củ quả, và các loại hạt tươi tốt, hãy dùng Bồ Đào Thủ.


[41] Như muốn khiến cho tất cả hữu tình đói khát được mát mẻ, hãy dùng Cam Lộ Thủ.


[42] Như muốn hàng phục oán ma trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hãy dùng Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ.


Các Pháp mong cầu như vậy có đến cả ngàn. Nay Ta chỉ lược nói như thế."

Nguyệt Quang Bồ-tát và Nhật Quang Bồ-tát Tuyên Thuyết Thần Chú


Khi ấy Nhật Quang Bồ-tát vì người thọ trì Đại Bi Tâm Tổng Trì, nên thuyết đại thần chú để ủng hộ rằng:

|| nam mô bột đà cù na mê, nam mô đạt ma mạc ha đê, nam mô tăng già đa dạ nê, để rị bộ tất tát, đốt diêm nạp ma ||

"Nếu ai tụng chú này thì sẽ diệt trừ tất cả tội, cũng khiến chúng ma xa lánh và dứt trừ thiên tai. Nếu tụng một lần và lễ Phật một lạy, mỗi ngày ba thời tụng chú lễ Phật như vậy, thì mọi nơi sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay!"

Lúc đó Nguyệt Quang Bồ-tát cũng vì người thọ trì, nên tuyên thuyết thần chú để ủng hộ rằng:

|| thâm đê đế đồ tô tra, a nhã mật đế ô đô tra, thâm kỳ tra, ba lại đế, da di nhã tra ô đô tra, câu la đế tra kỳ ma tra, sa bà ha ||

"Nếu có chỗ não trên thân bị đau, hãy tụng chú này năm lần vào sợi chỉ năm màu, rồi kết thành sợi dây và cột vào nơi đó. Thần chú này đã có 40 Hằng Hà sa chư Phật quá khứ tuyên thuyết. Nay con cũng nói ra, là vì con muốn ủng hộ người thọ trì, bạt trừ hết thảy chướng nạn, cùng đoạn dứt tất cả ác bệnh thống khổ, thành tựu hết thảy các Pháp lành, và xa lìa tất cả những sự hãi sợ."

Phần Lưu Thông


Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Ông nên thọ trì thần chú này với tín tâm thanh tịnh, hãy lưu truyền rộng rãi ở châu Thắng Kim và chớ để đoạn tuyệt. Thần chú này mang đến sự lợi ích lớn lao cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh hoạn thống khổ, không có bệnh hoạn nào mà chẳng lành. Dù cây đã khô héo, thần chú cũng có thể khiến đâm cành sanh lá, đơm hoa kết trái. Hà huống là chúng sanh có tình có thức. Như thân bị bệnh mà trì chú này cũng chẳng lành, thật không có lẽ ấy!

Thiện nam tử! Sức uy thần của thần chú này là chẳng thể nghĩ bàn, thật chẳng thể nghĩ bàn, tán dương mãi cũng không hết. Nếu chẳng phải đã gieo trồng căn lành rộng lớn từ thuở quá khứ xa xưa đến nay, thì thậm chí danh tự còn không thể nghe, hà huống là được thấy. Đại chúng các ông, trời người, và long thần, khi nghe Ta tán thán thì đều nên tùy hỷ.

Nếu có người hủy báng thần chú này, tức là hủy báng 99 ức Hằng Hà sa chư Phật kia. Như có người đối với thần chú này sanh lòng nghi hay chẳng tin, thì phải biết người đó vĩnh viễn sẽ mất lợi lớn. Trong một tỷ kiếp, họ thường lưu chuyển trong đường ác mà không có kỳ hạn thoát ra, không bao giờ thấy Phật, nghe Pháp và gặp Tăng."

Lúc ấy hết thảy chúng hội, chư đại Bồ-tát, Kim Cang Mật Tích, Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Bốn Vị Thiên Vương, cùng thiên long quỷ thần, khi nghe Đức Phật Như Lai ngợi khen thần chú này, họ thảy đều hoan hỷ và phụng giáo tu hành.

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì


Chú Thích

Tỉnh hoa thủy là chén nước từ thùng nước giếng đầu tiên được lấy vào buổi sáng sớm, sau đó đổ vào phương thuốc và lấy ngón tay khuấy vòng vòng như hình của đóa hoa.

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Tôn Pháp ở Thế Kỷ 7
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 1/10/2010 ◊ Cập nhật: 13/10/2018

Cách đọc âm tiếng Phạn

Gopaka: gô ba ca
Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Śankara: san ca ra
Kapila: ca bi la
Vardhana: qua đa na
harītakī: ha ri ta ki
āmalakī: a ma la ki
vibhītakī: vi bi ta ki
Đang dùng phương ngữ: BắcNam