Kinh Chữa Bệnh Trĩ


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 500 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở trong Tinh xá Trúc Lâm gần Đại thành Vương Xá.

Bấy giờ có rất nhiều vị Bhikṣu mắc bệnh trĩ, thân thể gầy gò. Suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết không ngừng.

Khi thấy việc như vậy, Tuệ mạng Khánh Hỷ đến chỗ của Thế Tôn.

Sau đó, ngài đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Phật, rồi đứng qua một bên và bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Hiện đang có rất nhiều vị Bhikṣu ở thành Vương Xá mắc bệnh trĩ, thân thể gầy gò. Suốt ngày lẫn đêm, họ phải chịu thống khổ đau xiết không ngừng.

Bạch Thế Tôn! Làm sao mới chữa khỏi các bệnh trĩ đó?"

Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

"Ông hãy nghe Kinh Chữa Bệnh Trĩ này, đọc tụng thọ trì, ghi nhớ vào lòng và chớ lãng quên, rồi cũng rộng tuyên giảng cho người khác, thì các bệnh trĩ đó tất sẽ trị lành.

Các bệnh trĩ như là: ung nhọt do phong, ung nhọt do nhiệt, ung nhọt do tâm khởi, hoặc ung nhọt do ba thứ trên hợp lại, ung nhọt do máu, ung nhọt trong bụng, ung nhọt trong lỗ mũi, ung nhọt ở răng, ung nhọt ở lưỡi, ung nhọt ở mắt, ung nhọt ở tai, ung nhọt ở đầu, ung nhọt ở tay chân, ung nhọt ở lưng, ung nhọt ở hậu môn, và ung nhọt phát sanh ở các đốt xương khắp toàn thân.

Nếu ai muốn các ung nhọt phát sanh như thế thảy đều khô ráo, rơi rụng, diệt trừ, và lành hẳn hoàn toàn, thì họ đều nên tụng trì thần chú này."

Chú thuyết như vầy:

|| tadyathā oṁ sarva grathita me śṝ śṝ mā kaṣṭi saṁ-bhavatu svāhā ||

|| ta đi a tha, ôm, sa qua, gờ ra thi ta, me, sờ rị, sờ rị, ma, ca sờ ti, sâm - ba qua tu, sờ qua ha ||

"Này Khánh Hỷ! Từ đây về hướng bắc có một ngọn núi chúa Tuyết lớn. Ở nơi ấy có một cây kiên cố rất to tên là Nan Thắng.

Nó có ba thứ hoa:

1. hoa hé nở
2. hoa nở rộ
3. hoa héo tàn

Đây cũng như khi lúc các đóa hoa kia héo tàn và rơi rụng, các bệnh trĩ cũng lại như vậy. Chúng sẽ chẳng còn chảy ra máu hoặc mủ nữa, trừ dứt cơn đau đớn, và thảy đều khô ráo.

Lại nữa, nếu ai thường tụng Kinh này thì sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ có thể nhớ những việc trong bảy đời quá khứ và thành tựu Pháp trì chú."

Đức Phật lại nói chú rằng:

|| tadyathā śame śame sa śame śa manīsā jaḍi svāhā ||

|| ta đi a tha, sa me, sa me, sa, sa me, sa, ma ni sa, cha đi, sờ qua ha ||

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Tuệ mạng Khánh Hỷ cùng các đại chúng đều rất hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Kinh Chữa Bệnh Trĩ


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Nghĩa Tịnh (635-713)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 28/8/2013 ◊ Cập nhật: 27/9/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam