Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Hiền ở Hiện Tại


Lúc bấy giờ Hỷ Vương Bồ-tát bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Nay ở trong chúng hội nơi đây có vị đại Bồ-tát nào đắc chánh định này không, cũng như đã đắc 84.000 môn Đến Bờ Kia, các môn chánh định, và các môn tổng trì chăng?"

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

"Nay ở trong chúng hội nơi đây có chư Bồ-tát Đại Sĩ đã đắc chánh định này, cũng như có thể vào 84.000 môn Đến Bờ Kia, các môn chánh định, và các môn tổng trì. Ở trong kiếp Hiền này, chư Bồ-tát đó đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác--ngoại trừ bốn vị Như Lai đã thành Phật ở trong kiếp này rồi."

Hỷ Vương Bồ-tát lại thưa với Phật rằng:

"Kính mong Như Lai hãy tuyên nói các danh hiệu của chư Bồ-tát này để làm nhiều lợi ích và mang đến an ổn cho hàng trời người trong thế gian. Lại cũng là vì để hộ trì Phật Pháp khiến được trụ dài lâu, và cũng là vì để hiển thị Pháp minh cho chư Bồ-tát cầu Đạo vô thượng ở đời vị lai, khiến tâm họ sẽ không chán mỏi."

Phật bảo ngài Hỷ Vương:

"Ông nay lắng nghe và hãy khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe."

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói các danh hiệu của chư Phật:

"♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Minh Diễm Phật

♪ Quy mạng Tịch Phật

♪ Quy mạng Diệu Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Thị Phật

♪ Quy mạng Thiện Tú Phật

♪ Quy mạng Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Đại Tý Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Tu Dược Phật

♪ Quy mạng Danh Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Minh Phật

♪ Quy mạng Diễm Kiên Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thị Phật

♪ Quy mạng Chúng Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Minh Diệu Phật

♪ Quy mạng Trì Man Phật

♪ Quy mạng Công Đức Minh Phật

♪ Quy mạng Thị Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đăng Diệu Phật

♪ Quy mạng Hưng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Dược Sư Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhu Phật

♪ Quy mạng Bạch Hào Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Phước Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hoại Phật

♪ Quy mạng Đức Tướng Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Chúng Chủ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Tế Phật

♪ Quy mạng Bất Cao Phật

♪ Quy mạng Tác Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Tương Chúng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trân Bảo Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhật Phật

♪ Quy mạng Quân Lực Phật

♪ Quy mạng Hương Diễm Phật

♪ Quy mạng Nhân Ái Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phạm Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tri Phật

♪ Quy mạng Pháp Thị Phật

♪ Quy mạng Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Ngự Phật

♪ Quy mạng Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Đức Tý Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Quan Thị Phật

♪ Quy mạng Vân Âm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Phật

♪ Quy mạng Thiện Cao Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Danh Phật

♪ Quy mạng Châu Kế Phật

♪ Quy mạng Uy Mãnh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Đức Thụ Phật

♪ Quy mạng Hoan Thích Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tụ Phật

♪ Quy mạng An Trụ Phật

♪ Quy mạng Hữu Ý Phật

♪ Quy mạng Dữ Phân Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Sắc Phật

♪ Quy mạng Đa Trí Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Giới Phật

♪ Quy mạng Cát Tường Phật

♪ Quy mạng Bảo Tướng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Đức Kính Phật

Trên đây là 100 vị Phật


♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hoa Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Ý Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Tụ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tướng Phật

♪ Quy mạng Cầu Lợi Ích Phật

♪ Quy mạng Du Hí Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Danh Thiên Phật

♪ Quy mạng Cao Tướng Phật

♪ Quy mạng Chúng Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thuẫn Phật

♪ Quy mạng Châu Giác Phật

♪ Quy mạng Đức Tán Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Minh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vi-lam Vương Phật

♪ Quy mạng Phước Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Hữu Biên Phật

♪ Quy mạng Điện Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Minh Tán Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Tán Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Sư Phật

♪ Quy mạng Ứng Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Âm Phật

♪ Quy mạng Trì Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Cám Thân Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Phật

♪ Quy mạng Bảo Tán Phật

♪ Quy mạng Chúng Vương Phật

♪ Quy mạng Du Bộ Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Pháp Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Thượng Tôn Phật

♪ Quy mạng Cực Cao Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Sư Tử Âm Phật

♪ Quy mạng Nhạo Hí Phật

♪ Quy mạng Long Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Long Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Phật

♪ Quy mạng Thiên Lực Phật

♪ Quy mạng Đức Man Phật

♪ Quy mạng Long Thủ Phật

♪ Quy mạng Nhân Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhật Phật

♪ Quy mạng Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Định Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hình Phật

♪ Quy mạng Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nghi Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Bộ Phật

♪ Quy mạng Giác Ngộ Phật

♪ Quy mạng Hoa Tướng Phật

♪ Quy mạng Sơn Chủ Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Nghi Phật

♪ Quy mạng Biến Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thiên Phật

♪ Quy mạng Diệt Quá Phật

♪ Quy mạng Trì Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hỷ Kiến Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Châu Minh Phật

♪ Quy mạng Sơn Đảnh Phật

♪ Quy mạng Đáo Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Pháp Tích Phật

♪ Quy mạng Định Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thí Nguyện Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Trụ Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Mãn Ý Phật

♪ Quy mạng Thượng Tán Phật

♪ Quy mạng Từ Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Phật

♪ Quy mạng Hoa Minh Phật

♪ Quy mạng Thân Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Pháp Minh Phật

♪ Quy mạng Tận Kiến Phật

Trên đây là 200 vị Phật


♪ Quy mạng Đức Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Bảo Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Đang Phật

♪ Quy mạng Thượng Danh Phật

♪ Quy mạng Tác Danh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Phật

♪ Quy mạng Vi-lam Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thân Phật

♪ Quy mạng Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phẩm Phật

♪ Quy mạng Hải Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đắc Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hạnh Phật

♪ Quy mạng Khai Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cấu Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Dũng Lực Phật

♪ Quy mạng Phú Túc Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Tùy Thời Phật

♪ Quy mạng Khánh Âm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kính Phật

♪ Quy mạng Quảng Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Tài Thiên Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đoạn Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trì Phật

♪ Quy mạng Diệu Lạc Phật

♪ Quy mạng Bất Phụ Phật

♪ Quy mạng Vô Trụ Phật

♪ Quy mạng Đắc-xoa-ca Phật

♪ Quy mạng Chúng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thế Quang Phật

♪ Quy mạng Đa Đức Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Ý Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ác Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Điều Phật

♪ Quy mạng Danh Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Dũng Đắc Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quân Phật

♪ Quy mạng Đại Đức Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Âm Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Sở Phụ Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Hoặc Phật

♪ Quy mạng Điện Tướng Phật

♪ Quy mạng Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thủ Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phật

♪ Quy mạng Thượng Lợi Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Trị Oán Tặc Phật

♪ Quy mạng Ly Kiêu Phật

♪ Quy mạng Ứng Tán Phật

♪ Quy mạng Trí Thứ Phật

♪ Quy mạng Nhân Dữ Phật

♪ Quy mạng Thường Lạc Phật

♪ Quy mạng Bất Thiểu Quốc Phật

♪ Quy mạng Thiên Danh Phật

♪ Quy mạng Vân Đức Phật

♪ Quy mạng Thậm Lương Phật

♪ Quy mạng Đa Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thiền Phật

♪ Quy mạng Vô Sở Thiểu Phật

♪ Quy mạng Du Hí Phật

♪ Quy mạng Đức Bảo Phật

♪ Quy mạng Ứng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Đại Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Biện Tài Tán Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Châu Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Châu Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cao Danh Phật

♪ Quy mạng Bách Quang Phật

♪ Quy mạng Hỷ Duyệt Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

♪ Quy mạng Ý Nguyện Phật

♪ Quy mạng Diệu Bảo Phật

♪ Quy mạng Diệt Dĩ Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Điều Ngự Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bảo Kế Phật

♪ Quy mạng Ly Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thiên Phật

Trên đây là 300 vị Phật


♪ Quy mạng Hoa Quan Phật

♪ Quy mạng Tịnh Danh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Ái Tướng Phật

♪ Quy mạng Đa Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Thời Phật

♪ Quy mạng Thiên Uy Phật

♪ Quy mạng Diệu Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Bộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phần Phật

♪ Quy mạng Tối Tôn Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Vân Phật

♪ Quy mạng Cám Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đức Thừa Phật

♪ Quy mạng Giác Tưởng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hương Tế Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ly Ái Phật

♪ Quy mạng Từ Tướng Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Kiên Khải Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Mãnh Phật

♪ Quy mạng Châu Khải Phật

♪ Quy mạng Nhân Hiền Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Quán Sát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Chánh Sanh Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quán Phật

♪ Quy mạng Bảo Danh Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Sơn Quang Phật

♪ Quy mạng Đức Tụ Vương Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Danh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tán Phật

♪ Quy mạng Thí Minh Phật

♪ Quy mạng Điện Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Ngữ Phật

♪ Quy mạng Cứu Mạng Phật

♪ Quy mạng Thiện Giới Phật

♪ Quy mạng Thiện Chúng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phá Hữu Ám Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Phật

♪ Quy mạng Chiếu Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Lợi Tuệ Phật

♪ Quy mạng Châu Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Phá Luận Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Châu Luân Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tuệ Phật

♪ Quy mạng Cát Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thủ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giác Phật

♪ Quy mạng Đẳng Quang Phật

♪ Quy mạng Chí Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Thế Tối Diệu Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Danh Phật

♪ Quy mạng Thập Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Đảnh Phật

♪ Quy mạng Đại Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Chân Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thượng An Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tri Sơn Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Quảng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Võng Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Minh Phật

♪ Quy mạng Tạo Khải Phật

♪ Quy mạng Thành Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Tập Bảo Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Trì Địa Đức Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Ý Mãnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Đức Luân Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Lợi Ích Phật

♪ Quy mạng Thế Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Mỹ Âm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Chúng Sư Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nan Thí Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Phật

Trên đây là 400 vị Phật


♪ Quy mạng Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bảo Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Chúng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Phật

♪ Quy mạng Bất Hư Quang Phật

♪ Quy mạng Thánh Thiên Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Chúng Phật

♪ Quy mạng Thiện Chướng Phật

♪ Quy mạng Kiến Từ Phật

♪ Quy mạng Hoa Quốc Phật

♪ Quy mạng Pháp Ý Phật

♪ Quy mạng Phong Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Minh Phật

♪ Quy mạng Đa Minh Phật

♪ Quy mạng Mật Chúng Phật

♪ Quy mạng Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thủ Phật

♪ Quy mạng Lợi Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Cụ Phật

♪ Quy mạng Kiên Quán Phật

♪ Quy mạng Trụ Pháp Phật

♪ Quy mạng Châu Túc Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Thân Phật

♪ Quy mạng Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tài Phật

♪ Quy mạng Thật Âm Phật

♪ Quy mạng Chánh Trí Phật

♪ Quy mạng Lực Đắc Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Phật

♪ Quy mạng Hỷ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hoa Xỉ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Minh Bảo Phật

♪ Quy mạng Hy Hữu Danh Phật

♪ Quy mạng Thượng Giới Phật

♪ Quy mạng Ly Dục Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thọ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thiên Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trí Phật

♪ Quy mạng Khả Ức Niệm Phật

♪ Quy mạng Châu Tạng Phật

♪ Quy mạng Đức Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Phược Phật

♪ Quy mạng Kiên Pháp Phật

♪ Quy mạng Thiên Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tịch Phật

♪ Quy mạng An Tường Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cần Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Đắc Thượng Vị Phật

♪ Quy mạng Vô Y Đức Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Hoa Phật

♪ Quy mạng Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tiên Nhân Thị Vệ Phật

♪ Quy mạng Đế Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Sắc Phật

♪ Quy mạng Chúng Diệu Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Định Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Ngưu Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Tý Phật

♪ Quy mạng Đại Xa Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyện Phật

♪ Quy mạng Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Âm Phật

♪ Quy mạng Quang Tràng Phật

♪ Quy mạng Phú Quý Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mục Phật

♪ Quy mạng Quán Thân Phật

♪ Quy mạng Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Tri Thứ Đệ Phật

♪ Quy mạng Mãnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Diệu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tạng Phật

♪ Quy mạng Phân Biệt Uy Phật

♪ Quy mạng Vô Tổn Phật

♪ Quy mạng Mật Nhật Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Trì Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đại Thỉnh Phật

♪ Quy mạng Đức Pháp Phật

♪ Quy mạng Nghiêm Độ Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Xuất Phật

♪ Quy mạng Diễm Sí Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Nghiêm Phật

Trên đây là 500 vị Phật


♪ Quy mạng Cao Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Thượng Thiện Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Ấn Thủ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng Đa Diễm Phật

♪ Quy mạng Thuận Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Giác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiện Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Vương Phật

♪ Quy mạng Tịch Chư Hữu Phật

♪ Quy mạng Trưởng Dưỡng Thiên Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sơn Phật

♪ Quy mạng Thân Đoan Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Uy Mãnh Quân Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Đức Phật

♪ Quy mạng Lực Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Xuất Hiện Phật

♪ Quy mạng Như Vương Phật

♪ Quy mạng Viên Mãn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Phật

♪ Quy mạng Đại Dược Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hiền Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đức Thủ Phật

♪ Quy mạng Bách Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Lưu Bố Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Ý Phật

♪ Quy mạng Đức Chủ Phật

♪ Quy mạng Tối Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đảnh Phật

♪ Quy mạng Thắng Oán Địch Phật

♪ Quy mạng Ý Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phạm Âm Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Lôi Âm Phật

♪ Quy mạng Thông Tướng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Long Phật

♪ Quy mạng Thâm Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Địa Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Ngưu Vương Phật

♪ Quy mạng Lê-đà Mục Phật

♪ Quy mạng Hy Hữu Thân Phật

♪ Quy mạng Thật Tướng Phật

♪ Quy mạng Tối Tôn Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Một Âm Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Âm Đức Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Từ Phật

♪ Quy mạng Dũng Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Tích Phật

♪ Quy mạng Hoa Khai Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Y Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Thượng Hình Sắc Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Phật

♪ Quy mạng Giác Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thân Sung Mãn Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quốc Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tạng Phật

♪ Quy mạng Thượng Thí Phật

♪ Quy mạng Đại Tôn Phật

♪ Quy mạng Trí Thế Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Đế Vương Phật

♪ Quy mạng Chế Lực Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiện Phật

♪ Quy mạng Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Đoan Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Trần Cấu Phật

♪ Quy mạng Uy Nghi Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quân Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thù Thắng Phật

Trên đây là 600 vị Phật


♪ Quy mạng Đại Tạng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Văn Phật

♪ Quy mạng Xuất Chư Hữu Phật

♪ Quy mạng Trí Đảnh Phật

♪ Quy mạng Thượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Địa Vương Phật

♪ Quy mạng Chí Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Kim Kế Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Nhật Phật

♪ Quy mạng Mạc Năng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Tề Phật

♪ Quy mạng Chúng Đức Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Cái Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Môn Phật

♪ Quy mạng Mỹ Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vi Ý Phật

♪ Quy mạng Chư Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Kế Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tướng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Tướng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Lưu Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tán Phật

♪ Quy mạng Sở Tác Dĩ Biện Phật

♪ Quy mạng Thiện Âm Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Tướng Phật

♪ Quy mạng Pháp Đảnh Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Ánh Tế Phật

♪ Quy mạng Thiện Đoan Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Cát Thân Phật

♪ Quy mạng Ái Ngữ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Lợi Phật

♪ Quy mạng Hòa-lâu-na Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Ái Nhạo Phật

♪ Quy mạng Tán Bất Động Phật

♪ Quy mạng Chúng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Minh Phật

♪ Quy mạng Ý Trụ Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Quang Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Linh Hỷ Phật

♪ Quy mạng Nhật Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Diệt Khuể Phật

♪ Quy mạng Thượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Âm Tán Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nguyện Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thân Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thế Phật

♪ Quy mạng Vương Chủng Phật

♪ Quy mạng Chúng Hội Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Kim Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Kế Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

♪ Quy mạng Trụ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Xả Kiêu Mạn Phật

♪ Quy mạng Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Danh Phật

♪ Quy mạng Đoan Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Tương Quốc Phật

♪ Quy mạng Mẫn Trì Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Tần-đầu-ma Phật

♪ Quy mạng Trí Phú Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyện Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Thủ Phật

♪ Quy mạng Tịnh Căn Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Luận Phật

♪ Quy mạng Thượng Luận Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Địa Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Bất Hư Phật

♪ Quy mạng Hữu Nhật Phật

♪ Quy mạng Xuất Nê Phật

♪ Quy mạng Đắc Trí Phật

♪ Quy mạng Thượng Cát Phật

♪ Quy mạng Mô-la Phật

♪ Quy mạng Pháp Lạc Phật

♪ Quy mạng Cầu Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thánh Phật

♪ Quy mạng Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Tạng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Phật

♪ Quy mạng Lợi Tịch Phật

♪ Quy mạng Giáo Hóa Phật

♪ Quy mạng Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

Trên đây là 700 vị Phật


♪ Quy mạng Kiên Cố Khổ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Chúng Đức Thượng Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thiện Hữu Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Âm Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Minh Phật

♪ Quy mạng Du Hí Vương Phật

♪ Quy mạng Diệt Tà Khúc Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chủ Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Cụ Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Thí Phật

♪ Quy mạng Trụ Bổn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Uy Tụ Phật

♪ Quy mạng Trí Vô Đẳng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Âm Phật

♪ Quy mạng Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Chấp Minh Cự Phật

♪ Quy mạng Tư Giải Thoát Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thắng Âm Phật

♪ Quy mạng Lê-đà Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vô Quá Phật

♪ Quy mạng Hành Thiện Phật

♪ Quy mạng Thù Diệu Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Thiện Tế Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tối Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tri Phật

♪ Quy mạng Biện Tài Nhật Phật

♪ Quy mạng Phá Tha Quân Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Ý Phật

♪ Quy mạng Hữu An Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Đại Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Âm Phật

♪ Quy mạng Thủy Thiên Đức Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tế Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Ý Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tuệ Quang Phật

♪ Quy mạng Giác Ý Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Bàn-đà Âm Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thế Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Ái Phật

♪ Quy mạng Thế Hạnh Phật

♪ Quy mạng Hổ Phách Phật

♪ Quy mạng Lôi Âm Vân Phật

♪ Quy mạng Thiện Ái Mục Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Âm Phật

♪ Quy mạng Pháp Tướng Phật

♪ Quy mạng Trí Âm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Từ Âm Phật

♪ Quy mạng Tuệ Âm Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diễm Phật

♪ Quy mạng Thánh Vương Phật

♪ Quy mạng Chúng Ý Phật

♪ Quy mạng Biện Tài Luân Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nhật Danh Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Tuệ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tập Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Tướng Phật

♪ Quy mạng Biện Tài Quốc Phật

♪ Quy mạng Bảo Thí Phật

♪ Quy mạng Ái Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Uẩn Phật

♪ Quy mạng Diệt Ác Thú Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đẳng Định Phật

♪ Quy mạng Bất Hoại Phật

♪ Quy mạng Diệt Cấu Phật

♪ Quy mạng Bất Thất Phương Tiện Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Diệu Diện Phật

♪ Quy mạng Trí Chế Trụ Phật

♪ Quy mạng Pháp Sư Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Cung Phật

♪ Quy mạng Ứng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thượng Trí Nhân Phật

Trên đây là 800 vị Phật


♪ Quy mạng Chân Kế Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Bất Trước Tướng Phật

♪ Quy mạng Ly Phân Biệt Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Minh Phật

♪ Quy mạng Lê-đà Bộ Phật

♪ Quy mạng Tùy Nhật Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Minh Lực Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Đức Phật

♪ Quy mạng Đoan Nghiêm Hải Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Hoa Thí Phật

♪ Quy mạng Vô Trước Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tòa Phật

♪ Quy mạng Ái Trí Phật

♪ Quy mạng Bàn-đà Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trụ Phật

♪ Quy mạng Sanh Pháp Phật

♪ Quy mạng Tướng Minh Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Lạc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Tri Đạo Lý Phật

♪ Quy mạng Đa Văn Hải Phật

♪ Quy mạng Trì Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Thế Phật

♪ Quy mạng Hỷ Chúng Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Âm Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Một Phật

♪ Quy mạng Đoạn Hữu Ái Cấu Phật

♪ Quy mạng Uy Nghi Tế Phật

♪ Quy mạng Chư Thiên Lưu Bố Phật

♪ Quy mạng Tùy Sư Hạnh Phật

♪ Quy mạng Hoa Thủ Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Thí Phật

♪ Quy mạng Phá Oán Tặc Phật

♪ Quy mạng Phú Đa Văn Phật

♪ Quy mạng Diệu Quốc Phật

♪ Quy mạng Sí Thịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Trí Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Phật

♪ Quy mạng Diệt Ám Phật

♪ Quy mạng Vô Động Phật

♪ Quy mạng Thứ Đệ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Âm Thanh Trị Phật

♪ Quy mạng Cam Giá Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Thân Tâm Trụ Phật

♪ Quy mạng Thường Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giác Ý Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhiêu Ích Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Âm Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tụ Phật

♪ Quy mạng Giới Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Giới Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhiếp Thọ Phật

♪ Quy mạng Kiên Xuất Phật

♪ Quy mạng An-xà-Na Phật

♪ Quy mạng Tăng ích Phật

♪ Quy mạng Hương Minh Phật

♪ Quy mạng Vi-lam Minh Phật

♪ Quy mạng Niệm Vương Phật

♪ Quy mạng Mật Bát Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tướng Phật

♪ Quy mạng Chí Diệu Đạo Phật

♪ Quy mạng Tín Giới Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thật Phật

♪ Quy mạng Minh Pháp Phật

♪ Quy mạng Cụ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Từ Phật

♪ Quy mạng Thượng Từ Phật

♪ Quy mạng Nhiêu ích Tuệ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Minh Phật

♪ Quy mạng Thánh Tán Phật

♪ Quy mạng Quảng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trì Thọ Phật

♪ Quy mạng Kiến Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Báo Phật

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Phật

♪ Quy mạng Vô Diệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Minh Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Tận Tướng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ma Phật

♪ Quy mạng Tận Ma Phật

♪ Quy mạng Quá Suy Đạo Phật

♪ Quy mạng Bất Hoại Ý Phật

♪ Quy mạng Thủy Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Ma Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Vương Phật

Trên đây là 900 vị Phật


♪ Quy mạng Ái Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Đăng Phật

♪ Quy mạng Giác Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Lực Phật

♪ Quy mạng Thiện Diệt Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Trí Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thần Tướng Phật

♪ Quy mạng Như Chúng Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Tướng Phật

♪ Quy mạng Ái Nhật Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Dược Sư Thượng Phật

♪ Quy mạng Trì Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Diễm Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hỷ Minh Phật

♪ Quy mạng Hảo Âm Phật

♪ Quy mạng Bất Động Thiên Phật

♪ Quy mạng Diệu Đức Nan Tư Phật

♪ Quy mạng Thiện Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Ý Vô Mậu Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Phật

♪ Quy mạng Danh Tán Phật

♪ Quy mạng Chúng Tướng Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Diệt Si Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ngôn Luận Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tướng Phật

♪ Quy mạng Lê-đà Pháp Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Độ Ưu Phật

♪ Quy mạng Nhạo An Phật

♪ Quy mạng Thế Ý Phật

♪ Quy mạng Ái Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Túc Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Phật

♪ Quy mạng Hoa Anh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Đức Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Chân Thật Phật

♪ Quy mạng Thiên Chủ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Cao Âm Phật

♪ Quy mạng Tín Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bà-kỳ-la-đà Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Ý Phật

♪ Quy mạng Bất Thuấn Phật

♪ Quy mạng Thuận Tiên Cổ Phật

♪ Quy mạng Tụ Thành Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Du Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Tín Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hạnh Minh Phật

♪ Quy mạng Long Âm Phật

♪ Quy mạng Trì Luân Phật

♪ Quy mạng Tài Thành Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Danh Phật

♪ Quy mạng Vân Tướng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đạo Phật

♪ Quy mạng Thuận Pháp Trí Phật

♪ Quy mạng Hư Không Âm Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Châu Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tài Phật

♪ Quy mạng Đăng Diễm Phật

♪ Quy mạng Bảo Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Chủ Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Tùy Pháp Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hiền Phật

♪ Quy mạng Bảo Danh Văn Phật

♪ Quy mạng Đắc Lợi Phật

♪ Quy mạng Thế Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Đảnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Thành Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Tri Kiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Cái Phật

♪ Quy mạng Thải Thúc Thị Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Quốc Phật

♪ Quy mạng Ý Tư Phật

♪ Quy mạng Pháp Thiên Kính Phật

♪ Quy mạng Đoạn Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Cực Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Diệt Tham Phật

♪ Quy mạng Kiên Âm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tuệ Phật

♪ Quy mạng Diệu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Ái Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Nhan Phật

♪ Quy mạng Diệu Kế Phật

♪ Quy mạng Dục Lạc Phật

♪ Quy mạng Ái Nhạo Phật

Trên đây là 1.000 vị Phật


Các danh hiệu của chư Phật xuất hiện ở thế gian trong kiếp Hiền này là như vậy.

Nếu ai nghe được các danh hiệu của 1.000 Đức Phật này mà lòng chẳng kinh sợ và nhớ không nhầm lẫn, họ chắc chắn sẽ đắc tịch diệt. Khi có những bậc trí nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, họ nên nhất tâm, chớ có buông lung, tinh tấn tu hành, và đừng để mất nhân duyên đó, khiến phải sa đọa và trở lại vào đường ác để chịu các khổ não. Họ hãy nên an trụ trong tịnh giới, tùy thuận chúng sanh, đa văn học rộng, luôn ưa thích sống viễn ly, và đầy đủ Pháp Nhẫn thâm sâu, người này tất sẽ có thể gặp được 1.000 vị Phật.

Nếu ai trì tụng các danh hiệu của 1.000 Đức Phật này, họ sẽ diệt vô lượng vô số kiếp nghiệp tội kết tập và tất sẽ thành Phật. Các chánh định, thần thông, trí tuệ vô ngại, cùng các Pháp môn, các tổng trì, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp--tất cả đều sẽ từ trong chánh định này lưu xuất. Người tu tập chánh định này thì phải tu hành tịnh hạnh, chớ sanh tâm dối gạt, rời xa danh lợi, đừng ôm lòng đố kỵ, và thực hành Sáu Pháp Hòa Kính. Hành giả như thế sẽ mau được Pháp chánh định này."

Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Hiền ở Hiện Tại


Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 31/1/2013 ◊ Cập nhật: 25/9/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam