胎Thai 藏Tạng 梵Phạn 字Tự 真Chân 言Ngôn 卷quyển 上thượng

灑Sái 淨Tịnh 真Chân 言Ngôn

SD-D5B5.gifna maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa pra ti sa me SD-D7C4.gifga ga na sa me SD-D7C4.gifsa ma ntā nu ga te SD-D7C4.gifpra kṛ ti vi śu ddhe SD-D7C4.gifdha rma dhā tu vi śo dha ni SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

持Trì 地Địa 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga SD-D7C4.gifdhi ṣṭā dhi ṣṭi te a ca le SD-D7C4.gifvi ma le SD-D7C4.gifsma ra ṇe SD-D7C4.gifpra kṛ ti pa ri śu ddhe svā SD-D5B4.gif

持Trì 香Hương 水Thủy 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa gna ye svā SD-D5B4.gif

略Lược 奉Phụng 持Trì 護Hộ 摩Ma 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ ma śā nti ga ta śā nti ka ra SD-D7C4.gifpra śa ma dha rma ni rjja ta SD-D7C4.gifa bhā va svā va dha rsa sa □nā prā pta SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

大Đại 力Lực 大Đại 護Hộ 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo SD-D7C4.gifsa rva bha ya vi ga te bhyaḥ SD-D7C4.gifvi śva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva thā SD-D7C4.gifhaṃ khaṃ SD-D7C4.gifra kṣa ma va le SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga ta SD-D7C4.gifpu rye ni jja te hūṃ hūṃ trā trā SD-D7C4.gifa pra ni ha te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

入Nhập 佛Phật 三Tam 昧Muội 耶Da 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa sa me tri sa me SD-D7C4.gifsa ma ye svā SD-D5B4.gif

法Pháp 界Giới 生Sanh 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdha rma dha tu SD-D7C4.gifsvā va ko haṃ SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇāṃ SD-D7C4.gifva jra tma ko haṃ SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 鎧Khải 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifva jra ka va ca hūṃ SD-D5B4.gif

如Như 來Lai 眼Nhãn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga ca kṣu rvya va lo ka ya svā SD-D5B4.gif

塗Đồ 香Hương 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha ga ndho dbha va svā SD-D5B4.gif

華Hoa 供Cúng 養Dường 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma mai trya bhyu dga te svā SD-D5B4.gif

燒Thiêu 香Hương 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdha rma dha tva nu ga te svā SD-D7C4.gif

飲Ẩm 食Thực 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ra ra ka ra ra va li rda de ma va liḥ svā SD-D5B4.gif

燈Đăng 明Minh 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga rci SD-D7C4.gifspha ra ṇa va bhā sa na SD-D7C4.gifga ga nau rya svā SD-D5B4.gif

閼Át 伽Già 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na sa sa ma svā SD-D5B4.gif

如Như 來Lai 頂Đảnh 相Tướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na nta spha ra ṇa SD-D7C4.gifvi śu ddha dha rma ni jja te svā SD-D5B4.gif

如Như 來Lai 甲Giáp 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpra ca ṇḍa va jra jvā la SD-D7C4.gifvi sphu ra hūṃ SD-D5B4.gif

如Như 來Lai 舌Thiệt 真Chân 言Ngôn

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma ma ta thā ga ji hva SD-D7C4.gifsa tya dha rma pra ti ṣṭi ta svā SD-D5B4.gif

如Như 來Lai 圓Viên 光Quang 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifjvā li ni SD-D7C4.gifta thā ga rci svā SD-D5B4.gif

無Vô 礙Ngại 力Lực 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa ma nu ga ta va ra ja dha rma ni rja ta SD-D7C4.gifma ma ha svā SD-D5B4.gif

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ji taṃ ja ye SD-D7C4.gifsa rva sa tvā śa nu ga ta SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

虛Hư 空Không 藏Tạng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa śa sa ma nu ga SD-D7C4.gifvi ci trāṃ ba ra dha ra SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

除Trừ 蓋Cái 障Chướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ sa tva hi bhyu dga ta SD-D7C4.giftraṃ traṃ raṃ raṃ svā SD-D5B4.gif

觀Quán 自Tự 在Tại 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga va lo ki ta SD-D7C4.gifka ṇa ma ya SD-D7C4.gifra ra ra hūṃ jaḥ svā SD-D5B4.gif

得Đắc 大Đại 勢Thế 至Chí 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifja ja saḥ svā SD-D5B4.gif

多Đa 羅La 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifka ṇe dbha ve SD-D7C4.giftā re ri ṇi SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva bha ya trā □□hūṃ spha ya svā SD-D5B4.gif

白Bạch 處Xứ 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga ta vi ṣa ya SD-D7C4.gifsaṃ bha ve SD-D7C4.gifpa dma li ni svā SD-D5B4.gif

何Hà 耶Da 揭Yết 嘌Phiêu 嚩Phạ 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifhūṃ khā da ḍhaṃ jaṃ SD-D7C4.gifspha ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifha ha ha SD-D7C4.gifsu ta nu SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifhe he ku ra ka SD-D7C4.gifvi mu kti pa tha svi ta SD-D7C4.gifsma ra SD-D957.gifpra ti jñāṃ svā SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 手Thủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifca ṇḍa ma ro ṣa ṇa hūṃ SD-D5B4.gif

忙Mang 莾Mãng 計Kế 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tri ṭa tri ṭa SD-D7C4.gifja yaṃ ti SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 鎖Tỏa 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhūṃ ba ndha ba ndha ya SD-D7C4.gifmo ṭa mo ṭa ya SD-D7C4.gifva jre dbha ve SD-D7C4.gifsa rva ttrā pra ti ha te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 月Nguyệt 靨# 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ hrīṃ hūṃ pha ṭa SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 針Châm 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifsa rva dha rmma ni ve dha ni va jra su ci va ra de SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

一Nhất 切Thiết 持Trì 金Kim 剛Cang 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhūṃ hūṃ hūṃ pha pha jaṃ jaṃ svā SD-D5B4.gif

一Nhất 切Thiết 奉Phụng 教Giáo 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhe he hiṃ ci ya si SD-D7C4.gifgṛ hṇa gṛ hṇa SD-D7C4.gifkhā da khā da pa ri ra ya SD-D7C4.gifsa rva kiṃ ka ṇaṃ svā pra ti jñā SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva kle śa ni sa □na SD-D7C4.gifsa rva dha rmma va śi pra pta SD-D7C4.gifga ga na sa sa ma SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

毫Hào 相Tướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifva de va ra prā pte hūṃ SD-D5B4.gif

一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvaṃ vaṃ vaṃ hūṃ hūṃ pha SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

無Vô 能Năng 勝Thắng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdhriṃ dhriṃ riṃ riṃ jiṃ jiṃ svā SD-D5B4.gif

無Vô 能Năng 勝Thắng 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ji te SD-D7C4.gifja yaṃ ti ta ḍi te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

地Địa 神Thần 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpṛ thi vyai SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

毘Tỳ 紐Nữu 天Thiên 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvi ṣṇa ve SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

伊Y 舍Xá 那Na 天Thiên 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifrū dra svā SD-D5B4.gif

風Phong 神Thần 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvā ya ve SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

六Lục 美Mỹ 音Âm 天Thiên

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsu ra svā tyai SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

羅La 剎Sát 主Chủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifrā kṣa dhi pa ta ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

四Tứ 閻Diêm 魔Ma 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvai va sva ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

三Tam 死Tử 王Vương 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifmṛ tya ve svā SD-D5B4.gif

黑Hắc 夜Dạ 神Thần 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifkā la ttrī ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

七Thất 母Mẫu 等Đẳng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma tṛ bhyaḥ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifśa kra ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

嚩Phạ 嚕Rô 拏Noa 龍Long 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa māṃ pa ta ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

五Ngũ 梵Phạm 天Thiên 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpra ja pa ta ye SD-D7C4.gifhā SD-D5B4.gif

日Nhật 天Thiên 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa di tyā ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

月Nguyệt 天Thiên 真Chân 言Ngôn

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifca ndrā ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

十Thập 諸Chư 龍Long 真Chân 言Ngôn

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifme gha śa ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

難Nan 陀Đà 跋Bạt 難Nan 陀Đà 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifna nde pa na nda ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

虛Hư 空Không 眼Nhãn 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na va ra la kṣa ṇe SD-D7C4.gifga ga na sa ma ya SD-D7C4.gifsa rva to dga SD-D7C4.gifbhi ra saṃ bha ve SD-D7C4.gifjvā la mo ghā nāṃ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

不Bất 動Động 主Chủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifca ḍo ma ro ṣa ṇa SD-D7C4.gifspha ya hūṃ ttra ka hāṃ māṃ SD-D5B4.gif

降Hàng 三Tam 世Thế 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifha ha ha SD-D7C4.gifvi sma ye SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga SD-D7C4.gifvi ṣa ya saṃ bha va SD-D7C4.gifttrai lo kya vi ja ya hūṃ jaḥ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

聲Thanh 聞Văn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifke tu pra tya ya SD-D7C4.gifvi ga ta ka rma ni rja ta SD-D7C4.gifhūṃ SD-D5B4.gif

緣Duyên 覺Giác 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvaḥ SD-D5B4.gif

普Phổ 一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 心Tâm 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva bu ddhā bo dhi sa tva SD-D7C4.gifhṛ da yaṃ nyā ve śa niṃ SD-D7C4.gifna maḥ sa rva vi de SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

普Phổ 世Thế 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.giflo lo ka ya SD-D7C4.gifsa rva de va ga ya kṣa ga ndha rvā SD-D7C4.gifa su ra ga ḍa kiṃ da ra SD-D7C4.gifma ra di SD-D7C4.gifhṛ da SD-D7C4.gifnyā ka rṣa ya SD-D7C4.gifvi ci tra ga ti SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva thā SD-D7C4.gifvi ma ti vi ki ra ṇā SD-D7C4.gifdha rma dhā tu ni rja ta saṃ saṃ ha SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

不Bất 可Khả 越Việt 守Thủ 護Hộ 門Môn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifḍa rdha rṣa ma ro ṣa ṇa SD-D7C4.gifkhā da ya sa rvāṃ ta thā ga jriṃ ku SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

相Tương 向Hướng 守Thủ 護Hộ 門Môn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa bhi mu kha he ma pra ca ḍo SD-D7C4.gifa bhi mu khā SD-D7C4.gifgṛ hṇa kha da ya SD-D7C4.gifki ci ra ya si SD-D7C4.gifsa ma ya ma nu sma ra SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

大Đại 結Kết 界Giới 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ttra nu ga te SD-D7C4.gifva nva ya maṃ SD-D7C4.gifma sa ma ya ni rja te SD-D7C4.gifsma ra ṇa a pra ti ha de SD-D7C4.gifdha ka dha ka SD-D7C4.gifca ra ca ra SD-D7C4.gifva nva SD-D7C4.gifda śa ddi śaṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga ḍa jñā te SD-D7C4.gifpra va ra dha rma la ddha bi ja ye SD-D7C4.gifbha ga va ti SD-D7C4.gifbi ku bi ku le SD-D7C4.gifle li pu ri SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

菩Bồ 提Đề 心Tâm 真Chân 言Ngôn

bo dhi a SD-D5B4.gif

菩Bồ 提Đề 行Hành 真Chân 言Ngôn

ca ryā ā SD-D5B4.gif

成Thành 菩Bồ 提Đề 真Chân 言Ngôn 曰viết

saṃ bo dhi aṃ SD-D5B4.gif

涅Niết 槃Bàn 真Chân 言Ngôn 曰viết

ni rvā ṇa SD-D7C4.gifaḥ SD-D5B4.gif

降Hàng 三Tam 世Thế 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.giftra lo kya bi ja ya hāḥ SD-D5B4.gif

不Bất 動Động 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gif□SD-D5B4.gif

無Vô 動Động 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

a ca la na thāḥ SD-D5B4.gif

除Trừ 蓋Cái 障Chướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

sa rva va ra ṇa bi ṣkā bhī SD-D5B4.gif

除Trừ 蓋Cái 障Chướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ SD-D5B4.gif

觀Quán 自Tự 在Tại 真Chân 言Ngôn 曰viết

a va lo ki te śva ra SD-D7C4.gifsaḥ SD-D5B4.gif

金Kim 剛Cang 手Thủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

va jra ṇi SD-D7C4.gifva jra ṇaṃ vaḥ SD-D5B4.gif

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 真Chân 言Ngôn 曰viết

muṃ ju śrī SD-D7C4.gifbu ddha nāṃ maṃ SD-D5B4.gif

虛Hư 空Không 眼Nhãn 真Chân 言Ngôn 曰viết

ga ga na lo ca SD-D7C4.gifgaṃ SD-D5B4.gif

法Pháp 界Giới 真Chân 言Ngôn 曰viết

dha rma dhā traḥ raṃ SD-D5B4.gif

大Đại 勤Cần 勇Dũng 真Chân 言Ngôn

ma raḥ SD-D7C4.gifkhaṃ SD-D5B4.gif

水Thủy 自Tự 在Tại 真Chân 言Ngôn 曰viết

ja lai śva SD-D7C4.gifjaṃ SD-D5B4.gif

多Đa 羅La 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

de SD-D7C4.giftaṃ SD-D5B4.gif

毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 真Chân 言Ngôn 曰viết

bhyaḥ SD-D7C4.gifbhṛ ku ṭī SD-D5B4.gif

得Đắc 大Đại 勢Thế 至Chí 真Chân 言Ngôn 曰viết

saṃ SD-D7C4.gifma svā ma prā ptaḥ SD-D5B4.gif

白Bạch 處Xứ 尊Tôn 真Chân 言Ngôn 曰viết

paṃ SD-D7C4.gifpa ḍe ra si SD-D5B4.gif

何Hà 耶Da 揭Yết 嘌Phiêu 嚩Phạ 真Chân 言Ngôn 曰viết

haṃ SD-D7C4.gifha ya grī vaḥ SD-D5B4.gif

耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 真Chân 言Ngôn 曰viết

yaṃ SD-D7C4.gifya śo dha SD-D5B4.gif

寶Bảo 手Thủ 真Chân 言Ngôn

saṃ SD-D7C4.gifra tna ṇi SD-D5B4.gif

光Quang 網Võng 真Chân 言Ngôn 曰viết

jaṃ SD-D7C4.gifja li pra bha SD-D5B4.gif

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

bhaḥ SD-D7C4.gifśa kya mu ni SD-D5B4.gif

□# 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

hūṃ hūṃ saṃ huṃ SD-D7C4.gifhūṃ ṭrūṃ SD-D7C4.gifu ṣṇī ṣa tra yaṃ SD-D5B4.gif

白Bạch 傘Tản 蓋Cái 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

laṃ SD-D7C4.gifsi ta pa tra SD-D5B4.gif

勝Thắng 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

śaṃ SD-D7C4.gifja yo ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

最Tối 勝Thắng 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

śī SD-D7C4.gifvi ja yo ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

光Quang 聚Tụ 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn

trīṃ SD-D7C4.gifte je śi SD-D5B4.gif

除Trừ 障Chướng 佛Phật 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn

hraṃ SD-D7C4.gifvi ki ra ṇa paṃ co ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

世Thế 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

taṃ haṃ paṃ haṃ yaṃ SD-D7C4.gifbi dyā ṣṇī lo ke SD-D5B4.gif

無Vô 能Năng 勝Thắng 真Chân 言Ngôn 曰viết

huṃ SD-D7C4.gifa pa ji SD-D5B4.gif

地Địa 神Thần 真Chân 言Ngôn 曰viết

bi SD-D7C4.gifpṛ thi SD-D5B4.gif

計Kế 設Thiết 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

ki li SD-D7C4.gifke śi SD-D5B4.gif

烏Ô 婆Bà 計Kế 設Thiết 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

di li SD-D7C4.gifu pa ke śi SD-D5B4.gif

質Chất 多Đa 羅La 童Đồng 子Tử 真Chân 言Ngôn 曰viết

mi li SD-D7C4.gifci trā SD-D5B4.gif

財Tài 惠Huệ 童Đồng 子Tử 真Chân 言Ngôn 曰viết

hi li SD-D7C4.gifva su ma ti SD-D5B4.gif

除Trừ 疑Nghi 怪Quái 真Chân 言Ngôn 曰viết

ha sa nāṃ SD-D7C4.gifhau ku ha li naḥ SD-D5B4.gif

施Thí 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 無Vô 畏Úy 真Chân 言Ngôn 曰viết

ra sa nāṃ SD-D7C4.gifsa rva sa tvā bha yaṃ da de SD-D5B4.gif

除Trừ 一Nhất 切Thiết 惡Ác 趣Thú 真Chân 言Ngôn 曰viết

□sa naṃ SD-D7C4.gifsa rva ja haḥ SD-D5B4.gif

哀Ai 愍Mẫn 惠Huệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

□sa naṃ SD-D7C4.gif□

大Đại 慈Từ 生Sanh 真Chân 言Ngôn

ṭhaṃ SD-D7C4.gifma mai trya bhyu dga ta SD-D5B4.gif

大Đại □# 纏Triền 真Chân 言Ngôn 曰viết

yaṃ SD-D7C4.gifma ka ṇā pra ti ta SD-D5B4.gif

除Trừ 一Nhất 切Thiết 熱Nhiệt 惱Não 真Chân 言Ngôn 曰viết

ī □rva ha pra śa mi na SD-D5B4.gif

不Bất 可Khả 思Tư 議Nghị 真Chân 言Ngôn 曰viết

ū SD-D7C4.gifa ci ntya ma ti da tta SD-D5B4.gif

地Địa 藏Tạng 旗Kỳ 真Chân 言Ngôn 曰viết

ha ha ha SD-D7C4.gifbi sa rva śā pa ri ka svā SD-D5B4.gif

寶Bảo 處Xứ 真Chân 言Ngôn 曰viết

daṃ jaṃ SD-D7C4.gifra tna ka ra SD-D5B4.gif

寶Bảo 手Thủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

ṣa SD-D7C4.gifra tna ṇi SD-D5B4.gif

持Trì 地Địa 真Chân 言Ngôn 曰viết

ṅaṃ SD-D7C4.gifdha ra ṇi nva ra ñaṃ SD-D5B4.gif

寶Bảo 印Ấn 手Thủ 真Chân 言Ngôn 曰viết

phaṃ SD-D7C4.gifra tna mu drā ha sta SD-D5B4.gif

堅Kiên 固Cố 意Ý 真Chân 言Ngôn 曰viết

ṇāṃ SD-D7C4.gifdṛ ḍha dhyā śa ya SD-D5B4.gif

虛Hư 空Không 無Vô 垢Cấu 真Chân 言Ngôn 曰viết

haṃ SD-D7C4.gifga ga ma la SD-D5B4.gif

虛Hư 空Không 惠Huệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

riṃ SD-D7C4.gifga ga na ma te SD-D5B4.gif

清Thanh 淨Tịnh 惠Huệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

ga taṃ SD-D7C4.gifbi śu ddha ma te SD-D5B4.gif

行Hành □# 真Chân 言Ngôn 曰viết

dhi raṃ SD-D7C4.gifri tra ma te SD-D5B4.gif

□# 惠Huệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

□si ra bu ddhe SD-D5B4.gif

□#

□śrī ha vraṃ SD-D7C4.gifki ṇā SD-D5B4.gif

諸Chư 菩Bồ 薩Tát 所Sở 說Thuyết 真Chân 言Ngôn 曰viết

kṣaḥ ḍa ta ra yaṃ kaṃ SD-D7C4.gifya tho kta bo dhi sa tvā SD-D5B4.gif

淨Tịnh 居Cư 真Chân 言Ngôn 曰viết

na mo ra ma dha rma saṃ bha va bi bha va SD-D7C4.gifka tha na saṃ saṃ sa te svā SD-D5B4.gif

淨Tịnh 居Cư 天Thiên 真Chân 言Ngôn 曰viết

śu ddho va SD-D5B4.gif

羅La 剎Sát 婆Bà 真Chân 言Ngôn 曰viết

kraṃ ke ri SD-D7C4.gifrā kṣa sa SD-D5B4.gif

諸Chư 荼Đồ 吉Cát 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

hrīḥ haḥ SD-D7C4.gifḍa ki nāṃ SD-D5B4.gif

藥Dược 叉Xoa 女Nữ 真Chân 言Ngôn 曰viết

ya kṣa bi dyā dha ri SD-D7C4.gifya kṣi ṇī nāṃ SD-D5B4.gif

諸Chư 毘Tỳ 舍Xá 遮Già 真Chân 言Ngôn 曰viết

pi ci pi ci SD-D7C4.gifpi śā ci nāṃ SD-D5B4.gif

諸Chư 部Bộ 多Đa 羅La 真Chân 言Ngôn 曰viết

guṃ ī gu i maṃ saṃ te SD-D7C4.gifbhū nāṃ SD-D7C4.gif

諸Chư 阿A 修Tu 羅La 真Chân 言Ngôn 曰viết

ra ṭaṃ ra ṭaṃ dhvaṃ taṃ mra SD-D7C4.gifa a pra SD-D5B4.gif

諸Chư 摩Ma 睺Hầu 囉Ra 伽Già 真Chân 言Ngôn 曰viết

SD-D7C4.gifga ra laṃ viṃ ra liṃ SD-D5B4.gif

摩Ma 睺Hầu 羅La 伽Già 真Chân 言Ngôn 曰viết

ma ho ra ga SD-D5B4.gif

諸Chư 緊Khẩn 那Na 羅La 真Chân 言Ngôn 曰viết

ha kha sa naṃ bi ha sa naṃ SD-D7C4.gifki nta ra ṇāṃ SD-D5B4.gif

諸Chư 人Nhân 真Chân 言Ngôn 曰viết

i cchā pa raṃ ma ḍo ma ye me sva ma nu ṣya ṇaṃ SD-D5B4.gifṭha SD-D5B4.gif

無Vô 所Sở 不Bất 至Chí 真Chân 言Ngôn 曰viết

已dĩ 下hạ 第đệ 三tam 卷quyển

na maḥ sa rva ta thā ga re bhyo SD-D7C4.gifbi śva mu khe bhyaḥ sa rva thā SD-D7C4.gifa ā aṃ aḥ SD-D5B4.gif

□# 空Không 藏Tạng 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo SD-D7C4.gifvi śva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva thā khaṃ SD-D7C4.gifu dga te spha ra maṃ SD-D7C4.gifga ga na kaṃ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

滿Mãn 足Túc 一Nhất 切Thiết 金Kim 剛Cang 字Tự 句Cú 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ bi ra hūṃ khaṃ SD-D5B4.gif

無Vô 礙Ngại 力Lực 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

ta dya thā ga ga na sa me SD-D7C4.gifa pra ti sa me SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga sa nta tṛ ga SD-D7C4.gifga ga na sa ma SD-D7C4.gif va ra la kṣa ṇe SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

救Cứu 世Thế 者Giả 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa SD-D5B4.gif

無Vô 能Năng 害Hại 力Lực 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifa sa me pa ra me SD-D7C4.gifa ca le SD-D7C4.gifga ga ne SD-D7C4.gifsma ra ṇe SD-D7C4.gifsa rva trā nu ga te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

置Trí 字Tự 句Cú

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ maṃ SD-D5B4.gif

已dĩ 下hạ 第đệ 四tứ 卷quyển

胎Thai 藏Tạng 梵Phạn 字Tự 真Chân 言Ngôn 卷quyển 上thượng

失Thất 譯Dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 27/9/2018 ◊ Cập nhật: 27/9/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn
AAA      
  Quyển: 1 2