Kinh Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ


Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Tất cả đều là Thanh Văn tôn quý, trưởng lão, và các vị đại Ứng Chân mà ai cũng quen biết.

Tên các ngài là: Tôn giả Thu Lộ Tử, Tôn giả Đại Thải Thúc Thị, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Vô Diệt, và các đại Thanh Văn khác như thế làm thượng thủ.

Lại có vô lượng chư đại Bồ-tát. Tất cả đều trụ không thoái chuyển và có vô lượng công đức trang nghiêm.

Tên các ngài là: Diệu Cát Tường Bồ-tát, Vô Năng Thắng Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ-tát, Bất Hưu Tức Bồ-tát, và các vị đại Bồ-tát khác như thế làm thượng thủ.

Lại có Năng Thiên Đế, Hộ Thế Tứ Vương, và vị chủ lĩnh của Thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương làm thượng thủ, cùng với 100.000 ức nayuta [na du ta] thiên chúng; vô lượng trời, người, phi thiên, và những loài hữu tình khác trong thế gian, đồng đến hội họp để nghe Pháp.Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

"Nay ông có biết chăng? Từ thế giới này về hướng tây, vượt qua 100.000 ức nayuta cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ. Đức Thế Tôn kia còn gọi là Vô Lượng Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác--đầy đủ mười danh hiệu. Hiện tại, Ngài đang an ổn trụ trì ở đó, vì các hữu tình mà tuyên thuyết Pháp vi diệu thâm sâu, để khiến họ được lợi ích thù thắng và an lạc.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Vì nhân duyên gì mà thế giới của Đức Phật kia tên là Cực Lạc?

Này Thu Lộ Tử! Do thân tâm của các hữu tình trong thế giới kia hoàn toàn không có ưu sầu khổ não. Duy chỉ có vô lượng thanh tịnh và an vui. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở khắp mọi nơi trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc đều có bảy lớp lan can báu vi diệu, bảy lớp hàng cây cọ báu, và bảy lớp lưới báu vi diệu. Tất cả đều do bốn loại báu trang nghiêm giáp vòng. Đó là vàng, bạc, lưu ly, và pha lê dùng để trang sức đẹp đẽ.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở khắp mọi nơi trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc đều có ao bảy báu vi diệu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Tám loại công đức ấy là những gì?

1. trong vắt
2. mát mẻ
3. thơm ngọt
4. mềm mại
5. thấm ướt
6. an hòa
7. trừ hoạn; khi uống vào thì sẽ trừ đói khát và vô lượng hoạn nạn.
8. tăng ích; một khi đã uống vào thì nhất định sẽ có thể trưởng dưỡng các căn, tăng thêm lợi ích cho bốn đại, và đủ mọi thù thắng khác. Các chúng sinh có thiện căn và nhiều phúc luôn thích dùng loại nước đó.

Đáy của những ao báu này được trải bằng cát vàng. Những bậc thềm ở bốn phía đều do bốn loại báu trang nghiêm giáp vòng và hết sức mỹ lệ. Ở xung quanh các ao có những hàng cây báu vi diệu. Chúng tỏa mùi hương thơm phức và được trang nghiêm bằng bảy báu.

Bảy báu đó là:

1. vàng
2. bạc
3. lưu ly
4. pha lê
5. xích châu
6. hổ phách
7. mã não

Ở trong các ao này thường có muôn loại hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau và lớn như bánh xe. Hoa sen xanh rạng rỡ vẻ xanh; ánh sáng xanh tỏa chiếu bóng xanh. Hoa sen vàng rạng rỡ vẻ vàng; ánh sáng vàng tỏa chiếu bóng vàng. Hoa sen đỏ rạng rỡ vẻ đỏ; ánh sáng đỏ tỏa chiếu bóng đỏ. Hoa sen trắng rạng rỡ vẻ trắng; ánh sáng trắng tỏa chiếu bóng trắng. Bốn hoa sen rạng rỡ bốn vẻ; bốn ánh sáng tỏa chiếu bốn bóng.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc tự nhiên luôn có vô lượng vô biên âm nhạc vi diệu, âm khúc hòa nhã và rất đáng yêu thích. Khi các hữu tình ở đó nghe được diệu âm này, mọi phiền não xấu ác của họ thảy đều diệt trừ, dần dần tăng trưởng vô lượng Pháp lành, và nhanh chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở khắp mặt đất trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc đều do vàng ròng hợp thành. Nó rất mềm mại, thơm khiết, và tỏa ánh sáng. Trên đó có vô lượng vô biên châu báu vi diệu dùng để trang sức.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc, ngày đêm sáu thời luôn mưa xuống đủ muôn loại hoa thượng diệu ở cõi trời. Chúng có nhiều màu khác nhau, tươi sáng, thơm khiết, và mềm mại. Mặc dầu chúng làm cho thân tâm của người thấy vui thích nhưng sẽ không khiến người khởi tham trước. Các loại hoa ấy còn tăng trưởng vô lượng vô số công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn cho các hữu tình ở đó. Ngày đêm sáu thời, các hữu tình ở cõi nước kia luôn cầm những loại hoa đó để cúng dường cho Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vào mỗi buổi sáng sớm chỉ trong thời gian của một bữa ăn, họ cầm những thiên hoa này và bay đến vô lượng thế giới ở phương khác để cúng dường trăm nghìn ức chư Phật. Ở nơi của mỗi chư Phật kia, họ rải xuống trăm nghìn ức loại hoa để cúng dường, rồi trở về cõi nước của mình để thọ trai và đi kinh hành.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là: ngỗng, nhạn, thu lộ, hồng hạc, khổng tước, anh vũ, chim diệu thanh, và chim mạng mạng. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này thường cùng tụ tập và hót lên các âm thanh hòa nhã. Tùy theo âm thanh của mỗi loài mà chúng tuyên dương diệu Pháp sâu xa, như là: Bốn Niệm Trụ, Bốn Chính Đoạn, Bốn Thần Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Phần, Tám Chính Đạo, và vô lượng diệu Pháp như thế. Khi chúng sinh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế nên, họ được vô lượng công đức của giới hương huân tu để trang nghiêm nơi thân.

Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ sao? Các loài chim ở cõi nước kia có phải thuộc trong chốn bàng sinh của đường ác chăng? Chớ khởi tà kiến này!

Vì sao thế? Bởi tịnh độ của Đức Phật kia không có ba đường ác. Ngay cả tên của ba đường ác còn không có; hà huống lại có thật về nghiệp tội chiêu cảm của các loài chim ở chốn bàng sinh. Ông nên biết rằng, chúng đều là do Đức Phật Vô Lượng Thọ vì muốn cho vô lượng Pháp âm tuyên lưu để làm lợi ích an lạc cho các hữu tình nên mới biến hóa ra như thế.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc thường có những làn gió vi diệu. Khi thổi nhẹ qua các cây báu và lưới báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm nghìn ức loại âm nhạc cõi trời đồng thời trỗi lên. Âm thanh vi diệu vang ra tiếng hòa nhã và rất đáng yêu. Ở cõi nước kia thường có những làn gió vi diệu như thế. Khi thổi nhẹ qua các cây báu và lưới báu, chúng phát ra muôn loại âm thanh vi diệu và tuyên thuyết muôn loại Pháp. Khi chúng sinh ở quốc độ kia nghe tiếng ấy rồi, họ sinh tâm niệm Phật Pháp Tăng và được vô lượng công đức.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc có vô lượng vô biên những việc hy hữu và chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Giả sử có người trải qua trăm nghìn ức nayuta kiếp, họ dùng vô lượng trăm nghìn ức nayuta căn lưỡi và trên mỗi căn lưỡi phát ra vô lượng âm thanh để tán dương công đức ở cõi nước kia thì cũng chẳng thể hết. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Vì sao Đức Phật ở trong Phật độ thanh tịnh của Thế giới Cực Lạc hiệu là Vô Lượng Thọ?

Này Thu Lộ Tử! Thọ mạng của Như Lai kia và các hữu tình ở đó dài vô lượng vô số đại kiếp. Do nhân duyên ấy mà Như Lai ở quốc độ kia hiệu là Vô Lượng Thọ.

Này Thu Lộ Tử! Đức Phật Vô Lượng Thọ từ khi chứng đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác cho đến nay đã được mười đại kiếp.

Này Thu Lộ Tử! Vì sao Đức Phật kia còn có hiệu là Vô Lượng Quang.

Này Thu Lộ Tử! Bởi Như Lai kia luôn phóng vô lượng vô biên ánh sáng vi diệu và chiếu khắp tất cả Phật độ trong mười phương để làm Phật sự mà không bị chướng ngại. Do nhân duyên ấy mà Như Lai ở quốc độ kia còn có hiệu là Vô Lượng Quang.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Trong Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc luôn có vô lượng Thanh Văn đệ tử. Tất cả đều là các vị đại Ứng Chân và đầy đủ mọi công đức vi diệu. Số lượng đó nhiều vô biên và không thể tính đếm.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Trong Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc luôn có vô lượng Bồ-tát đệ tử. Tất cả đều là những vị Nhất Sinh Bổ Xứ và đầy đủ mọi công đức vi diệu. Số lượng đó nhiều vô biên và không thể tính đếm. Giả sử có người trải qua vô lượng vô số kiếp để tán dương công đức của họ thì vĩnh viễn cũng chẳng thể hết.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Các hữu tình nào được sinh về cõi nước kia đều là những vị không thoái chuyển, và quyết chẳng còn đọa các đường ác nguy hiểm, hoặc sinh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ man di. Họ sẽ thường du hành các quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Với hạnh nguyện thù thắng và niệm niệm tăng tiến, họ nhất định sẽ chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Này Thu Lộ Tử! Ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế. Cho nên gọi là Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu các hữu tình nào nghe đến vô lượng công đức và những sự trang nghiêm về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương tây, thì họ đều nên phát nguyện và nguyện sinh về cõi nước của Đức Phật kia.

Vì sao thế? Bởi nếu ai sinh về cõi nước kia thì sẽ được hội họp cùng một nơi với các bậc Đại Sĩ có vô lượng công đức trang nghiêm. Họ sẽ thọ hưởng an vui của Pháp Đại Thừa trong Phật độ thanh tịnh với vô lượng công đức trang nghiêm. Với vô lượng hạnh nguyện và niệm niệm tăng tiến, họ sẽ không thoái chuyển và nhanh chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Cho nên, Thu Lộ Tử! Các hữu tình sinh về cõi nước của Đức Phật kia đều đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chứ không phải các hữu tình với chút thiện căn mà sẽ được vãng sinh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh mà nghe được danh hiệu công đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, và công đức trang nghiêm của Thế giới Cực Lạc. Khi nghe rồi, họ tư duy hoặc một ngày, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hay bảy ngày với nhất tâm không tán loạn, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó đến lúc lâm chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng với vô lượng Thanh Văn đệ tử và Bồ-tát đại chúng vây quanh ở trước sau của Ngài, sẽ đến ở trước mặt và từ bi gia hộ, khiến tâm của họ không rối loạn. Khi mạng chung, họ sẽ theo chúng hội của Phật mà vãng sinh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Do Ta thấy những điều lợi ích an lạc như thế là một đại sự nhân duyên, nên nói lời thành thật rằng: Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh mà nghe được danh hiệu công đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ, và công đức trang nghiêm của Thế giới Cực Lạc, thì tất cả đều nên tín thọ phát nguyện, như thuyết tu hành, và nguyện sinh về cõi nước kia.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Như Ta hôm nay tuyên dương và tán thán về vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn ở Phật độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì hiện tại ở phương đông cũng có Bất Động Như Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn Như Lai, Sơn Quang Như Lai, Diệu Tràng Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương đông như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương nam cũng có Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Danh Xưng Quang Như Lai, Đại Quang Uẩn Như Lai, Cao Quang Như Lai, Vô Biên Tinh Tấn Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương nam như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương tây cũng có Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Uẩn Như Lai, Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Lượng Tràng Như Lai, Đại Tự Tại Như Lai, Đại Quang Như Lai, Quang Diễm Như Lai, Đại Bảo Tràng Như Lai, Phóng Quang Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương tây như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương bắc cũng có Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Như Lai, Vô Lượng Thiên Cổ Chấn Đại Diệu Âm Như Lai, Đại Uẩn Như Lai, Quang Võng Như Lai, Kiên Cố Đế Vương Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương bắc như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương dưới cũng có Thị Hiện Nhất Thiết - Diệu Pháp Chính Lý - Thường Phóng Hỏa Vương - Thắng Đức Quang Minh Như Lai, Sư Tử Như Lai, Danh Xưng Như Lai, Dự Quang Như Lai, Chính Pháp Như Lai, Diệu Pháp Như Lai, Pháp Tràng Như Lai, Công Đức Hữu Như Lai, Công Đức Hiệu Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương dưới như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương trên cũng có Phạm Âm Như Lai, Tú Vương Như Lai, Hương Quang Như Lai, Như Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, Thị Hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang trụ ở phương trên như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở hướng đông nam cũng có Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang ở hướng đông nam như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở hướng tây nam cũng có Tối Thượng Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang ở hướng tây nam như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở hướng tây bắc cũng có Vô Lượng Công Đức Hỏa Vương Quang Minh Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang ở hướng tây bắc như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở hướng đông bắc cũng có Vô Số Bách Thiên Ức Quảng Tuệ Như Lai, và Hằng Hà sa số chư Phật đang ở hướng đông bắc như thế.

Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà nói lời thành thật rằng:

'Tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ.'Lại nữa, Thu Lộ Tử! Tại sao Kinh này gọi là Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ?

Này Thu Lộ Tử! Do trong Kinh này tuyên dương và tán thán về vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn ở Phật độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư Phật Thế Tôn ở khắp mười phương. Vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, mỗi vị ở cõi nước của mình hiện ra sức đại uy thần và nói lời thành thật để khuyên các hữu tình tín thọ Pháp này. Cho nên Kinh này gọi là Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đã nghe được, hoặc đang nghe được, hay sẽ nghe được Kinh này. Khi đã nghe rồi, họ sẽ sinh tín giải thâm sâu. Khi đã sinh tín giải, họ tất sẽ được chư Phật Thế Tôn trong mười phương nhiều như mười số cát sông Hằng nhiếp thọ. Hết thảy những ai vâng theo lời dạy mà tu hành, họ chắc chắn sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Tất cả họ nhất định sẽ sinh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.

Vì thế, Thu Lộ Tử! Tất cả hữu tình các ông đều nên tín thọ và liễu giải lời dạy của Ta cùng lời dạy của mười phương chư Phật Thế Tôn. Hãy nên tinh tấn, như thuyết tu hành, và chớ sinh hoài nghi.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đã phát nguyện, hoặc đang phát nguyện, hay sẽ phát nguyện, và họ muốn sinh về Phật độ thanh tịnh với công đức trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc, thì họ tất sẽ được chư Phật Thế Tôn trong mười phương nhiều như mười số cát sông Hằng nhiếp thọ. Hết thảy những ai vâng theo lời dạy mà tu hành, họ chắc chắn sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Tất cả họ nhất định sẽ sinh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.

Vì thế, Thu Lộ Tử! Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, thì tất cả đều nên tín giải thâm sâu, chớ có buông lung, và phát nguyện vãng sinh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.Lại nữa, Thu Lộ Tử! Như Ta hôm nay tuyên dương và tán thán về Phật độ công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc, thì mười phương chư Phật Thế Tôn cũng xưng tán vô biên công đức không thể nghĩ bàn của Ta và đều nói lời như vầy:

'Thật hy hữu thay, Năng Nhân Tịch Tĩnh! Năng Nhân Pháp Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, có thể ở Thế giới Kham Nhẫn trong đời ác năm trược--gồm có: ô trược của thời gian, ô trược của cái thấy, ô trược của phiền não, ô trược của chúng sinh, ô trược của thọ mạng--mà chứng đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, Ngài thuyết giảng Pháp này mà thế gian rất là khó tin.'

Vì thế, Thu Lộ Tử! Ông nên biết Ta nay ở Thế giới Kham Nhẫn đầy nhiễm ô của đời ác năm trược này mà chứng đắc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Rồi vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, Ta thuyết giảng Pháp này mà thế gian rất là khó tin. Thật là hiếm có và chẳng thể nghĩ bàn!'

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Ở Thế giới Kham Nhẫn đầy nhiễm ô của đời ác năm trược này, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, họ nghe được Pháp mà tất cả thế gian rất là khó tin như thế này, rồi có thể sinh tín giải, thọ trì thuyết giảng, và như giáo tu hành, thì phải biết người đó rất là hiếm có. Họ chắc chắn đã từng gieo trồng căn lành ở vô lượng chư Phật. Khi người này mạng chung, họ nhất định sẽ sinh về Thế giới Cực Lạc ở phương tây. Họ sẽ thọ hưởng đủ mọi an vui của Pháp Đại Thừa trong Phật độ thanh tịnh với vô lượng công đức trang nghiêm. Ngày đêm sáu thời, họ sẽ thân cận và cúng dường Đức Phật Vô Lượng Thọ. Họ sẽ du hành đến các thế giới trong mười phương để cúng dường chư Phật. Ở nơi chư Phật, họ nghe Pháp và được thọ ký, phúc tuệ tư lương sẽ nhanh được viên mãn, và nhanh chứng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác."Lúc Thế Tôn thuyết Kinh này xong, Tôn giả Thu Lộ Tử, các vị đại Thanh Văn, chư đại Bồ-tát, cùng vô lượng trời, người, phi thiên, và tất cả đại chúng, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sinh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng trì.

Kinh Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Huyền Tráng (602-664)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 3/5/2014 ◊ Cập nhật: 10/8/2015

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam