Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Từ Điển Phật Học 
[góp ý]

 • Phật Học Đại Từ Điển 31371 từ
 • Phật Học Thường Kiến Từ Vị 5868 từ
 • Tam Tạng Pháp Số 8775 từ
 • Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập 1084 từ
 • Pháp Môn Danh Nghĩa Tập 121 từ
 • Giáo Truyền Từ Điển 4806 từ
 • Pháp Tướng Từ Điển 14686 từ
 • Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 25055 từ
 • Phật Học Thứ Đệ 1039 từ
 • Phật Quang Đại Từ Điển 24796 từ
 • Phật Quang Giáo Truyền Tạng 3827 từ
 • Nam Sơn Luật Học Từ Điển 3218 từ
 • Duy Thức Danh Từ 1513 từ
 • Cổ Văn - Anh Ngữ (Digital Dictionary of Buddhism) 48152 từ
 • Phạn Ngữ - Cổ Văn (Digital Dictionary of Buddhism) 40635 từ
 • Phạn Ngữ - Anh Ngữ (Monier-Williams) 65535 từ
 • Pāli - Anh Ngữ (Buddhadatta Mahāthera) 20999 từ
 • Pāli - Anh Ngữ (T.W.Rhys Davids) 16135 từ
 • Pāli - Anh Ngữ (Vipassana Research Center) 13508 từ
 • Phạn Ngữ - Cổ Văn | Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập (DDBC) 8923 từ
 • Cổ Văn - Anh Ngữ (Soothill-Hodous) 16792 từ
 • Pali - Cổ Văn (Buddhadatta Mahāthera, Dama Bhikkhu) 10530 từ