Kinh về Năm Sự Bố Thí Lớn


Một thuở nọ, Đức Phật cùng với các vị Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Phật bảo các vị Bhikṣu rằng:

"Có năm loại bố thí lớn. Ta nay sẽ thuyết giảng cho các ông. Những gì là năm?

Đó là:

1. không sát sanh
2. không trộm cắp
3. không tà dâm
4. không nói dối
5. không uống rượu

Vì sao không sát sanh là một sự bố thí lớn?

Bởi không sát sanh có thể ban điều không sợ hãi cho vô lượng hữu tình. Vì không có điều sợ hãi, nên sẽ không có oán thù, không có căm ghét, và không có tổn hại. Do vô lượng hữu tình kia không có điều sợ hãi, không có oán thù, không có căm ghét, không có tổn hại, và cho đến được an ổn vui sướng ở trên trời hay chốn nhân gian, cho nên không sát sanh là một sự bố thí lớn.

Còn về không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu thì cũng lại như thế.

Kinh về Năm Sự Bố Thí Lớn


Dịch sang cổ văn: Pháp sư Thí Hộ (?-1017)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Dịch nghĩa: 10/12/2014 ◊ Cập nhật: 10/12/2014

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam